För fastighetsägare av villa, radhus eller fritidshus

Det nya kravet på insamlingen innebär att vi på MittSverige Vatten och Avfall tar över ansvaret för insamling av förpackningar i Sundsvalls kommun. Till en början tar vi över drift och skötsel av kommunens återvinningsstationer.

År 2028 kommer du att få två nya soptunnor, som vardera rymmer 370 liter, med fyra fack i varje tunna. I de åtta facken ska du lägga mat- och restavfall, tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas separat.

Sveriges avfallsportal sopor.nu

På sopor.nu finns information om hur du kan sorterar ditt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan. Där kommer det inom kort också finns också information om vart din närmaste återvinningsstation finns. Se hur du kan sortera på sopor.nu, Sveriges avfallsportal

Bakgrund kommunalt insamlingsansvar

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Förändringen innebär att ett omfattande arbete ska göras. Det ska byggas upp en ny infrastruktur för insamling, tillsammans med mat- och restavfall, fastighetsnära från hushåll och verksamheter som är samlokaliserade med hushåll och som anmält att man vill ha kommunal insamling.

Varför införs ett kommunalt insamlingsansvar?

 • Det förändrade insamlingsansvaret har flera fördelar, framför allt är det ett verktyg för att möta EU-krav och höga mål för materialåtervinning till år 2030.
 • Ett kommunalt insamlingsansvar gör att det går att samordna insamlingen av förpackningar med insamling av mat- och restavfall samt returpapper, vilket ger möjlighet att effektivisera avfallshanteringen.
 • Det blir också ett tydligare system för hushållen med en part som sköter hela avfallshanteringen. Att också inkludera samlokaliserade verksamheter ger samordningsvinster.
 • Fastighetsnära insamling av förpackningar ger en bra service till medborgarna och gör det lättare att göra rätt. Erfarenheten visar att mer förpackningar kommer att lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.
 • Förändringen ska också öka återvinningen, minska nedskräpningen och göra det möjligt att få en ökad andel återvunnen plast i förpackningar.

Viktiga beslut och årtal

 • Sommaren 2022 – Regeringen beslutar om att Sveriges kommuner ska ta över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från 1 januari 2024.
 •  27 mars 2023- Sundsvalls kommun beslutar att det ska införas ett nytt system för fastighetsnära insamling av förpackningar.
 • 1 januari 2024 – Sveriges kommuner tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll genom fastighetsnära insamling eller återvinningsstationer. Kommunerna ska också erbjuda separat insamling av matavfall.
 • 1 januari 2026- Kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.
 • 1 januari 2027- Alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter. Kommunerna ska samla in skrymmande förpackningar av papper och plast vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Fakta

 • Producentansvaret för förpackningar infördes 1994, det innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den återvinns och att alla ska separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till särskild insamling.
 • Producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024, producenterna ska även framöver bekosta insamlingen och sköta återvinningen av förpackningar.
 • Kommunerna tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll samt från verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll och som har anmält att man vill ha kommunal insamling. Kommunen får också ett nytt ansvar att
  samla in förpackningsavfall vid populära platser (torg och parker).
 • Kommunerna ersätts för sitt insamlingsarbete av producenterna.
 • Kommunen ansvarar för transporten av förpackningarna till en mottagningsplats som kommunen ansvarar för eller annan plats som överenskommes med producenterna. Där tar producenterna över ansvaret för vidare transport och återvinning.
 • Förändringarna gäller förpackningar av papper och kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas, trä och övrigt förpackningsmaterial. Kraven på fastighetsnära insamling gäller bara förpackningar av papper och kartong, plast, metall och glas.

Frågor och svar

De hushåll som har så stora mängder förpackningar att det inte räcker med fyrfackskärlen kommer även fortsättningsvis att kunna åka till en återvinningsstation för att lämna skrymmande, eller stora mängder förpackningar.  

Det är två kärl som vardera är på 370 liter. Varje kärl är 110 cm högt, 75 cm brett och 95 cm djupt.

Du kommer att kunna sortera ut och lämna mat- och restavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall samt returpapper. Du som äger en villa eller ett fritidshus kommer också att ha en småelsbox där du kan lämna batterier, småelektronik och ljuskällor.

Nej, från och med införandet kommer det vara ett krav att ha båda fyrfackskärlen. Detta kommer från förordningen om producentansvar för förpackningar som är tydlig med att fastighetsnära insamling av förpackningar inte är frivillig. Vi kommer heller inte ha någon övergångsperiod utan från och med att ditt område får fyrfackskärlen är det de som du ska använda.

Nej, kärlen kommer i par. Du måste ha båda kärlen för att få full sortering.

Det är ännu inte bestämt hur tömningsintervallen kommer att se ut. Vanligast i landet är att kärlet som innehåller matavfall töms varannan vecka och det andra kärlet var fjärde vecka.

Precis som för alla andra branscher ökar kostnaderna även för oss. Förbränningskostnaderna har ökat under en längre tid och från och med 2023 beläggs även avfallsförbränningen med utsläppsrätter vilket ökar kostnaderna ytterligare. Så ja, avgifterna kommer förmodligen gå upp. Det kommer dock inte enbart bero på förpackningsinsamlingen utan bland annat för att transport- och behandlingskostnaderna för mat- och restavfall har ökat markant. Taxan är något som beslutas av våra politiker i kommunfullmäktige.

Ja, det är ett lagkrav i avfallsförordningen och gäller alla förpackningsslag. Från och med 2027 är det dessutom krav på att förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas ska samlas in fastighetsnära. För flerbostadshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att ordna med lämpligt utrymme eller yta för att möjliggöra sortering. Kommunen eller kommunens anlitade entreprenör ansvarar för att hämta det utsorterade avfallet.

Plockanalyser visar att cirka 30 procent av restavfallet består av förpackningar, som alltså egentligen inte får slängas där. Undersökningar visar att vi blir bättre på att sortera ut förpackningsavfall när vi kan slänga det i anslutning till bostaden. Det blir lättare för hushållen att sortera och man slipper både lagra avfall hemma och även transporterna till återvinningsstationen. Det är en förutsättning för att vi ska kunna återvinna mer material. Att kunna använda befintligt utsorterat förpackningsmaterial i stället för att producera nytt är en stor vinst för miljön.

Nej, enligt Naturvårdsverkets bedömning är dispens från fastighetsnära insamling av förpackningar inte möjlig. Förpackningsavfallet ska samlas in fastighetsnära.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.