Förpackningar från verksamheter

Här kan du läsa om ditt ansvar som verksamhetsutövare kring förpackningsavfall. Du kan också läsa om vårt nya insamlingsansvar från gäller från år 2024.

Verksamheter som har förpackningsavfall ska sortera ut följande material från annat avfall:

  1. papper och kartong
  2. plast
  3. metall
  4. färgat glas
  5. ofärgat glas
  6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar
  7. trä och material som inte avses i 1-7 (övrigt förpackningsmaterial).

Kravet på utsortering gäller inte en förpackning som på grund av sitt tidigare innehåll utgör farligt avfall utan det ska i stället sorteras och hanteras som farligt avfall.

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från innehållet.

Bestämmelsen finns i 3 kap. 4 a § avfallsförordningen och syftar till att möjliggöra en ökad materialåtervinning av såväl förpackningsavfall som avfall som är förpackat. För många verksamheter såsom exempelvis butiker kommer det innebära stora förändringar jämfört med idag vad gäller hanteringen av bioavfall. Naturvårdsverkets bedömning är att när det kommer till bioavfall så kan den som har en förpackning som innehåller avfall uppfylla skyldigheten genom att själv skilja förpackningen från innehållet på platsen där avfallet producerats eller genom att se till att förpackningen skiljs från innehållet på en behandlingsanläggning.

Skyldigheten att tömma förpackningen från innehåll begränsas inte enbart till bioavfall utan avser annat avfall också och gäller både för hushåll och verksamheter. Det finns dock undantag i det fall förpackningen innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet.

Tillsynsmyndigheten (kommunen) får i det enskilda fallet ge den som producerar förpackningsavfall i en yrkesmässig verksamhet dispens från kravet om att förpackningen töms från innehållet (3 kap. 15 a § avfallsförordningen). Dispens får ges om det inte är genomförbart eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna att skilja förpackningar från innehållet.

Om förpackningsavfall, Naturvårdsverket

Regeringen har beslutat att Sveriges kommuner ska ta över ansvaret insamling av förpackningsavfall från hushåll från 1 januari 2024. Det innebär att vi på MittSverige Vatten och Avfall över ansvaret för insamling i Sundsvalls kommun. Insamlingsansvaret omfattar också verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll och som har anmält att de vill ha kommunal insamling.

Till en början tar vi över drift och skötsel av kommunens återvinningsstationer. Men inom något år, tidigast 2027 kommer vi att övergå till soptunnor med fyra fack, så kallade fyrfrackskärl, i anslutning till hushållet. Med de nya soptunnorna blir sorteringen både enklare och mer tillgänglig. Det blir två nya soptunnor med fyra fack i varje tunna. I de åtta facken ska mat och restavfall, tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas läggas separat.

Mer om beslutet att införa fyrfackskärl

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.