Finns det ett miljö- och hälsoproblem i Njurunda, det vill säga är lagen tvingande för kommunen?

Kommunal utbyggnadsskyldighet gäller enligt 6 § Lag om allmänna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang. Sundsvalls kommun har utifrån detta och efter att ha genomfört olika utredningar, funnit att utbyggnadsskyldighet råder i vissa avgränsade områden längs Njurundakusten, där påverkan från avlopp är betydande. Med anledning av det har kommunen därför beslutat om ett inrätta ett så kallat verksamhetsområde inom vilket utbyggnad av allmän VA-försörjning ska ske. Vilka fastigheter som ingår i det beslutade verksamhetsområdet, framgår av bilagor till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.