Verksamhetsavfall

Olika typer av verksamheter har olika typer av verksamhetsavfall. Det ni sorterar ut som brännbart verksamhetsavfall får inte innehålla hushållsavfall. Avfall från verksamheter får inte lämnas på återvinningscentralerna.

Exempel: Trä, textilier, trasig kontorsutrustning som pärmar och böcker.

Om ert verksamhetsavfall väger mindre än 10 ton eller är mindre än 50 kubikmeter behöver ni inget tillstånd för att transportera det. Annars behövs tillstånd från länsstyrelsen. Ni får köra bort ert verksamhetsavfall själva om ni vill, men det vanligaste är att vända sig till någon entreprenör på den öppna marknaden och köpa tjänsten.

Exempel: Glasull, sten, betong, porslin och glas som inte är förpackningar.

En del icke brännbart avfall kan inte återvinnas. Du får själv köra detta till ett företag som erbjuder återvinningscentral för verksamheter eller köpa tjänsten på den öppna marknaden. Ofta sorteras det ytterligare en gång av den som tar emot avfallet. Avfall som ska deponeras måste kategoriseras innan det deponeras. Det innebär att du måste redovisa vad det är för typ av avfall, hur det uppkommit och vad det består av.

Exempel: Slaktavfall, vassle

Organiskt avfall som inte är klassat som hushållsavfall kan uppstå i en livsmedelsindustri eller vid djurskötsel. För att undvika smittspridning finns särskilda regler. Det är miljökontoret som är tillsynsmyndighet och bestämmer om avfallet ska räknas som hushållsavfall eller inte. Räknas det som hushållsavfall är det vi på MittSverige Vatten & Avfall som ska hämta det. Räknas det som organiskt verksamhetsavfall får du köra bort det själv om det handlar om max 10 ton eller 50 kubikmeter per år. Annars krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Många livsmedelsindustrier och andra lokaler för livsmedelstillverkning behöver fettavskiljare på sitt avlopp. Dessa ska tömmas regelbundet. Fettet kan återvinnas och användas i olika industrier.

För restaurang och storkök, om t.ex. fettavskiljare

Kemikalier

Exempel: Spillolja, starka rengöringsmedel, bekämpningsmedel, batterier, färgrester, lösningsmedel.

Farligt avfall kan vara skadligt för människor och miljö. Vad som räknas som farligt avfall framgår av avfallsförordningen. Farligt avfall ska alltid sorteras ut och förvaras för sig. Det finns särskilda regler för förvaring, transport och dokumentation av farligt avfall. Vad gäller förvaring är grundregeln att farligt avfall ska förvaras låst och skyddat från regn och snö. Det ska också förvaras så att spill inte kan spridas till omgivningen. Se över om du verkligen behöver använda farliga kemikalier eller om du kan välja miljömärkta produkter.

Du får transportera farligt avfall själv – men max 100 kg eller 100 liter per år, inklusive elavfall (efter anmälan till länsstyrelsen). Över denna mängd krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver särskilt tillstånd från länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med en anmälan, till exempel om det handlar om avfall som innehåller asbest. Allt farligt avfall som fraktas yrkesmässigt av en transportör kräver så kallade transportdokument. Företag får inte lämna farligt avfall på MittSverige Vatten & Avfalls återvinningscentraler.

Riskavfall

Exempel: Använda sprutor, kanyler, insulinpennor, lansetter, skalpeller, akupunkturnålar, piercings- och tatueringsverktyg. Material med blod eller andra kroppsvätskor.

Verksamheter där riskavfall skapas kan vara vårdinrättningar och privata läkar- eller tandläkarmottagningar, veterinärer, laboratorier, mani- och pedikyrister, tatuerare, piercare, akupunktörer och fotvård. Riskavfall ska transporteras som farligt avfall. Det innebär att det ska samlas upp i punktionssäkra, slagtåliga, fukttäta förpackningar av ett material och med en utformning så att avfall eller smittämnen inte kan läcka ut när de hanteras. Förpackningarna märks: ”riskavfall” eller ”skärande/stickande/smittförande avfall”.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.