Ändrad VA-taxa 1 april 2020 Ändrad VA-taxa 1 april 2020

Sundsvalls kommun har beslutat om en ändrad VA-taxa, med miljö och klimat i fokus samtidigt som den ger dig som kund större valmöjligheter.

Vi vill ha en hållbar och förenklad taxa som är skälig och rättvis. Vi ökar också möjligheterna för dig som kund att vara med och påverka miljön. Genom att den rörliga delen får ta större utrymme vill vi uppmuntra till att tänka på hur mycket vatten man förbrukar. Ett bra miljöval som också kan synas i plånboken.

Vi sätter våra priser efter det vi kallar nyttoprincipen. Du betalar för den nytta du har av vårt arbete, våra anläggningar och för det vatten du använder.

Fast avgift

Den fasta avgiften är en avgift som baseras på hur stort flöde av vatten du har tillgång till och det avgör storleken på din vattenmätare samt antalet vattenmätarplatser.

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgiften är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vårt vatten och ledningsnät. För varje bostad betalas en lägenhetsavgift. Det betyder att om du bor i villa så betalar du en lägenhetsavgift medan ett hyreshus med sju lägenheter betalar sammanlagt sju lägenhetsavgifter. Även för andra fastighetstyper betalas lägenhetsavgift. För ytor avsedda för bland annat butiker, restauranger, samlingslokaler och mindre verkstäder och dylikt räknas varje påbörjad 140 m² (bruttototalarea) som en lägenhet.

Brukningsavgift

En rörlig avgift där du betalar för det vatten du använder.

Större möjlighet för dig som kund att påverka

I den ändrade VA-taxan står den rörliga avgiften för en större del än tidigare eftersom vi vill uppmuntra dig till att tänka på hur mycket vatten du förbrukar. Det betyder att du som kund får större möjlighet att påverka dina egna kostnader.

Mindre förändringar för villa och flerfamiljshus

Avgiftsnivåerna i den ändrade taxan kommer att innebära mindre höjningar för både normal villa, typhus A och flerfamiljshus, typhus B. Läs mer under ”Kostnadsexempel”.

Andra fastighetstyper

Även för andra fastighetstyper betalas lägenhetsavgift. För ytor avsedda för bland annat butiker, restauranger, samlingslokaler, mindre verkstäder och dylikt räknas varje påbörjad 140 m³ (bruttototalarea) som en lägenhet.

Beräkningsgrunderna för lägenhetsavgift ska utgå från total yta utan undantag.

Nytt tankesätt runt dagvatten

Avgiften för dagvatten ska motsvara våra kostnader för att leda bort och rena vattnet. I den ändrade taxan kommer kostnaden för dagvatten att läggas på taxans fasta avgiftsdel.

Ansvaret för att leda bort dagvatten från vägar och allmänna platser ligger på de enskilda fastighetsägarna och ägaren av den allmänna platsen, till exempel kommunen eller Trafikverket. Ofta tas vattnet upp i det kommunala ledningsnätet, och för det har vi rätt att ta ut en avgift.

Exempel 2019 2020-01-01
(beslutad höjning)
2020-04-01
(vid förändrad konstruktion)
Medel riket 2019
Typhus A* 7 200 kr 7 535 kr 7 730 kr 7 525 kr
Typhus B** 75 202 kr 77 398 kr 73 128 kr 70 584 kr

*Typhus A: Villan är då ansluten till tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten (V+S+D) samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).
** Typhus B: Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 kubikmeter (m³).

Vi delar in våra tjänster i fyra kategorier: dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Du betalar bara för de kategorier du använder. VA-huvudman har rätt att årligen reglera avgifterna baserat på Konsumentprisindex.

Taxan innebär även förändringar för dig som vill ansluta en bostadsfastighet till den allmänna VA-anläggningen. I anläggningsavgiften finns fyra olika delar: avgift för servisledning, avgift för förbindelsepunkt, tomtyteavgift och lägenhetsavgift. Nuvarande taxa har en begränsning vid 1500 m² för tomtyteavgiften. Denna begränsning har inte stöd i rättspraxis och tas därför bort.

Med den ändrade taxan träder en begränsning in när avgiften för tomtytan blir lika stor som avgifterna för servis, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift tillsammans. Vill du veta anslutningskostnaden för din fastighet med den ändrade taxan? Skicka mail

Räkneexempel anläggningsavgift

Anläggningsavgift V+S Tomtyta
1 000 m²
Tomtyta
1 500 m²
Tomtyta
3 000 m²
Tomtyta
5 000 m²
Nuvarande taxa 170 500 kr 177 250 kr 177 250 kr 177 250 kr
Reviderad taxa 161 000 kr 173 000 kr 209 000 kr 257 000 kr
Skillnad -9 500 kr -4 250 kr 31 750 kr 79 750 kr

För vilka tjänster gäller anslutningen?
Vi delar in våra tjänster i så kallade nyttigheter. Avgiftsskyldighet föreligger för nyttigheterna: Dricksvatten, Spillvatten, Dagvatten. Vilka tjänster som är aktuella för dig beror på var inom verksamhetsområdet anslutningen är tänkt att genomföras. Den totala anläggningsavgiften varierar beroende vilka tjänster anslutningen avser.
Tomtyta för fastigheten som skall anslutas
Antal lägenheter i fastigheten som skall anslutas En normal villa räknas som en lägenhet i beräkningen av anslutningsavgiften.

Beräknar avgift

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det tar med sig föroreningar från vägar, industritomter, hustak och fasader, och det kan orsaka översvämningar. Dagvatten leds vanligen bort via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö.

Ansvaret för att leda bort regn- och smältvatten från vägar och allmänna platser ligger på de enskilda fastighetsägarna och ägaren av den allmänna platsen, till exempel kommunen eller Trafikverket. Ofta tas vattnet upp i det kommunala ledningsnätet, och för det har vi rätt att ta ut en avgift.

Om du äger en tomt med ett hus på, och en asfalterad infart, då är det inte möjligt för marken att ta upp vattnet på de ytor som är bebyggda eller ”hårdgjorda”. För att det vattnet ska ha någonstans att ta vägen, har du ansvar för att leda bort det, så det inte orsakar översvämning eller problem för någon annan. Ofta har du då hängrännor och stuprännor, och kanske en dränering runt huset för att vattnet inte ska lägga sig runt din husgrund, utan hitta någon annanstans att ta vägen.

Den nya taxan införs 1 april 2020. Kommunfullmäktige beslutar om vilka områden som omfattas av de olika tjänsterna. Strukturen i den ändrade VA-taxan utgår från branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag P96. VA-taxan ska enbart omfatta VA-försörjning för hushållsändamål. VA-försörjningen för industriändamål och kylvatten regleras separat.

En VA-huvudman är skyldig att ombesörja vatten- och avloppsförsörjning enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Den som är ansluten till och använder en allmän VA-anläggning är i sin tur skyldig att betala VA-avgifter till VA-huvudmannen.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.