50-årsjubileum för avloppsrening i Sundsvall

När Tivoliverket stod klart och togs i drift den 29 juni 1970 var det också premiär för avloppsrening i Sundsvall.

– För oss som lever i Sundsvall idag känns det nästan overkligt att det så sent som för 50 år sedan faktiskt släpptes ut orenat avloppsvatten, säger Anneli Wikner, vd på MittSverige Vatten & Avfall.

1970 invigdes, vårt idag största avloppsreningsverk, Tivoliverket. Före det existerade egentligen ingen rening av Sundsvallsbornas avloppsvatten. Det släpptes orenat ut i Selångersån och Sundsvallsfjärden. Avloppet leddes i bästa fall genom enkla slamavskiljare där bara de största föroreningarna avskiljdes.

– Våra ambitioner att fira 50-åringen skjuter vi fram med anledning av rådande omständigheter. Vi hoppas kunna bjuda in Sundsvallsborna till en familjedag med öppet hus under våren istället. Intresset för att besöka Tivoliverket brukar vara stort, säger Tomas Larsson, affärsområdeschef VA på MittSverige Vatten & Avfall.

Höga krav på reningen av avloppsvatten

Reningsprocessen är idag en avancerad process i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening. Kraven på rening av avloppsvatten har ökat genom åren och är idag mycket höga. Vatten- och avloppsverksamheten är kommunens största miljöverksamhet.

– Om man tittar tillbaka kan man konstatera att byggnationen av Tivoliverket och avloppsreningsverk i allmänhet har haft en mycket stor betydelse för hur våra vattenmiljöer ser ut idag, säger Tomas Larsson.

Dagens utmaningar handlar till stor del om att hitta alternativ för hur slammet ska tas tillvara och att planera för en förändrad framtida slamhantering. Utveckling och optimering av reningsprocessen är ett ständigt pågående arbete. För närvarande pågår också en utredning om behovet av läkemedelsrening vid våra tre största avloppsreningsverk; Tivoliverket, Fillanverket och Essviksverket. Utredningen om behovet av läkemedelsrening ska slutrapporteras till Naturvårdsverket under oktober 2020.

Om Tivoliverket och regnbågen

Tivoliverket är inte bara vårt största avloppsreningsverk det är också ett av Sundsvalls allra största byggnadsverk. Verket ligger till största del insprängt i Norra Berget. De färgglada rötkamrarna vid Sundsvalls norra infart är i stort sett det enda som syns. Under 2019 renade vi totalt 8,6 miljoner kubikmeter avloppsvatten vid Tivoliverket. Efter reningen släpper vi ut vattnet i Sundsvallsbukten och vattnet är då så rent att fiskarna mår bra och vi kan bada i det.

Tivoliverket sitter sedan 1995 ihop med en 2 km lång bergtunnel som har formen av en båge, därav namnet Regnbågen. I tunneln leds avloppsvatten fram till verket. Tunneln fungerar också som ett vattenmagasin vid stora mängder regn och i samband med vårens snösmältning. På så sätt uppnås ett jämnt flöde till verket, vilket optimerar reningsprocessen.

Historisk tillbakablick

Utdrag ur boken ”Sundsvall – vattenstaden”

I februari 1941 begärde Hälsoskyddsnämnden av stadsfullmäktige åtgärder mot Selångersåns förorening. Ändå skulle det dröja nästan 30 år innan Sundsvall fick sitt första egentliga reningsverk.

Efter ett flertal turer invigdes till sist Tivoliverket den 29 juni 1970. Ett tusental personer dök upp för den offentliga visningen, då den låggradiga reningsdelen stod klar. När hela verket med biologisk rening stod klart sommaren 1971 besöktes det av jordbruksminister Ingemund Bengtsson.

Det reningsverk som Sundsvall till sist fick var en mycket modern anläggning. Det var till exempel automatiserat med en datoranläggning redan vid invigningen och det fanns automatiska provtagare som mätte mängden syreförbrukande organiskt material i vattnet innan det släpptes ut i Sundsvallsfjärden. Reningsverken vid den här tiden byggdes för att ta hand om dels de synliga föroreningarna, dels det organiska material som flöt ut i sjöar, vattendrag och vikar.

År 1979 installerades en världsnyhet. Genom värmeväxlare och värmepumpar började man ta tillvara värmeenergin i avloppsvattnet. Tivoliverket blev därigenom helt oberoende av olja – all uppvärmning i de stora bergutrymmena kom från energin i avloppet.

År 1988 tillkom de konstnärligt utsmyckade rötkamrarna, för att ta tillvara energin i slammet.

År 1988 togs även en process för så kallad kemisk rening, där fosfor tas om hand, i permanent drift på Tivoliverket.
Hela historien om Tivoliverket och Sundsvalls vattenförsörjning finns att läsa i boken ”Sundsvall – vattenstaden”.

År 2020 påbörjades arbetena med att bygga en ny utloppsledning från verket som ska transportera renat avloppsvatten ut i Sundsvallsfjärden. När nya bostadskvarter byggs på Norra kajen påverkas infrastrukturen under marken. En del av den befintliga utloppsledningen från Tivoliverket har flyttats eftersom den gick i mark där nya fastigheter kommer att byggas. Under hösten byggdes en 550 meter lång sjöledning som kopplades ihop med den befintlig ledningen på Norra kajen.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.