När kommer fakturan för anslutningen?

Fakturan för anslutningsavgiften kommer när MittSverige Vatten & Avfall grävt klart till dig, satt ventiler samt att du fått din slutgiltiga karta för förbindelsepunkten av oss. Du har 90 dagar på dig att betala anslutningsfakturan. När fakturan är betald har du två år på dig att ansluta dig till det kommunala ledningsnätet.    

Får vi som bor i flerfamiljshus också fyrfackskärl?

Fyrfackskärlen är inte dimensionerade för flera hushåll vilket betyder att flerfamiljshus behöver andra lösningar. Exempelvis soprum, underjordsbehållare eller en specifik plats för kärl utomhus. Det är fastighetsägarens ansvar att tillhandahålla utrymme för avfallshanteringen redan idag och det gäller även med det nya systemet. Så om du undrar hur det kommer att se ut där du bor, kontakta din fastighetsägare.

Vad innebär utsorteringskravet i avfallsförordningen för ägare av flerfamiljshus?

Genom att kommunen får det formella ansvaret för insamling från hushåll och samlokaliserade verksamheter, så är det samma krav som gäller som för matavfall, det vill säga det kommer att vara frivilligt fram till 2027, därefter obligatorisk utsortering. Fastighetsägaren avgör hur utsorteringskravet ska verkställas, till exempel genom gemensamt utrymme i fastigheten, kärl på gården eller miljöhus. Kommunen kan inte ställa krav på inrättande av utrymme, däremot på hur dessa utrymmen ska vara utformade om fastighetsinnehavaren väljer att anordna ett utrymme. Läs gärna mer i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.

Vilka krav har fastighetsägaren av flerfamiljshus att förhålla sig till?

Kraven gällande förpackningsavfallet är desamma som för rest- och matavfall och annat avfall under kategorin kommunalt avfall som hämtas fastighetsnära och som fastighetsägare är skyldiga att sortera ut. Det finns alltså inte längre någon formell grund för fastighetsägare att avböja borttransport av förpackningsavfall, lika lite som man kan det för mat- och restavfall. Kommunen kan inte ställa krav på inrättande av utrymmen vare sig när det gäller mat- och restavfall eller förpackningsavfall. Utsorteringskravet är tvingande men det är alltså upp till fastighetsinnehavaren hur det ska verkställas.

Fastighetsägarens ansvar:

  • Att inrätta och anpassa utrymmen för källsortering.
  • Att sorteringen sker enligt nationell lagstiftning och kommunens avfallsföreskrifter.
  • Att informera boende och verksamma inom fastigheten.
  Läs gärna mer i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.    

Vad ska man tänka på när det gäller avfallsutrymmen?

Från den 1 januari 2027 behöver det finnas ett lämpligt utrymme där hushållen kan sortera och lämna sitt avfall. Du som fastighetsägare eller ansvarig för en bostadsrättsförening kan behöva se till att det anläggs ett nytt sådant utrymme, eller anpassa befintligt soprum eller miljörum. För att det ska fungera bra både för de boende och för de som kommer att hämta avfallet, måste lagstiftning, vägledningar och råd för detta följas. Lokala föreskrifter Sundsvalls kommun Förpackningsinsamling, Fastighetsägarna Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige Boverkets byggregler, Boverket

Vad gäller för flerfamiljshus som redan har fastighetsnära insamling?

I och med att det blir ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar får fastighetsägare (inklusive bostadsrättsföreningar) och samfälligheter inte välja att anlita någon annan entreprenör än den/de som kommunen har upphandlat. Det är en skyldighet för kommunen att erbjuda sådan insamling först från 2027, fram till dess är det ett frivilligt val. Om en fastighetsägare redan har ett avtal med en insamlingsentreprenör, och den entreprenören blir auktoriserad, kan entreprenören fortsätta anlitas. Dock kan avtalet behöva skrivas om. Kontakta din entreprenör för att höra vad som gäller i just ditt fall. Om entreprenören inte är auktoriserad, behöver befintligt avtal för hämtning av förpackningsavfall sägas upp eftersom förpackningsavfallet från 2024 ska hämtas av MittSverige Vatten & Avfalls auktoriserade entreprenörer. En entreprenör som samlar in förpackningsavfall utan att vara auktoriserad bryter mot Miljöbalken, vilket är straffsanktionerat. Vi strävar efter en så smidig övergång som möjligt och att göra det möjligt att kunna fortsätta med samma entreprenör om man vill. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen på msva.se och kommer att informera om vilka entreprenörer som finns att välja mellan från 2024.

Vad gäller för flerbostadshus som saknar fastighetsnära insamling av förpackningar?

Fastighetsägare (inklusive bostadsrättsföreningar) eller samfällighet som idag saknar insamling av förpackningar behöver förbereda för att planera och avsätta ytor för förpackningsinsamling (papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas) och gärna också för returpapper. Målet är att fastighetsnära insamling ska vara på plats 2027.

Är det krav från 2024 att flerfamiljshus ska sortera ut sina förpackningar?

Gäller det i så fall även de som idag inte sorterar ut? Kravet på utsortering av förpackningsavfall gäller redan idag, för alla typer av hushåll. Det är inget nytt, kravet har gällt sedan 1994 när producentansvaret infördes. Kravet på att ha fastighetsnära insamling av förpackningsavfall införs dock först från och med 2027.

Vad gäller om det finns en samlokaliserad verksamhet i fastigheten?

Om det finns en samlokaliserad verksamhet i fastigheten som idag delar avfallsbehållare med hushållen finns möjlighet fortsätta med det. Det kan vara exempelvis en butik eller restaurang i bottenplan av ett flerbostadshus. Verksamheten måste anmäla till kommunen att de lämnar sitt förpackningsavfall via fastighetsägaren till kommunen. Om verksamheten inte delar avfallsbehållare och andra anordningar för hantering av avfall med hushåll betraktas verksamheten inte som samlokaliserad. Kommunen har då ingen skyldighet att hämta verksamhetens förpackningsavfall. Vi kommer så snart som möjligt att informera om hur anmälan från en samlokaliserad verksamhet ska gå till.

Vad har kärlen för storlek?

Det är två kärl som vardera är på 370 liter. Varje kärl är 110 cm högt, 75 cm brett och 95 cm djupt.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.