Bidrag på 8,6 miljoner kronor för att rena dagvatten

Naturvårdsverket har beviljat ett bidrag på 8,6 miljoner kronor för att testa en ny teknik för rening av dagvatten i centrala Sundsvall.

-Det är viktigt att vi kan hitta en hållbar lösning på reningen i Sundsvalls centrala delar. Med det här bidraget har vi goda förutsättningar att lyckas, säger Anna Maria Kullberg, dagvattensamordnare på MittSverige Vatten & Avfall.

Från stora delar av centrala Sundsvall leds dagvatten till två utsläppspunkter i Sundsvallsfjärden, där det idag släpps ut helt orenat. Sundsvallsfjärden är hårt belastad av många verksamheter och vi vill göra det vi kan för att minska vår påverkan.

-Vi har tittat på hur vi ska lösa reningen under flera år. Det största problemet är att utrymmet i centrala stan är begränsat, säger Anna Maria Kullberg.

Vanliga tekniker för dagvattenrening, som till exempel dagvattendammar, kan inte användas eftersom det inte finns tillräckligt med plats. Sundsvall Vatten har därför sökt bidrag från Naturvårdsverket för att testa att rena dagvatten i en underjordisk filteranläggning. I projektet ingår också att göra mätningar på det renade vattnet för att utvärdera anläggningens reningseffekt på mikroplaster och andra föroreningar.

Anläggningen för rening av dagvatten kommer att installeras under 2021. Mätningar på det renade vattnet ska genomföras under 2022.

Det är Sundsvall Vatten som formellt har beviljats bidraget på 8,6 miljoner kronor. Sundsvall Vatten äger vatten- och avloppsanläggningarna i Sundsvalls kommun. MittSverige Vatten & Avfall driver och utvecklar anläggningarna på uppdrag av Sundsvall Vatten.

Bakgrund om bidraget från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag för att förbättra vattenmiljön. Sammanlagt fördelar Naturvårdsverket drygt 83 miljoner kronor under perioden 2020-2023.

Bidragen ska fördelas mellan åtgärder som minskar utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar från dagvatten och åtgärder som minskar utsläpp av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk.

Följande har beviljats bidrag för 2020:
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Beslut-om-bidrag-for-att-minska-spridning-av-mikroplast-och-andra-fororeningar-i-dagvatten/

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.