Vatten- och avloppstaxan

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift använder vi till att distribuera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten från gator och fastigheter.

Hur mycket du betalar beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till VA-nätet. Vår verksamhet finansieras helt av avgifter, inga skattemedel används och vi är inte vinstdrivande.

Nivån på avgifterna varierar beroende på vilka tjänster du har tillgång till. Tjänster som kan ingå är vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Du betalar bara för de tjänster som du nyttjar.

Lägenhetsavgift

För varje bostad betalas en lägenhetsavgift. Som exempel betalar man en lägenhetsavgift för en villa och för ett hus med fem lägenheter betalar man fem lägenhetsavgifter.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som baseras på hur stort flöde av vatten du har tillgång till.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften varierar beroende på hur mycket vatten du använder.

Olika typer av vattentjänster

Vi delar in våra tjänster i kategorierna vatten, spillvatten och dagvatten. Du betalar bara för de kategorier du använder. Tänk på att priset du betalar kan ändras om du bygger om. Du är också välkommen att beställa VA-taxan via vår kundservice, 020-120 25 00 måndag-fredag 08.00-15.00 eller kundservice@msva.se.

Så mycket kostar det

Vattenförbrukningen för en så kallad normalvilla (typhus A) kostar per år enligt gällande taxa: Timrå, 7 992 kr per år (2020 års taxa).
Villan är då ansluten till vatten och spillvatten och har en årsförbrukning på 150 m³.

I Timrå kostar en liter vatten cirka 6 öre, inklusive fasta kostnader och avlopp.

Normal villa (typhus A) har en kostnad för vatten och avlopp på 9 064 kr per år. Villan är då ansluten till tjänsterna vatten, spill- och dagvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).

Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 kubikmeter (m³) (typhus B) har en kostnad för vatten och avlopp på 92 318 kr per år.

*Avlopp är ett samlingsnamn för tjänsterna spillvatten och dagvatten.

Hur många fakturor får jag per år?

Normalt får du sex fakturor per år.

Läs gärna av din mätare med jämna mellanrum och lämna mätarställningen till oss via internet eller kundservice. Vi kan inte läsa av mätarna på distans som man kan göra med elmätare. Därför beräknar vi din förbrukning preliminärt utifrån din senaste inlämnade avläsning. Om du läser av din mätare och meddelar oss så får du mer rättvisande fakturor under hela året och undviker eventuella kostnadstoppar som beror på att din vattenförbrukning av någon anledning varit mycket högre jämfört med tidigare år.

Vad betyder lägenhetsavgift?

Lägenhetsavgiften är en del av de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vårt vatten och vårt ledningsnät. Varje bostad betalar en lägenhetsavgift. Om du bor i villa betalar du en lägenhetsavgift. Ett hyreshus med sju lägenheter betalar sammanlagt sju lägenhetsavgifter.

Varför tar ni betalt för förbrukningen preliminärt?

Vi kan inte läsa av mätarna på distans som man kan göra med elmätare. Därför beräknar vi din förbrukning preliminärt utifrån din senaste inlämnade avläsning.

Varför skiljer avgifterna kommuner emellan?

Varje kommun bestämmer hur stora vattenavgifterna ska vara med utgångspunkt från de lagar och regler som styr vatten- och avloppsverksamheten i Sverige.

Några faktorer som påverkar kostnaderna:

  • Antal anslutna kunder per meter ledning.
  • Total ledningslängd.
  • Geografin. En utspridd verksamhet kräver ofta fler vattentäkter och avloppsreningsverk.
  • Topografin.
  • Kuperad terräng kräver mer utrustning, exempelvis tryckstegringsstationer.
  • Hur varje kommun, i sina förvaltningar, historiskt sett har hanterat redovisningen av sina investeringar i vatten- och avloppsverksamheten.

Det är därför avgiften för vatten skiljer sig något åt mellan Sundsvall, Timrå och Nordanstig.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.