Är det inte bättre att skydda fiskarnas liv i skärgården, och vårat badvatten genom att ta upp gifttunnorna i Sundsvall bukten som läcker ut och dödar fiskarterna och förorenar miljön första hand?

Näringsämnen som släpps ut från avlopp påverkar våra strandmiljöer nu och har gjort det under en längre tid. Påverkan sker oftast i grunda områden som är så viktiga för fiskars uppväxt och fortplantning. Risken att uppväxtmiljöerna skadas är störst där vattenomsättningen samtidigt är begränsad som exempelvis Björköfjärden. Tunnorna är en fråga för länsstyrelsen som just nu utreder vad som är bäst att göra utifrån miljösynpunkt. Än så länge är ämnena inneslutna i behållarna, men visst kan de vara en risk för livet i havet, men på ett annat sätt än föroreningar från avlopp. Det är viktigt att jobba med att minska utsläpp från alla påverkanskällor på våra recipienter, lokalt och i Östersjön.

Hur vet ni att belastningen på vattnet i Östersjön har med eventuella utsläpp från fritidshus att göra? Det finns ju fabriker med mera som också släpper ut gifter i havet?

Det är viktigt att begränsa utsläppen från olika fabriker, det är ett arbete som har pågått under lång tid, förbättringar har gjorts och utsläppen har minskat. Fabriksutsläppen är oftast enklare att begränsa eftersom utsläppen koncentreras till en utloppsledning. Enskilda avlopp är många och utspridda längs kusten. De har en mer diffus påverkan och insatser för att minska utsläpp måste göras vid varje enskild fastighet. Det är viktigt att jobba med att minska utsläpp från alla påverkanskällor på våra recipienter, lokalt och i Östersjön.

Finns det ett miljö- och hälsoproblem i Njurunda, det vill säga är lagen tvingande för kommunen?

Kommunal utbyggnadsskyldighet gäller enligt 6 § Lag om allmänna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang. Sundsvalls kommun har utifrån detta och efter att ha genomfört olika utredningar, funnit att utbyggnadsskyldighet råder i vissa avgränsade områden längs Njurundakusten, där påverkan från avlopp är betydande. Med anledning av det har kommunen därför beslutat om ett inrätta ett så kallat verksamhetsområde inom vilket utbyggnad av allmän VA-försörjning ska ske. Vilka fastigheter som ingår i det beslutade verksamhetsområdet, framgår av bilagor till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22.

Varför är inte Junibodsand och Löran med som ligger nära vatten?

Miljökontoret har gjort bedömningen att Junibosand och Löran har ett mer exponerat läge där vattenomsättningen är hög. Därför är risken för lokal påverkan på miljö och hälsa mindre.

Vilka typer av alternativa avloppslösningar skulle ni kunna tänka er att acceptera och godkänna istället för kommunalt avlopp?

Utifrån skyddet för människors hälsa och miljö har Sundsvalls kommun funnit att kommunal VA-försörjning är det bästa alternativet för det här området längs Njurundakusten.

Vi är en samfällighetsförening som är ansluten till kommunalt vatten. I det fall vi på nytt ansluter oss till det kommunala vattnet, vad blir kostnaden för en ny anslutning?

Alla medlemmar i en lantmäteriförrättad kommunal vattenförening får en reduktion på 15 000 kr på anslutningsavgiften.

Finansieras VA-projekt alltid av enskilda fastighetsägare eller är någon del skattefinansierad?

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en monopolverksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt finansieras av anslutna kunder genom den sk VA-taxan. Som boende i Sundsvalls kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är man en del av Sundsvalls VA-kollektiv. Det finns möjlighet för kommuner att tillskjuta kommunala skattemedel till finansieringen av VA-utbyggnadsprojekt. Men det är ovanligt att det sker. Det hade inneburit att skattekollektivet hade finansierat vissa delar av utbyggnaden istället för att VA-kollektivet finansierar hela utbyggnaden. Dvs alla skattebetalare i Sundsvall hade betalat en del av investeringen istället för att alla VA-kunder i Sundsvall får göra det. Detta hade dock inte påverkat VA-anslutningsavgifterna. Sundsvalls kommun valde att finansiera investeringen i VA-utbyggnaden i Njurunda med VA-anslutningsavgifter och lån och att lånen i sin tur finansieras genom en höjning av brukningsavgifterna i den så kallade VA-taxan.

Varför står inte stat/kommun för själva infrastrukturen?

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en monopolverksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt finansieras av anslutna kunder genom den så kallade VA-taxan. Som boende i Sundsvalls kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är man en del av Sundsvalls VA-kollektiv. Det finns möjlighet för kommuner att tillskjuta kommunala skattemedel till finansieringen av VA-utbyggnadsprojekt. Men det är ovanligt att det sker. Det hade inneburit att skattekollektivet hade finansierat vissa delar av utbyggnaden istället för att VA-kollektivet finansierar hela utbyggnaden. Det vill säga alla skattebetalare i Sundsvall hade betalat en del av investeringen istället för att alla VA-kunder i Sundsvall får göra det. Detta hade dock inte påverkat VA-anslutningsavgifterna. Sundsvalls kommun valde att finansiera investeringen i VA-utbyggnaden i Njurunda med VA-anslutningsavgifter och lån och att lånen i sin tur finansieras genom en höjning av brukningsavgifterna i den så kallade VA-taxan.  

Kommer detaljplanen att uppdateras i och med detta projekt?

VA-utbyggnadsprojektet berör flera detaljplaner. Planändringar för att ledningsarbeten ska kunna genomföras har genomförts och antagits. Om byggrätter för fastigheter inom omvandlingsområdet ska utökas kommer stadsbyggnadskontoret att utreda det och då i så fall efter beslut om uppdrag från stadsbyggnadsnämnden.

Vilken typ av pumpbrunn kommer det att levereras?

Det blir LTA-stationer med malande pumpar.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.