Förslag på förändringar i avfallstaxan från 2023

Styrelsen för Reko Sundsvall föreslår förändringar i konstruktionen av avfallstaxan i Sundsvalls kommun. Den ändrade avfallstaxan kan börja gälla från 1 januari 2023.

Vi behöver en taxa som är förutsägbar och lätt för kunderna att förstå. Den ska också vara långsiktigt stabil och spegla våra kostnader säger Ulf Sjölinder, styrelseordförande i Reko Sundsvall.

MittSverige Vatten & Avfall har på uppdrag av styrelsen för Reko Sundsvall tagit fram förslag till en förändrad avfallstaxa. Avfallstaxan föreslås vara volymbaserad med behovstömning, vilket förenklat innebär att kunden betalar för de tillfällen man ställer fram tunnan för tömning, till skillnad mot idag där man betalar för hur mycket restavfallet väger.

Pågående utredningar om bland annat bostadsnära insamling av förpackningar och förändrat ansvar för returpapper, förändrad lagstiftning och skärpta miljökrav är exempel på faktorer som gör att det behövs en förändrad konstruktion av avfallstaxan i Sundsvall.

Det finns flera skäl att se över nuvarande konstruktion av taxan. Kunderna kommer fortfarande att kunna påverka sina avgifter genom att ställa ut kärlet för tömning mer eller mindre ofta, det blir också lättare att förutse sina kostnader för avfall än vid vägning säger Ulf Sjölinder.

Från vikt- till volymbaserad taxa

Under 2020 ökade Sundsvallsbornas utsortering av återvinningsbart material med nära 30 procent, jämfört med året innan. De totala restavfallsmängderna (gröna tunnan) i Sundsvall minskade med 400 ton. Trenden ser ut att hålla i sig 2021.

Ökad utsortering är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv och vi ska naturligtvis skapa så bra förutsättningar som möjligt för att Sundsvallsborna ska vilja vara med och bidra till att trenden håller i sig säger Ulf Sjölinder.

I Sundsvalls nuvarande avfallstaxa är den rörliga delen av taxan både viktbaserad och volymbaserad. Det innebär att kunderna betalar en avgift både per kilo restavfall i gröna tunnan och per tömning av tunnan. Istället föreslås en rörlig avgift enbart för tömning, kompletterat med en fast avgift och en kärlavgift. Tömningsavgiften varierar beroende på hur ofta kunderna ställer fram sitt kärl för restavfall för tömning och kärlavgiften varierar beroende på vald storlek på kärl.

Beräknad tidplan för införande

Styrelsen för Reko Sundsvall fattade beslut om förändrad konstruktion av taxan 24 september. Taxeförslaget har godkänts av Stadsbackens styrelse och skickas nu vidare för eventuellt beslut i kommunfullmäktige. Den förändrade avfallstaxan beräknas träda ikraft 1 januari 2023.

Allmän bakgrund om taxorna för vatten- och avfallsverksamhet

Nationell lagstiftning styr både vatten- och avfallsverksamheten. Gemensamt för båda är att de är avgiftsfinansierade enligt självkostnadsprincipen och alltså inte får gå med vinst.

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.