Verksamhetsavfall

Olika typer av verksamheter har olika typer av verksamhetsavfall. Det ni sorterar ut som brännbart verksamhetsavfall får inte innehålla kommunalt avfall. Avfall från verksamheter får inte lämnas på återvinningscentralerna.

Avfall från verksamheter får du själv transportera till ett företag som har återvinning för verksamheter eller köpa tjänsten på den öppna marknaden.

Exempel på brännbart verksamhetsavfall

  • Trä
  • Textilier
  • Trasig kontorsutrustning som pärmar och böcker

Exempel på verksamhetsavfall som inte är brännbart

  • Glasull
  • Sten
  • Betong
  • Porslin och glas som inte är förpackningar

En del icke brännbart avfall kan inte återvinnas. En del avfall som ska deponeras måste kategoriseras innan det deponeras. Det innebär att du måste redovisa vad det är för typ av avfall, hur det uppkommit och vad det består av. Kontakta mottagaren av avfallet för mer information.

Ni får köra bort ert verksamhetsavfall själva om ni vill, men det vanligaste är att vända sig till någon entreprenör på den öppna marknaden och köpa tjänsten. Men om verksamhetsavfallet överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår måste ni ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för att transportera det.

Mer om transport av verksamhetsavfall Länsstyrelsens webbplats

Exempel på organiskt verksamhetsavfall

  • Slaktavfall
  • Vassle

Organiskt avfall som inte är klassat som kommunalt avfall kan uppstå i en livsmedelsindustri eller vid djurskötsel. För att undvika smittspridning finns det särskilda regler. Det är miljökontoret som är tillsynsmyndighet och bestämmer om avfallet ska räknas som kommunalt avfall eller inte. Räknas det som kommunalt avfall är det vi på MittSverige Vatten och Avfall som ska hämta det. Räknas det som organiskt verksamhetsavfall får du köra bort det själv. Mängderna får då inte vara mer än 10 ton eller 50 kubikmeter per år. Annars krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Många livsmedelsindustrier och andra lokaler för livsmedelstillverkning behöver fettavskiljare på sitt avlopp. Dessa ska tömmas regelbundet. Fettet kan återvinnas och användas i olika industrier.

För restaurang och storkök, om t.ex. fettavskiljare

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.