Filterforskning med miljömål i sikte

Naturgrus är en värdefull resurs som finns i begränsad mängd. Därför undersöker MittSverige Vatten & Avfall om markbäddar med bergkross har lika bra egenskaper för rening av
avloppsvatten. Projektet ligger i linje med Sveriges miljömål att helt sluta med uttag av naturgrus och har väckt intresse runt om i landet.

Naturgrusåsar är en livsviktig förutsättning för vattenförsörjningen. Traditionellt används gruset också i markbäddar som är en teknik för rening av avloppsvatten vid enskilda och kommunala reningsverk.

Men eftersom naturgrus är en begränsad resurs som det finns miljömål att bevara, önskade Norrhälsinge miljökontor, vid Nordanstigs kommun, att MittSverige Vatten & Avfall (MSVA) skulle undersöka möjligheten att välja andra filtermaterial. En unik chans att jämföra naturgrusets egenskaper med bergkross uppstod när MSVA byggde Sörfjärdens nya avloppsreningsverk med två nya markbäddar för biologisk rening. Vattnet renas även från fosfor, men det sker i ett traditionellt kemverk innan det når markbäddarna.

Det är det inte så vanligt att man anlägger nya markbäddar över huvudtaget, och om man gör det handlar det ofta om en bädd. Men här fick vi chansen att välja olika filtermaterial och jämföra dem under samma förhållanden, berättar Malin Tuvesson, process- och utvecklingsansvarig Avlopp.

Forskning med miljönytta

Den ena bädden försågs med naturgrus och den andra med bergkross i en blandning som testats ut tidigare. Forskningsprojektet utfördes i samarbete med RISE, Sveriges forskningsinstitut, som tidigare även genomfört bergkrosstester i labbmiljö och varit involverad i det förberedande arbetet inför testet i full skala. Branschorganisationen Svenskt Vatten beviljade bidrag.

Vi planerade undersökningen tillsammans med projektledare Elin Ulinder på RISE och kom fram till att vi främst skulle undersöka reningen av organiskt material och smittämnen, alltså bakterier. Syftet med projektet var både att bidra med mer kunskap inom området och att se under vilka förutsättningar det är möjligt att bergkross kan ersätta naturgrus, berättar Malin Tuvesson.

Projektet pågick från december 2016 till april 2020, en tid som behövdes för att både upptäcka tendenser och hinna utvärdera dem. I semesterparadiset Sörfjärden är belastningen hög under sommarhalvåret och låg under vintern, vilket gjorde det ännu viktigare att ha en tillräckligt lång mätperiod för att fånga upp perioderna med högst tryck.

Vi kom fram till att naturgrus och bergkross har likvärdiga egenskaper. Smittämnen renades generellt något bättre med naturgrus och därför vill vi fortsätta undersöka det området, säger Malin Tuvesson.

MSVA medverkar därför i ytterligare en studie av markbäddarna i Sörfjärden. Nu tittar vi på läkemedelsreduktion och fortsätter följa reningen av smittämnen, eftersom vi inte kunde dra några tydliga slutsatser om den tidigare. Om den här studien ger bra resultat, tror jag att intresset för markbäddar med bergkross kommer att öka ännu mer, säger Malin Tuvesson.

Stort intresse för studien

Undersökningarna har också lett till att fler projekt startat för att utforska andra aspekter av markbäddsrening som kan vara både en lågteknologisk och billig reningsteknik för framtiden när och om man kommer fram till en optimal lösning med bergkross.

I framtiden kommer vi troligen att behöva bygga ut Sörfjärden med ytterligare en markbädd och då ser vi ut att ha möjlighet att anlägga den med bergkross. Men även om vi inte fått användningen för resultaten internt än, så är intresset för studien stort i branschen, säger Malin Tuvesson, som fått berätta om projektet vid seminarier och konferenser.

Att många bäckar små gör en stor å är ett passande uttryck i sammanhanget när kunskaperna från en liten avloppsanläggning väcker intresse på många håll och i förlängningen kan bidra till naturgrusets bevarande.

Det är ofta så med miljöarbete att det gäller att ta sitt ansvar i det lilla. Om alla gör det bästa valet i varje detalj blir det till slut en stor skillnad. Det här försöket bidrar dessutom med kunskap till hela VA-Sverige. Det är ju därför vi fått bidrag för att genomföra det, säger Malin Tuvesson.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.