Sopor från sommarstugan

De flesta sommarstugor i kommunen har egna soptunnor, några få använder gemensamma behållare. Från 1 maj kan du se när sopbilen kommer via funktionen ”När kommer sopbilen”.

När det är dags för tömning ställer du ut din tunna vid närmaste farbara väg. Det innebär att vägen behöver vara fri från nedhängande kvistar och grenar och klara av att bära en stor, tung sopbil hela säsongen. Tunnorna töms under perioden 1 maj till 30 september. Vid säsongens slut får du en sista tömning din nästkommande ordinarie tömningsdag i oktober månad. Därefter kan du ställa undan tunnan. Använder du stugan enstaka tillfällen kan du beställa hämtning av extrasäck.

Beställ hämtning av extra säck

Du som bor i stugan året runt, hör av dig till oss så får du ett året runt-abonnemang i stället. Från och med 2023 kan du också skaffa en brun tunna och sortera matavfall i din sommarstuga. Om du har en brun tunna ställer du ut den varje gång sopbilen kommer. Kontakta kundservice, kundservice@msva.se eller 020-120 25 00, så hjälper vi dig.

Vägen fram till din fastighet

Farbar väg innebär en väg som:

 • har en fri höjd på minst 4,7 meter
 • har en köryta på minst 3,5 meter
 • har en godkänd vändmöjlighet
 • körytor ska klara en total vikt på 18 ton.

Vid hämtningsplatsen ska dessutom ytan finnas som:

 • har en frihöjd om minst 5 meter
 • har en fri bredd på minst 4,5 meter
 • har en fri längd på minst 14 meter.

Eventuella grenar ska kapas och tas bort om de hindrar framkomligheten enligt ovanstående.

Vintertid ska framfartsvägen och vändplatsen vara plogad och sandad.

Avstånd från slambil till slambrunn och sluten tank

Avståndsavgift tas ut när det är längre än 20 meter mellan uppställningsplats för slambilen och slambrunn/tank.

Varför?

Bilarna som hämtar avfall och slam är stora och väger väldigt mycket. Skulle man köra ett sånt fordon på en väg som inte är farbar är risken stor att vägen, bilen eller båda får skador.

Beskrivning av godkänd vändmöjlighet

Återvändsgator ska i första hand ha en vändplan. Vändplanen ska ha en vändyta på 18 meter i diameter och utanför vändytan ska finnas en hinderfri remsa om ca 1,5 meter.

Vändning kan också ske i en T-korsning eller annan korsning om:

 • korsningen ligger på en väg med lite trafik
 • det är bra sikt på vändningsplatsen
 • daghem, skola, bostadsområden och så vidare där många barn vistas inte ligger i närheten av korsningen
 • att gångstigar och/eller cykelvägar inte ansluter vägen vid vändningsplatsen
 • säkerheten inte riskeras på annat sätt.

Bedömning av vändmöjlighet vid tveksamma fall görs av MittSverige Vatten och Avfall i varje enskilt fall.

Varför måste det vara en vändplan?

Återvändsgator måste ha en vändplan eftersom det inte är tillåtet att backa med en sop- eller slambil. Varje år sker backningsolyckor med sopbilar för att sikten bakåt är mycket begränsad. Backning är bara tillåten runt ett hörn och till en lastbrygga.

Tunnans vikt, fyllnadsgrad och placering

Tunnan får inte fyllas mer än den lätt kan stängas. Maximal vikt för säck och latrinbehållare är 15 kg. Skjut – och dragmotståndet får högst vara 300 N (30 kg) vid igångsättning och 200 N (20 kg) vid rullning. Ytterligare föreskrifter finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:1 om belastningsergonomi).

Behållare ska placeras:

 • på hårdgjord yta. Eventuell gångtransportväg ska följa anvisning nedan
 • på ett och samma ställe året om
 • i anslutning till farbar väg. Avståndsavgift tas ut på ett avstånd mellan 2 och 50 meter
 • med baksidan där draghandtaget sitter vänt mot vägen, så nära sopbilens stoppställe som möjligt
 • i lä, för att minska risken att sopkärlet välter.

Container ska stå utomhus vid hämtningstillfället.

När ett sopkärl inte är tillgängligt

Soptunna, slambrunn och tank anses tillgänglig när den står på avsedd plats och hinder inte finns för att nå fram.

Hinder kan till exempel vara:

 • en släpvagn som står i vägen
 • att kärlet är vält
 • lock till slambrunn som är övertäckt med jord
 • för tunga behållare och lock
 • parkerade bilar
 • avstängd gata.

Varför?

Tunnorna behöver stå nära sopbilens stoppställe för att tömningen ska vara enkel och säker för chauffören. Arbetsmiljöverkets föreskrifter är utformade för att minimera arbetsskador för chauffören då sophämtning är ett mycket slitsamt arbete.

Utformande av lock till brunn

En avgift tas ut om betonglocket på brunnen är större än 90 cm i diameter. Enligt arbetsmiljöverket får de inte väga mer än 30 kilo.

Varför?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är utformade för att minimera arbetsskador för chauffören då sophämtning är ett mycket slitsamt arbete.

Du har rätt att använda din soptunna vid sommarstugan till och med 30 september. Det innebär att du får en sista tömning din nästkommande ordinarie tömningsdag i oktober månad.

Från 1 januari 2023 kan du skaffa en brun tunna och börja sortera matavfall i din sommarstuga. Beställ din bruna tunna via e-tjänsten Börja sortera matavfall eller kontakta vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Dra in tunnan på din tomt när säsongen är slut. Om du lämnat sommarstugan för säsongen kanske du kan be en granne om hjälp.

Tunnan töms varannan vecka. Dra fram din tunna till en farbar väg när du behöver få den tömd. Läs mer om vad som menas med "farbar väg".

Använd funktionen "När kommer sopbilen?" och se när sopbilen kommer till dig.

Om du inte kommer att använda din sommarstuga kan du ansöka om uppehåll i hämtning. Det gör du genom att fylla i en särskild blankett och skicka in den till oss innan den 30 april. Efter det datumet beviljar vi inga ansökningar.

Uppehåll i hämtning kan bara godkännas för en säsong i taget, så kommer du inte att använda stugan på länge behöver du skicka in en ny ansökan inför varje säsong. Om du har slambrunn, kommer den inte heller att tömmas under tiden för uppehållet.

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsägare, även om man beviljats uppehåll i sophämtningen. Genom den fasta avgiften kan du till exempel åka till återvinningscentralerna utan att betala något vid besöket. Den fasta avgiften täcker också kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler.

Om du använder stugan, även om du bara använder den lite, så måste du ha sophämtning. Det är inte tillåtet att ta med soporna till en annan bostad och det skulle inte innebära att du slipper avgiften. Om du har slambrunn, kommer den inte heller att tömmas under tiden för uppehållet.

Ansökan om uppehåll i hämtning, sommarstuga (pdf)

Har du ett utedass vid din sommarstuga och vill ta hand om latrinen själv? Då ska du skicka in en ansökan senast måndag den 30 april till miljökontoret, för att de ska hinna handlägga ärendet innan vi skickar fakturan (sommarstuga utan ansluten wc får automatiskt betala latrinavgift).

Ansökningsformuläret för att ta hand om latrinet själv hittar du på sundsvall.se/slamlatrin

Vi hämtar latrintunnor under vecka 19, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 40 och 42. För att vara säker på att du inte missar hämtningsturen, låt tunnan stå framme från måndagmorgonen på den plats där de gemensamma grå tunnorna eller containern fanns.

Tunnan får inte väga mer än 15 kg, för att minska tunga lyft enligt Arbetsmiljöverket. Det motsvarar ungefär en halvfull tunna om den innehåller både kiss och bajs. Fram till midsommar hämtar vi den påbörjade ”fjolårstunnan”.

I ett latrinabonnemang ingår två latrintunnor. Har du behov av att skicka fler än två tunnor och har någon kvar sedan tidigare, kan du som har ett aktivt abonnemang köpa ett årsmärke hos Ragn-Sells, Gärdevägen 3, vardagar 7.00-9.00, 13.00-15.00. Vi hämtar bara märkta tunnor.

För att starta ett nytt latrinabonnemang, hör av dig till vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Priser för latrinhämtning

Latrinhämtning (2 st årsmärkta behållare): 2 500 kr/period
Extra årsmärkta latrinbehållare: 1 250 kr/st
Extra årsmärke för att nyttja tidigare köpt behållare**: 500 kr/st

**Endast tillgänglig för kunder med aktiva latrinabonnemang.

Har du ett utedass vid din sommarstuga och vill ta hand om latrinen själv? Då ska du skicka in en ansökan senast måndag den 30 april till miljökontoret, för att de ska hinna handlägga ärendet innan vi skickar fakturan (sommarstuga utan ansluten wc får automatiskt betala latrinavgift).

Ansökningsformuläret för att ta hand om latrinet själv hittar du på sundsvall.se/slamlatrin

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.