Förslag på avgifter för vatten- och avfallstjänster 2024

Styrelserna för Sundsvall Vatten, Timrå Vatten och Nordanstig Vatten har antagit förslag till höjningar av taxan för vatten- och avloppstjänster (VA) för 2024. Reko Sundsvalls styrelse har lämnat förslag på oförändrad taxa för avfallstjänster. Kommunfullmäktige i respektive kommun fattar beslut om taxorna senare i höst.

Höjningen av VA-tjänsterna beror främst på högre räntekostnader och utökade lån för att klara de investeringsbehov som uppstår när vår region växer, säger Arianne Sundman, styrelseordförande i MittSverige Vatten och Avfall.

Vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering är en viktig del när Sundsvallsregionen växer och utvecklas. Alla är samhällsviktiga verksamheter och leverans och säkerhet prioriteras högt i en osäker omvärld. Inför 2024 föreslås höjningar av VA-taxorna i Sundsvall, Timrå och Nordanstig.

Vi är medvetna om att nivån på höjningarna sticker ut i jämförelse med tidigare år. Det är naturligtvis tråkigt när så mycket annat påverkar hushållens ekonomi, men det är faktorer som hela vår bransch ställs inför och som vi tyvärr inte råder över. För en normal villa handlar det om en höjning på mellan 121 kr och 204 kr i månaden, beroende på i vilken av våra kommuner kunden bor, säger Arianne Sundman.

Höjda räntor och ökad belåning är gemensamt för de nya avgifterna i Sundsvall, Timrå och Nordanstig. Lånefinansieringen är nödvändig eftersom de årliga VA-avgifterna inte ger utrymme för dessa investeringar.

I Sundsvall behövs bland annat förberedelser och anpassningar av VA-försörjning för det nya bostadsområdet Alliero och utbyggnaden längs Njurundakusten där drygt 900 fastigheter kommer att få kommunalt vatten och avlopp. Timrå kommun står inför bostadsexploateringar och investeringar i reningsverket i Söråker. Även Nordanstig behöver göra insatser vid reningsverken i Bergsjö och Gnarp.

Vi har också sett en minskad vattenförbrukning som till stora delar beror på ökad miljömedvetenhet bland våra kunder, säger Arianne Sundman.

Avfallstaxan i Sundsvall föreslås bli oförändrad 2024. Det beror bland annat på att mängden insamlat avfall från återvinningscentralerna fortsätter att minska och att den nya avfallstaxan med behovstömning bidrar till att kunderna sorterar bättre. Avfallsverksamheten i Sundsvall påverkas endast marginellt av de höjda räntenivåerna eftersom Reko Sundsvall inte har några lån i dagsläget.

Mindre mängder insamlat avfall och färre tömningar tolkar vi som en positiv trend. Vi är också glada att kunna erbjuda textilåtervinning på våra återvinningscentraler och återvinningsstationer från 2024. Det är ytterligare ett viktigt steg i att öka återvinningen i vårt samhälle, säger Arianne Sundman.

Sundsvall, förslag vatten- och avloppstjänster 2024:

Normal villa, (Typhus A*) höjs med 2452 kr per år, från 8 757 kr till 11 209 kr
Flerfamiljshus, (Typhus B**) höjs 23 486 kr per år, från 83 804 kr till 107 290 kr

I Sundsvall kostar en liter vatten cirka 7 öre efter höjningen, inklusive fasta kostnader och avlopp.
En genomsnittlig dusch kostar då 2,69 kr i Sundsvall.

Timrå, förslag vatten- och avloppstjänster 2024:

Normal villa (Typhus A*) höjs med 1451 kr per år, från 9 065 kr till 10 516 kr
Flerbostadshus (Typhus B**) höjs med 14 778 kr per år, från 92 335 kr till 107 113 kr

I Timrå kostar en liter vatten cirka 7 öre efter höjningen, inklusive fasta kostnader och avlopp.
En genomsnittlig dusch kostar då 2,52 kr i Timrå.

Nordanstig, förslag vatten- och avloppstjänster 2024:

Normal villa (Typhus A*) höjs med 1 667 kr per år, från 13 882 kr till 15 549 kr
Flerbostadshus (Typhus B**) höjs med 17 377 kr per år, från 144 672 kr till 162 049 kr

I Nordanstig kostar en liter vatten cirka 10 öre efter höjningen, inklusive fasta kostnader och avlopp.
En genomsnittlig dusch kostar då 3,73 kr i Nordanstig.

Sundsvall, förslag oförändrad nivå avfallstjänster 2024:

Normal villa, 18 tömningar per år, med matavfallssortering, 2138 kr
Normal villa, 12 tömningar per år, med matavfallssortering, 1947 kr

Flerbostadshus, 15 lägenheter, 23 663 kr.

Allmän bakgrund om taxorna för vatten- och avfallsverksamhet

Vatten- och avfallsverksamheten i Sverige är hårt reglerad. En VA-verksamhet eller avfallsverksamhet får inte gå med vinst och den är helt avgiftsfinansierad.

Kommunernas storlek, befolkningsunderlag, tillväxt och framtidsplaner har stor påverkan på avgiftsnivåerna för vatten- och avloppstjänster. Kommuner har olika förutsättningar men samma ansvar för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten. Det gör att avgifternas storlek också varierar mellan olika kommuner.

Enligt lagstiftningen ska kommunerna taxera ut de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader. Verksamheterna får alltså inte gå med vinst.

*Typhus A – Villan är då ansluten till tjänsterna vatten, spill- och dagvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).
**Typhus B – Flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³).

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.