Var ansluts mina vatten- och avloppsledningar?

Dina ledningar ansluts vid en förbindelsepunkt, som brukar ligga vid tomtgränsen. Vi kommer att skicka ut ett förslag på förbindelspunktens placering som du har möjlighet att tycka till om. Förslaget kommer att skickas ut efter höstens lantmäteriförrättningar och öppet hus (som vi planerar att hålla i november om det rådande läget tillåter det).

Hur mycket kommer det att kosta att ansluta sig?

Det finns ett beräkningsverktyg på vår hemsida där du själv kan räkna ut kostnaden för att ansluta. Här kan du räkna ut din anslutningsavgift  Observera att den visar nuvarande taxa och att du betalar enligt då gällande taxa när du ansluter dig.

När ska jag betala avgiften för att ansluta mig?

Fakturan för att ansluta sig kommer när MittSverige Vatten & Avfall grävt klart till dig, satt ventiler samt att du fått din slutgiltiga karta för förbindelsepunkten av oss.

Vem gräver på min tomt?

MittSverige Vatten & Avfall bygger ledningar fram till förbindelsepunkten vid tomtgräns. Du som fastighetsägare ansvarar sen för att gräva från förvbindelsepunkten och in på din tomt. Antingen så tar du hjälp av en entreprenör eller för arbetet själv. Fastighetsägare står för alla kostnader för installation inne på fastigheten. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Vi kommer att erbjud samråd om var förbindelsepunkten ska placeras.

Mitt dricksvatten är bra, behöver jag ansluta det ändå?

Om du vill behålla ditt vatten och kan redovisa att ditt dricksvatten har god kvalitet behöver du inte ansluta till kommunalt vatten eller betala anslutningsavgiften för vatten. Information om hur du ansöker kommer att göras tillgänglig senare. Tänk på om du vill ansluta till dricksvatten vid ett senare tillfälle tillkommer ytterligare avgift för anslutning till vatten.

Om jag bara är i min stuga några veckor om året, behöver jag betala för året om då?

Avgiften för att ansluta sig är densamma. Brukningstaxan, den löpande avgiften varierar beroende på hur mycket man anväer sitt vatten och avlopp.

Är det inte bättre att skydda fiskarnas liv i skärgården, och vårat badvatten genom att ta upp gifttunnorna i Sundsvall bukten som läcker ut och dödar fiskarterna och förorenar miljön första hand?

Näringsämnen som släpps ut från avlopp påverkar våra strandmiljöer nu och har gjort det under en längre tid. Påverkan sker oftast i grunda områden som är så viktiga för fiskars uppväxt och fortplantning. Risken att uppväxtmiljöerna skadas är störst där vattenomsättningen samtidigt är begränsad som exempelvis Björköfjärden. Tunnorna är en fråga för länsstyrelsen som just nu utreder vad som är bäst att göra utifrån miljösynpunkt. Än så länge är ämnena inneslutna i behållarna, men visst kan de vara en risk för livet i havet, men på ett annat sätt än föroreningar från avlopp. Det är viktigt att jobba med att minska utsläpp från alla påverkanskällor på våra recipienter, lokalt och i Östersjön.

Hur vet ni att belastningen på vattnet i Östersjön har med eventuella utsläpp från fritidshus att göra? Det finns ju fabriker med mera som också släpper ut gifter i havet?

Det är viktigt att begränsa utsläppen från olika fabriker, det är ett arbete som har pågått under lång tid, förbättringar har gjorts och utsläppen har minskat. Fabriksutsläppen är oftast enklare att begränsa eftersom utsläppen koncentreras till en utloppsledning. Enskilda avlopp är många och utspridda längs kusten. De har en mer diffus påverkan och insatser för att minska utsläpp måste göras vid varje enskild fastighet. Det är viktigt att jobba med att minska utsläpp från alla påverkanskällor på våra recipienter, lokalt och i Östersjön.

Finns det ett miljö- och hälsoproblem i Njurunda, det vill säga är lagen tvingande för kommunen?

Kommunal utbyggnadsskyldighet gäller enligt 6 § Lag om allmänna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang. Sundsvalls kommun har utifrån detta och efter att ha genomfört olika utredningar, funnit att utbyggnadsskyldighet råder i vissa avgränsade områden längs Njurundakusten, där påverkan från avlopp är betydande. Med anledning av det har kommunen därför beslutat om ett inrätta ett så kallat verksamhetsområde inom vilket utbyggnad av allmän VA-försörjning ska ske. Vilka fastigheter som ingår i det beslutade verksamhetsområdet, framgår av bilagor till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22.

Varför är inte Junibodsand och Löran med som ligger nära vatten?

Miljökontoret har gjort bedömningen att Junibosand och Löran har ett mer exponerat läge där vattenomsättningen är hög. Därför är risken för lokal påverkan på miljö och hälsa mindre.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.