Avfallstaxan

Det pris du betalar för sophanteringen består av tre delar: fast kostnad, kärlavgift och tömningsavgift.

Vi fakturerar endast lagfaren ägare, den som äger fastigheten enligt lagfarten.

Fast avgift

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsägare. I den fasta avgiften ingår kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler samt drift av de bemannade återvinningscentralerna för grovsopor och farligt avfall från privathushåll.

Kärlavgift

I kärlavgiften ingår kostnaden för kärl och hämtning vid fastighetsgräns av innehållet som slängts i de gröna och bruna tunnorna, eller andra typer av behållare för restavfall och matavfall.

Tömningsavgift

Den avgift som du betalar varje gång tunnan töms. Ställ bara ut tunnan när den är full. Den bruna tunnan för matavfall kostar inget att få tömd så ställ ut den varje gång det är tömning. Tömningsavgiften finansierar kostnader för att transportera bort och behandla det insamlade rest- och matavfallet. Alltså det som händer efter att sopbilen har tömt kärlen på innehåll.

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsägare, även om man beviljats uppehåll i sophämtningen. Genom den fasta avgiften kan du till exempel åka till återvinningscentralerna utan att betala något vid besöket. Den fasta avgiften täcker också kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler.

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ställa fram tunnan om du vill ha den tömd och att dra undan den om du inte vill ha den tömd.

I kärlavgiften ingår kostnaden för kärl och hämtning vid fastighetsgräns av innehållet som slängts i de gröna och bruna tunnorna, eller andra typer av behållare för restavfall och matavfall.

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsägare. I den fasta avgiften ingår kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler samt drift av de bemannade återvinningscentralerna för grovsopor och farligt avfall från privathushåll.

Tömningsavgiften finansierar kostnader för att transportera bort och behandla det insamlade rest- och matavfallet. Alltså det som händer efter att sopbilen har tömt kärlen på innehåll. Ställ bara ut den gröna tunnan när den är full. Den bruna tunnan för matavfall kostar inget att få tömd så den kan du ställ ut den varje gång det är tömning för att undvika en sanitär olägenhet.

  • Det främsta skälet är skärpt miljölagstiftning. Till exempel har en förbränningsskatt införts, som innebär att våra kostnader för hantering och behandling av avfallet ökar med 2,5 miljoner kronor per år. Priset på utsläppsrätter påverkar också, ju mer plast vi har i restavfallet, desto mer koldioxid sprids vid förbränning och ju mer tvingas vi betala. Ju mindre avfall vi genererar i Sundsvall, desto lättare har vi att hålla nere taxan.
  • Lagstiftning gör även att våra leverantörer får ökade miljökrav att hantera vilket höjer kostnaderna. Våra kostnader utgörs till 85 procent av upphandlade tjänster, så varje indexuppräkning av avtalen eller ny upphandling driver på kostnader utan att vi kan påverka så mycket. Papperskostnader är ytterligare ett exempel, som gjort att kostnaden för matavfallspåsar stigit.

Vi arbetar med informationsinsatser, till exempel miljöalmanackan och sorteringsguiden. Tyvärr har pandemin gjort att vi tvingats flytta fram planerade aktiviteter. Men kommunikation är svårt, vi bedömer att ”Greta-effekten” gjort mer för att minska konsumtion och öka utsorteringen på kort tid än vad vårt nötande under många år gjort.

Nej, men vi jämför taxan, och den ska ju täcka verksamhetens kostnader. Så om vi gör ett antagande att har vi en låg taxa (vilket vi fortfarande har jämfört med andra kommuner) så har vi också jämförelsevis låga kostnader. Men det är svårt att jämföra, dels för att vissa kommuner delfinansierar avfallshanteringen med skattepengar, dels för att det ser olika ut vad som ingår i taxan. Betalar man extra för att lämna på återvinningscentraler till exempel?

Det kommunala avfallsmonopolet gäller bara gröna och bruna tunnan, det vill säga det kommunala avfallet, så insamling av förpackningar och övrigt verksamhetsavfall ska man liksom tidigare beställa av annan leverantör.

Det blir fyrfackskärl för insamling av förpackningar i direkt anslutning till villor och fritidshus. Kommunfullmäktige i Sundsvall beslutade 27 mars att det ska införas ett nytt system för fastighetsnära insamling av förpackningar. Fastighetsnära insamling

Lagen styr att det bara är kommunen som får frakta kommunalt avfall (tidigare kallat hushållsavfall). Det är inte heller tillåtet att lämna restavfall eller matavfall på återvinningscentralen eftersom det skulle bli en sanitär olägenhet. På en återvinningsstation ska man bara lämna tidningar och förpackningar.

Ja vi har tittat och följt kommuner som testat. De ser ingen minskning av transporter efter att ha infört sensorer i tunnorna. Slutsatsen är att det skulle funka om hela områden var synkade och anslöt sig till systemet. Viss vinst skulle vi kunna få om tekniken införs till flerfamiljshus, där ser vi att vi har mycket ”luft i systemet”, det vill säga tömmer halvfulla tunnor. Men tekniken är ganska dyr än så länge.

Risk för lukt finns absolut, särskilt sommartid. Däremot är soptunnorna skadedjurssäkra så inga råttor kan ta sig in i dessa. Den bruna tunnan kommer alltid tömmas var fjortonde dag. Om du inte sorterar matavfall, utan slänger det i din gröna tunna så måste du ställa ut den var fjortonde dag för tömning.

Nej, vi åker förbi 26 gånger per år men du betalar bara rörlig avgift för de tillfällen då du har ställt ut tunnan och vi har tömt den. Ställ ut din soptunna när du har ett behov av att tömma den.

Om vi idag vill göra det dyrt att kasta mycket avfall, kan vi höja viktpriset med till exempel 10 öre. Det är svårt för dig som fastighetsägare att se konsekvenserna av det, då du inte i förväg vet hur många kilo avfall du slänger. Höjer vi däremot avgiften för varje tömning av tunnan med till exempel tio kronor, då ser du direkt konsekvenserna av varje extra tömning på din faktura.

  • Vi går miste om miljöstyrningen, det vill säga det kostar kunden detsamma oavsett om du har större eller mindre avfallsmängder.
  • Det handlar om miljöstyrning. Du ska själv kunna påverka dina kostnader genom att sortera ut så mycket återvinningsbart avfall som möjligt. Om du har lite avfall kan du tömma tunnan mer sällan och det ska löna sig att ha små avfallsmängder, oavsett storlek på tunnan.
  • Detta förslag innebär också en mindre förändring mot dagens taxa, då vi bara tar bort viktavgiften men behåller tömningsavgiften.

Se över antal och storlek på era kärl så ni slipper att betala för att få halvfulla tunnor tömda i onödan. Att tömma fulla tunnor är bättre både ekonomiskt och miljömässigt. Om ni inte sorterar matavfall så skaffa en brun tunna och börja sortera. De bruna tunnorna har ingen kärlavgift och kostar ingenting att tömma. Behöver ni rådgivning, hör av er till vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Det ni istället kan göra är att se över antal och storlek på era kärl så ni slipper att betala för att få halvfulla tunnor tömda i onödan. Att tömma fulla tunnor är bättre både ekonomiskt och miljömässigt. Det är bara restavfall, alltså sånt som inte går att källsortera, som ska slängas i gröna tunnan. Till exempel så ska förpackningar och matavfall sorteras ut. Om ni inte sorterar matavfall så skaffa en brun tunna och börja sortera. De bruna tunnorna kostar ingenting att tömma. Behöver ni rådgivning, hör av er till vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.