Sopor från fritidshus

De flesta fritidshus i kommunen har egna soptunnor, några få använder gemensamma behållare.

Du betalar en tömningsavgift varje gång du får soptunnan tömd. Ju bättre du sorterar, desto färre tömningar behöver du och desto billigare blir det! Sortera ut förpackningar och tidningar, samt matavfallet om du har en brun tunna och allt annat som inte är restavfall.

Beställ en brun soptunna

Den nya taxan gör det också möjligt för dig att beställa en brun tunna och sortera matavfall i ditt fritidshus. Om du har en brun tunna ställer du ut den varje gång sopbilen kommer. Har du ingen brun tunna, utan lägger matavfall i gröna tunnan bör du ställa ut den varje gång sopbilen kommer. Kontakta kundservice, kundservice@msva.se eller 020-120 25 00, så hjälper vi dig.

Tömning av soptunnan

Det finns möjlighet att få din soptunna tömd var fjortonde dag, mellan 1 maj och 30 september, men du väljer själv hur ofta du vill ha den tömd. När din gröna tunna är full och du behöver få den tömd, ställ den vid närmaste farbara väg med hjulen mot vägen. Vid säsongens slut tömmer vi din tunna en sista gång din nästkommande ordinarie tömningsdag i oktober. Efter din sista tömning kan du ställa undan tunnan.

Använder du stugan enstaka tillfällen kan du beställa hämtning av extra säck.

Beställ hämtning av extra säck.

När kommer sopbilen

På startsidan kan du, genom att skriva in din adress, se när sopbilen kommer till din villa eller fritidshus.

När kommer sopbilen

Vägen fram till din fastighet

Farbar väg innebär en väg som:

 • har en fri höjd på minst 4,7 meter
 • har en kör yta på minst 3,5 meter
 • har en godkänd vändmöjlighet
 • kör ytor ska klara en total vikt på 18 ton.

Vid hämtningsplatsen ska dessutom ytan finnas som:

 • har en fri höjd om minst 5 meter
 • har en fri bredd på minst 4,5 meter
 • har en fri längd på minst 14 meter.

Eventuella grenar ska kapas och tas bort om de hindrar framkomligheten enligt ovanstående.

Vintertid ska framfartsvägen och vändplatsen vara plogad och sandad.

Avstånd från slambil till slambrunn och sluten tank

Avståndsavgift tas ut när det är längre än 20 meter mellan uppställningsplats för slambilen och slambrunn/tank.

Varför?

Bilarna som hämtar avfall och slam är stora och väger väldigt mycket. Skulle man köra ett sånt fordon på en väg som inte är farbar är risken stor att vägen, bilen eller båda får skador.

Beskrivning av godkänd vändmöjlighet

Återvändsgator ska i första hand ha en vändplan. Vändplanen ska ha en yta på 18 meter i diameter och utanför vändplanen ska finnas en hinderfri yta på cirka 1,5 meter.

Vändning kan också ske i en T-korsning eller annan korsning om:

 • korsningen ligger på en väg med lite trafik
 • det är bra sikt på vändningsplatsen
 • daghem, skola, bostadsområden och så vidare där många barn vistas inte ligger i närheten av korsningen
 • att gångstigar och/eller cykelvägar inte ansluter vägen vid vändningsplatsen
 • säkerheten inte riskeras på annat sätt.

Bedömning av vändmöjlighet vid tveksamma fall görs av MittSverige Vatten och Avfall i varje enskilt fall.

Varför måste det vara en vändplan?

Återvändsgator måste ha en vändplan eftersom det inte är tillåtet att backa med en sop- eller slambil. Backning är bara tillåten runt ett hörn och till en lastbrygga.

Tunnans vikt, fyllnadsgrad och placering

Tunnan får inte fyllas mer än den lätt kan stängas. Maximal vikt för säck och latrinbehållare är 15 kg. Skjut – och dragmotståndet får högst vara 300 N (30 kg) vid igångsättning och 200 N (20 kg) vid rullning. Ytterligare föreskrifter finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:1 om belastningsergonomi).

Ställ tunnorna:

 • på hårdgjord yta. Eventuell gångtransportväg ska följa anvisning nedan
 • i anslutning till farbar väg. Avståndsavgift tas ut på ett avstånd mellan 2 och 50 meter
 • med baksidan där draghandtaget sitter vänt mot vägen, så nära sopbilens stoppställe som möjligt
 • i lä, för att minska risken att sopkärlet välter.

Soptunna, slambrunn och tank anses tillgänglig när den står på avsedd plats och hinder inte finns för att nå fram.

Hinder kan till exempel vara:

 • en släpvagn som står i vägen
 • att kärlet är vält
 • lock till slambrunn som är övertäckt med jord
 • för tunga behållare och lock
 • parkerade bilar
 • avstängd gata.

Varför?

Tunnorna behöver stå nära sopbilens stoppställe för att tömningen ska vara enkel och säker för chauffören. Arbetsmiljöverkets föreskrifter är utformade för att minimera arbetsskador för chauffören då sophämtning är ett mycket slitsamt arbete.

Utformande av lock till brunn

En avgift tas ut om betonglocket på brunnen är större än 90 cm i diameter. Enligt arbetsmiljöverket får de inte väga mer än 30 kilo.

Varför?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är utformade för att minimera arbetsskador för chauffören då sophämtning är ett mycket slitsamt arbete.

Om du inte kommer att använda din sommarstuga alls kan du ansöka om uppehåll i hämtning. Tillsyn räknas inte som användande men saker som plantering, matlagning eller att vara kortare stunder i stugan är att använda den.

Uppehåll i hämtning godkänns för en säsong i taget. Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsägare, även om man beviljats uppehåll i sophämtningen. Genom den fasta avgiften kan du till exempel åka till återvinningscentralerna utan att betala något vid besöket. Den fasta avgiften täcker också kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 april 2024. Därefter beviljar vi inga ansökningar.

Ansökan om uppehåll i hämtning, sommarstuga (pdf)

I ett latrinabonnemang ingår två latrintunnor. De hämtas på vårt kontor på Stuvarvägen 17 i Sundsvall. Behöver du fler än två tunnor och har ett aktivt abonnemang kan du köpa så kallade årsmärken, hos oss. Vi hämtar bara märkta tunnor. Maxvikt: 15 kilo (motsvarar en halvfull tunna).

För att starta ett nytt latrinabonnemang kontakta kundservice på kundservice@msva.se eller ring 020-120 25 00.

Du kan beställa hämtning av latrintunnor hos vår Kundservice på kundservice@msva.se eller ring 020-120 25 00. Ställ sedan latrintunnan på den plats där du har din soptunna.

Tunnan får inte väga mer än 15 kg, för att minska tunga lyft enligt Arbetsmiljöverket. Det motsvarar ungefär en halvfull tunna om den innehåller både kiss och bajs. Fram till midsommar hämtar vi den påbörjade ”fjolårstunnan”.

Har du ett utedass vid ditt fritidshus och vill ta hand om latrinen själv? Då ska du skicka in en ansökan senast måndag den 30 april till miljökontoret, för att de ska hinna handlägga ärendet innan vi skickar fakturan (sommarstuga utan ansluten wc får automatiskt betala latrinavgift).

Ansökningsformuläret för att ta hand om latrinet själv hittar du på sundsvall.se/slamlatrin

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.