Förändrad avfallstaxa 2023 Förändrad avfallstaxa 2023

1 januari 2023 förändras konstruktionen i Sundsvalls kommuns avfallstaxa. Den nya taxan blir volymbaserad med behovstömning. Du betalar alltså för de gånger du ställer fram tunnan för tömning, till skillnad mot idag när du betalar för hur mycket avfallet väger.

I den nuvarande avfallstaxan baseras den rörliga delen både på vikt och volym. Du som kund betalar alltså en avgift både per kilo restavfall i gröna tunnan och per tömning av tunnan. Den förändrade taxan kommer istället ha en rörlig avgift enbart för tömning, kompletterat med en fast avgift och en kärlavgift.

Pågående utredningar om bland annat bostadsnära insamling av förpackningar och att kommunen tar över ansvaret för returpapper från 1 januari 2022, förändrad lagstiftning och skärpta miljökrav är exempel på orsaker som gör att det behövs en förändrad konstruktion av avfallstaxan i Sundsvall.

  • Det främsta skälet är skärpt miljölagstiftning. Till exempel har en förbränningsskatt införts, som innebär att våra kostnader för hantering och behandling av avfallet ökar med 2,5 miljoner kronor per år. Priset på utsläppsrätter påverkar också, ju mer plast vi har i restavfallet, desto mer koldioxid sprids vid förbränning och ju mer tvingas vi betala. Ju mindre avfall vi genererar i Sundsvall, desto lättare har vi att hålla nere taxan.
  • Lagstiftning gör även att våra leverantörer får ökade miljökrav att hantera vilket höjer kostnaderna. Våra kostnader utgörs till 85 procent av upphandlade tjänster, så varje indexuppräkning av avtalen eller ny upphandling driver på kostnader utan att vi kan påverka så mycket. Papperskostnader är ytterligare ett exempel, som gjort att kostnaden för matavfallspåsar stigit.

Nej, men vi jämför taxan, och den ska ju täcka verksamhetens kostnader. Så om vi gör ett antagande att har vi en låg taxa (vilket vi fortfarande har jämfört med andra kommuner) så har vi också jämförelsevis låga kostnader. Men det är svårt att jämföra, dels för att vissa kommuner delfinansierar avfallshanteringen med skattepengar, dels för att det ser olika ut vad som ingår i taxan. Betalar man extra för att lämna på återvinningscentraler till exempel?

Nej. Vi tog bort den för ett antal år sedan eftersom det inte stämde överens med lagens krav på att alla kunder ska behandlas lika och inte någon grupp får särbehandlas. Av samma skäl tog vi även bort barntaxan.

Det kommunala avfallsmonopolet gäller bara gröna och bruna tunnan, det vill säga det kommunala avfallet, så insamling av förpackningar och övrigt verksamhetsavfall ska man liksom tidigare beställa av annan leverantör.

  • Det finns ett förslag just nu på att producenterna ska finansiera insamlingen av förpackningar i glas (färgat, ofärgat), papper och kartong, plast och metall, men att kommunen ska stå för själva genomförandet. Detta ska vara infört i samtliga kommuner senast 2026 enligt förslaget. Det finns dock inget beslut.
  • Vid ett införande finns flera alternativa lösningar, antingen ett flerfackskärl, där tunnan är uppdelad i fack för de olika förpackningsslagen och restavfall och matavfall, eller optisk sortering, där du har olika färger på plastpåsar beroende på vilken typ av avfall du lagt i dem och så sorteras de i nästa steg, eller ett kärl för vardera avfallsslaget/-fraktionen.

Lagen styr att det bara är kommunen som får frakta kommunalt avfall (tidigare kallat hushållsavfall). Det är inte heller tillåtet att lämna restavfall eller matavfall på återvinningscentralen eftersom det skulle bli en sanitär olägenhet. På en återvinningsstation ska man bara lämna tidningar och förpackningar.

Ja vi har tittat och följt kommuner som testat. De ser ingen minskning av transporter efter att ha infört sensorer i tunnorna. Slutsatsen är att det skulle funka om hela områden var synkade och anslöt sig till systemet. Viss vinst skulle vi kunna få om tekniken införs till flerfamiljshus, där ser vi att vi har mycket ”luft i systemet”, det vill säga tömmer halvfulla tunnor. Men tekniken är ganska dyr än så länge.

Risk för lukt finns absolut, särskilt sommartid. Däremot är soptunnorna skadedjurssäkra så inga råttor kan ta sig in i dessa. Den bruna tunnan kommer alltid tömmas var fjortonde dag. Om du inte sorterar matavfall, utan slänger det i din gröna tunna så måste du ställa ut den var fjortonde dag för tömning.

Vi tömmer din tunna om den står ute vid vägen. Vi åker förbi 26 gånger per år men du betalar bara rörlig avgift för de tillfällen då du har ställt ut tunnan och vi har tömt den.

Avfallstaxan är ju en av de lägre utgifter du har som villaägare, så troligtvis inte så mycket. Utredningar visar att införande av obligatorisk matavfallsinsamling och information och kommunikation i kombination med miljöstyrande prissättning är det som har störst effekt.

Om vi idag vill göra det dyrt att kasta mycket avfall, kan vi höja viktpriset med till exempel 10 öre. Det är svårt för dig som fastighetsägare att se konsekvenserna av det, då du inte i förväg vet hur många kilo avfall du slänger. Höjer vi däremot avgiften för varje tömning av tunnan med till exempel tio kronor, då ser du direkt konsekvenserna av varje extra tömning på din faktura.

  • Vi går miste om miljöstyrningen, det vill säga det kostar kunden detsamma oavsett om du har större eller mindre avfallsmängder.
  • Det handlar om miljöstyrning. Du ska själv kunna påverka dina kostnader genom att sortera ut så mycket återvinningsbart avfall som möjligt. Om du har lite avfall kan du tömma tunnan mer sällan och det ska löna sig att ha små avfallsmängder, oavsett storlek på tunnan.
  • Detta förslag innebär också en mindre förändring mot dagens taxa, då vi bara tar bort viktavgiften men behåller tömningsavgiften.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.