Sjögatan – Strandgatan – Köpmangatan – Norra Järnvägsgatan

MittSverige Vatten & Avfall genomför omfattande ledningsarbeten med vatten och avloppsledningar längs sträckan: Sjögatan – Strandgatan – Köpmangatan – Norra-Järnvägsgatan.

Ledningarna byggs kvarter för kvarter för att minimera störningar i området och att arbetet ska kunna genomföras så effektivt som möjligt. Vi börjar vid Sjögatan och arbetar oss vidare upp mot Strandgatan för att slutligen ansluta mot befintliga ledningar på Norra Järnvägsgatan sommaren 2018.

Tidplan med mer detaljerad information om respektive etapp hittar du nedan.

Arbetet kommer normalt att utföras vardagar klockan 07.00–16.00. Avvikelser kan bli aktuella.

Från 30 januari kommer parkeringsmöjligheterna längs Strandgatan att vara begränsade. De kommer att användas för att hantera MittSverige Vatten & Avfalls ledningsmaterial och utrustning. Parkeringsmöjligheterna på Hamnplan kommer att vara begränsade några månader under den första etappen i projektet.

Framkomligheten i området kommer att variera och vara begränsad. Trafik längs Strandgatan och närliggande gator påverkas och dirigeras om allt eftersom arbetet fortskrider. Omledningen kommer att påverka såväl fordons-, cykel- och gångtrafik.

Damm och buller samt byggtrafik till och från området blir ett dagligt inslag, men vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningar.

Mer detaljerad information respektive etapp hittar du under Tidplan nedan.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och hoppas att du har förståelse för vårt arbete.

Arbetet genomförs dels för att Sundsvall växer och dels för att vårt klimat förändras. I Sundsvall byggs bostäder som aldrig förr och nya, attraktiva stadsdelar växer fram. För att säkerställa vår viktiga dricksvattenförsörjning i takt med att staden utvecklas bygger vi ut kapaciteten i vårt vatten- och avloppsledningsnät. Vi har också ett förändrat klimat att ta hänsyn till, vilket innebär att våra ledningar måste anpassas för att klara av större mängder regn- och smältvatten.

Arbetet genomförs i etapper och beräknas bli klart sommaren 2018.

Under maj inleder MittSverige Vatten & Avfall arbetet med att ta ner träd längs Strandgatan. Träden tas ner för att bereda plats för de nya vatten- och avloppsledningarna som ska läggas ner i backen längs gatan. Det är ett 20-tal träd som berörs från hörnet Sjögatan i norr till Köpmangatan i söder. Träden kommer att tas ner i etapper allt eftersom ledningsarbetet går framåt. Arbetet fram till Köpmangatan beräknas bli klart i början av 2018

Karta över arbetets olika etapper

Tiderna är preliminära och kan komma att justeras. Vi kommer att komplettera med information om respektive etapp allt eftersom arbetet fortskrider.

Etapp 1, Sjögatan – Hörnet Strandgatan

Start: februari
Färdigt: maj

Från måndag 13 februari och cirka 3 månader framöver kommer parkeringsmöjligheterna på Hamnplan (parkeringen vid Hotell Baltic) att vara begränsade.

Från fredag 10 mars fram till slutet av juni är Strandgatan avstängd för biltrafik vid hörnet Strandgatan/Sjögatan. Följ omledningsskyltar (orangea).

Begränsad framkomlighet på väg 562 (gamla E4) i höjd med kasinot
Från söndag 9 april klockan 12.00 fram till månadsskiftet maj-juni blir det begränsad framkomlighet på väg 562 – gamla E4 – i höjd med kasinot. MittSverige Vatten & Avfall korsar väg 562 med dagvattenledningar och framkomligheten begränsas till två körfält i anslutning till arbetsplatsen. In och utfart till västra och östra Storgatan stängs av. Omledningen omfattar fordons-, gång- och cykeltrafik. Följ omledningsskyltar (oranga skyltar). Tänk på att planera när och hur du reser, så kommer du lättare fram. Vänligen respektera hastighetsbegränsningen förbi arbetsplatsen.

Karta över trafikomledning förbi arbetsplatsen

Etapp 2, Hörnet Strandgatan – Storgatan

Start: maj 2017
Färdigt: oktober 2017

Etapp 3, Storgatan – Kyrkogatan

Start: september 2017
Färdigt: oktober 2017

Etapp 4, Kyrkogatan – Rådhusgatan

Start: november 2017
Färdigt: december 2017

Etapp 5, Rådhusgatan – Trädgårdsgatan

Start: december 2017
Färdigt: Januari 2018

Etapp 6, Trädgårdsgatan – Köpmangatan

Start: januari 2018
Färdigt: februari 2018

Etapp 7

Våren 2018.

Etapp 8

Tidplan ej fastställd.

Återställningsarbeten efter samtliga etapper utförs sommaren 2018

Kundservice, 060- 19 20 60
E-post: kundservice@msva.se

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.