Förslag ändrad VA-taxa 2020

Kunderna får större möjligheter att påverka sina kostnader för vatten och avlopp i det förslag till förändrad konstruktion av VA-taxan som tas upp i kommunfullmäktige i höst. Förslaget innebär annars små förändringar för majoriteten av villaägare och ägare av flerfamiljshus.

Syftet med förändringarna är att få en taxa som är anpassad till gällande lagstiftning och rättspraxis. I den ändrade taxan kommer kostnaderna för hanteringen av vatten och avlopp fördelas mer skäligt och rättvist mellan kunderna.

Två större förändringar är att den rörliga delen av taxan kommer att ta större utrymme eftersom vi vill uppmuntra till att tänka på hur mycket vatten man använder. Vi kommer också att ha möjlighet att ta ut avgift för hantering av dagvatten motsvarande de kostnader vi har för att leda bort och rena vattnet.

Konstruktionen av Sundsvalls VA-taxa har inte förändrats sedan den nuvarande vattentjänstlagen trädde i kraft 2007. Sundsvalls Vattens styrelse har lämnat ett förslag på en anpassning av befintlig taxa för beslut i kommunfullmäktige. Förslaget utgår från branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag P96.

Exempel på nyheter i brukningstaxan är:

  • Avgiften för dagvatten för allmän platsmark ska tas ut av platshållaren, alltså ägaren av till exempel parker och torg.
  • Avgiften för dagvatten gata och fastighet ska motsvara de kostnader vi har för hanteringen.
  • Andel rörlig avgift ökar, liksom kubikmeterpriset och schablonbeloppet för fritidshus utan mätare.
  • Möjligheten att ha särskilda sommarvattenabonnemang och tillfälligt avstängt tas bort.

Nyheter i anläggningstaxan för anslutning är:

  • Tomtytebegränsningen vid 1500 kvadratmeter tas bort.
  • Beräkningsgrunderna för lägenhetsavgift utgår från total yta, till skillnad mot tidigare uppvärmd yta. Undantag för fläktrum, trapphus och så vidare tas bort.
  • Reduceringsregeln för lägenhetsavgifter försvinner.

Vi kommer att erbjuda övergångsregler om förändringarna i taxan innebär stora procentuella ökningar för enstaka kunder. Om kommunfullmäktige tar beslut under året, träder den nya taxan i kraft från och med den 1 april 2020.

Förslag till ändrad VA-taxa 2020

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.