Förpackningar från verksamheter

Här kan du läsa om ditt ansvar som verksamhetsutövare kring förpackningsavfall. Du kan också läsa om verksamheter som finns i flerbostadshus, så kallade samlokaliserade verksamheter.

Förpackningsavfall ska sorteras ut från annat avfall. Kravet på utsortering gäller inte en förpackning som på grund av sitt tidigare innehåll utgör farligt avfall. Det ska i stället sorteras och hanteras som farligt avfall.

Följande förpackningar ska sorteras ut

  • papper och kartong
  • plast
  • metall
  • färgat glas
  • ofärgat glas
  • trä och material som inte avses i 1-7 (övrigt förpackningsmaterial).

Verksamheter i flerbostadshus

Regeringen har beslutat att Sveriges kommuner ska ta över ansvaret insamling av förpackningsavfall från hushåll från 1 januari 2024. Det innebär att vi på MittSverige Vatten och Avfall över ansvaret för insamling i Sundsvalls kommun. Insamlingsansvaret omfattar även verksamheter som är verksamma i ett flerbostadshus och delar avfallskärl med de boende. Dessa verksamheter kan få förpackningsavfallet hämtat av kommunen enbart om verksamheten finns i en bostadsfastighet och använder samma avfallsbehållare som hushållen. Det kan till exempel vara restauranger, frisörer eller mindre butiker.

Om verksamheten har egen avfallshantering och inte delar kärl med de bo­ende räknas de inte som en samlokaliserad verksamhet och ansvarar därmed själva för sin förpackningsinsamling. Verksamheten måste anmäla till kommunen att de lämnar sitt förpackningsavfall via fastighetsägaren.

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från innehållet.

Bestämmelsen finns i 3 kap. 4 a § avfallsförordningen och syftar till att möjliggöra en ökad materialåtervinning av såväl förpackningsavfall som avfall som är förpackat. För många verksamheter såsom exempelvis butiker kommer det innebära stora förändringar jämfört med idag vad gäller hanteringen av bioavfall. Naturvårdsverkets bedömning är att när det kommer till bioavfall så kan den som har en förpackning som innehåller avfall uppfylla skyldigheten genom att själv skilja förpackningen från innehållet på platsen där avfallet producerats eller genom att se till att förpackningen skiljs från innehållet på en behandlingsanläggning.

Skyldigheten att tömma förpackningen från innehåll begränsas inte enbart till bioavfall utan avser annat avfall också och gäller både för hushåll och verksamheter. Det finns dock undantag i det fall förpackningen innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet.

Tillsynsmyndigheten (kommunen) får i det enskilda fallet ge den som producerar förpackningsavfall i en yrkesmässig verksamhet dispens från kravet om att förpackningen töms från innehållet (3 kap. 15 a § avfallsförordningen). Dispens får ges om det inte är genomförbart eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna att skilja förpackningar från innehållet.

Om förpackningsavfall, Naturvårdsverket

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.