Frågor och svar

Här finns de vanligaste frågorna från våra kunder.

Har du en egen fråga eller fundering? Ställ den till kundservice@msva.se. Vi försöker svara senast nästkommande arbetsdag. Du kan även ringa kundservice, telefon 020-120 25 00.

Frågor och svar om vatten och avlopp

Det kan vara så att din mätare är monterad senare än dina grannars. Eller så kommer det en tid inom närmaste dygnet. Men det går alltid att fråga oss på kundservice, 020-120 25 00 eller kundservice@msva.se

För att en mätarplats ska vara godkänd ska en konsol vara monterad. Är det trångt om utrymme och svårt att se hur konsolen kan få plats, bör du konsultera en rörmokare för råd om hur du skapar en godkänd mätarplats.

En konsol ska monteras på mätarplatsen under varmvattenberedaren och oftast kan den fästas i varmvattenberedarens stålkonstruktion mot golvet. Finns det inte utrymme för det bör du konsultera en rörmokare för hur du skapar en godkänd mätarplats.

Fram tills att fastigheten är såld och ägarbyte har skett så ansvarar du som nuvarande fastighetsägare för att förbereda och göra det möjligt att byta vattenmätare. Om fastigheten blir såld innan mätarbytet är gjort är det viktigt att du informerar köparen om att mätarbyte kommer att göras på fastigheten.

Hör gärna av dig till MittSverige Vatten & Avfall på 020-120 25 00 eller via kundservice@msva.se så ser vi om det går att skjuta fram ditt mätarbyte.

Ja. Kravet på att en konsol ska finnas och vara fastmonterad gäller även för de mätare som finns i en mätarbrunn.

Hör av er till den som finns angiven i aviseringsbrevet eller till oss på MittSverige Vatten & Avfall på 020-120 25 00 eller via kundservice@msva.se  så skjuter vi fram ditt mätarbyte.

För att fortsätta betala för den faktiska mängd vatten- och/eller avloppsvatten som du förbrukar behöver du få en ny mätare monterad. Väljer du att inte förbereda en godkänd mätarplats kommer inte MittSverige Vatten & Avfall AB att genomföra mätarbytet och då läggs din taxa istället som ett låst schablonbelopp i förbrukningsavgift. Schablontaxans förbrukning för fritidshus ligger på 75 kubikmeter per år och lägenhet, och för permanentboende på 200 kubikmeter per år och lägenhet.

Det är helt upp till dig som fastighetsägare att anlita den rörmokare du önskar. Vi ser gärna att installationen är fackmannamässigt utförd. Kolla gärna med ditt försäkringsbolag vad som gäller i händelse av skada.

Nej, fastighetsägaren ansvarar för vattenmätarplatsen. Ansvarsförhållande mellan bolag och fastighetsägare regleras i ABVA (allmänna bestämmelser kring vatten och avlopp)

För att mätarplatsen ska var godkänd inför mätarbytet ska följande tre delar finnas på plats:
 • Fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren (Obs! LK580/581 är ej godkända ventiler och ska bytas oavsett).
 • Fastmonterad konsolbygel (exempelvis mot vägg).
 • Skjutbar kopplingshylsa.
Om någon av ovanstående delar saknas bör ni konsultera en rörmokare för råd om hur ni skapar en godkänd mätarplats.
Rätt och fel mätare med text

Klicka för större bild

Ja, det regleras i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser kring vatten och avlopp) som beslutas i kommunfullmäktige.

Swedac ställer krav på byte av vattenmätare och Enligt Svenskt vattens publikation P100 bör en mätarplats ha en konsol som består av följande tre delar: avstängningsventiler före och efter mätaren, en bygel som sitter fast i exempelvis en vägg samt en skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel). Det är den säkraste konstruktionen för mätarplatsen och minimerar skaderisk och läckage vid  mätarbyten eller tillsyn. Därför har MittSverige Vatten & Avfall beslutat att det ska finnas en konsol enligt beskrivningen ovan på alla godkända mätarplatser.

Själva mätarbytet kostar ingenting, det ingår i din taxa. Eventuella åtgärder av mätarplatsen bekostas av dig som fastighetsägare.

Ja, det finns ett beslutat direktiv från Swedac om hur MittSverige Vatten & Avfall ska hantera sina vattenmätare. Swedac är den myndighet om kontrollerar mätutrustning.

Även om mätaren fungerar ska den kontrolleras med regelbundna intervaller för att säkerställa att du blir debiterad rätt förbrukning, och därför blir det aktuellt med ett mätarbyte för alla kunder med jämna mellanrum. Hur länge en vattenmätare får sitta uppe styrs av föreskrifter som MittSverige Vatten & Avfall måste följa.

Vattenmätare ska bytas ut senast vart 10:e år i Nordanstig, vart 12:e år i Sundsvall & Timrå enligt de föreskrifter som MittSverige Vatten och Avfall ska följa. Swedac är den myndighet om kontrollerar mätutrustning. Besök gärna www.swedac.se för mer information.

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det tar med sig föroreningar från vägar, industritomter, hustak och fasader, och det kan orsaka översvämningar. Dagvatten leds vanligen bort via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö.

Ansvaret för att leda bort regn- och smältvatten från vägar och allmänna platser ligger på de enskilda fastighetsägarna och ägaren av den allmänna platsen, till exempel kommunen eller Trafikverket.

Om du äger en tomt med ett hus på, och en asfalterad infart, då är det inte möjligt för marken att ta upp vattnet på de ytor som är bebyggda eller ”hårdgjorda”. För att det vattnet ska ha någonstans att ta vägen, har du ansvar för att leda bort det, så det inte orsakar översvämning eller problem för någon annan. Ofta har du då hängrännor och stuprännor, och kanske en dränering runt huset för att vattnet inte ska lägga sig runt din husgrund, utan hitta någon annanstans att ta vägen.

I Sundsvall, Timrå eller Nordanstigs kommuner är det inte tillåtet att installera avfallskvarn. Belastningen på våra avloppsledningsnät riskerar att bli för hög, vilket i sin tur kan leda till stopp i avloppet.

Om du vill veta var ledningar för ett specifikt område finns kan du höra av dig till oss på gis@msva.se Privata ledningar syns ej på våra kartor. Av säkerhetsskäl finns våra ledningar inte med på ledningskollen.se

Grundavgiften är en fast avgift som baseras på hur stort flöde av vatten du har tillgång till.

Blankett för att ansöka om autogiro finns att ladda ner på sidan blanketter under menyrubriken Kundservice. Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten, kontakta oss så skickar vi den till dig. När du har fyllt i blanketten skickar du den i retur till oss.

Du får normalt sex fakturor per år. Läs gärna av din mätare med jämna mellanrum och lämna mätarställningen till oss via internet eller kundservice. Då får du mer rättvisande fakturor under hela året och undviker eventuella kostnadstoppar som beror på att din vattenförbrukning av någon anledning varit mycket högre jämfört med tidigare år.

Lägenhetsavgiften är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vårt vatten och ledningsnät. För varje bostad betalas en lägenhetsavgift. Det betyder att om du bor i villa så betalar du en lägenhetsavgift medan ett hyreshus med sju lägenheter betalar sammanlagt sju lägenhetsavgifter. Även för andra fastighetstyper betalas lägenhetsavgift. För ytor avsedda för bland annat butiker, restauranger, samlingslokaler och mindre verkstäder och dylikt räknas varje påbörjad 140 kvadratmeter (bruttoarea) som en lägenhet.

Vi kan inte läsa av mätarna på distans som man kan göra med elmätare. Därför beräknar vi din förbrukning preliminärt utifrån din senaste inlämnade avläsning.

Vattenförbrukningen för en så kallad normalvilla (typhus A) kostar per år enligt 2020 års taxa:

Sundsvall, 7 730 kr per år

Villan är då ansluten till nyttigheterna vatten, spillvatten och dagvatten samt har en årsförbrukning på 150 m³.

Timrå, 7 992 kr per år

Villan är då ansluten till nyttigheterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på 150 m³.

Nordanstig, 12 846 kr per år

Villan är då ansluten till nyttigheterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på 150 m³.

Vår felanmälan är öppet dygnet runt, telefon 020-120 25 10.

Din LTA-station behöver undersökas av en tekniker.  Kontakta MittSverige Vatten & Avfalls felanmälan, dygnet runt, på telefon 020-120 25 10.

22 vattentäkter, ca 280 mil vatten- och avloppsledningar och 46 avloppsreningsanläggningar kräver ständig övervakning för att fungera. Ibland är vi ute och genomför ett planerat underhåll. Ibland handlar det om akuta arbeten. När vi arbetar kan det leda till att du blir utan vatten under en tid, förändringar i vattentrycket och missfärgat vatten. Under Aktuellt på startsidan kan du läsa om akuta arbeten som påverkar leveranser och framkomlighet där du bor.

Kontakta miljökontoret på Sundsvalls kommun, telefon 060-19 11 90 för att få information vilka områden som är aktuella för utbyggnad. Beslut om vilka områden som är aktuella fattas så här: miljönämnden lägger förslag till kommunfullmäktige om områden som är aktuella för utbyggnad utifrån miljösynpunkt. Kommunfullmäktige beslutar sen vilka områden som ska byggas ut.

Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Kemikalier och annat miljöfarligt avfall ska källsorteras.  Tops, tamponger och bindor och liknande hör heller inte hemma i avloppet. De kan orsaka stopp och översvämning hos dig. Dessutom skadar de reningsverkens avancerade utrustning. Även matfett kan orsaka stopp och översvämningar när det stelnar i avloppen. Varje vecka spolar invånarna i Sundsvallsregionen ner ton med skräp som helt i onödan orsakar problem i avloppsledningar och avloppsreningsverk.

Varje person i ett hushåll förbrukar ungefär 50 kubikmeter varje år. Då räknas all förbrukning: vatten du dricker, duschar och badar, tvättar kläder i, vattnar blommorna och tvättar bilen med.

Kontakta oss så kollar vi om det finns vatten- och avloppsledningar i området där din fastighet finns. När vi har kollat att det går att ansluta din fastighet får du veta vad det kostar.

Vi gräver vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten, det vill säga där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Förbindelsepunkten ligger ofta vid fastighetsgränsen. MittSverige Vatten & Avfall ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten. Från förbindelsepunkten är det ditt ansvar att gräva in ledningar till din fastighet. Kontakta vår kundservice om du har frågor, telefon 020-120 25 00.

Om MittSverige Vatten & Avfall lämnat meddelande om ett mätarbyte och inte får tillträde till mätaren, fakturerar vi på 600 kronor inklusive moms. Avbokning måste ske senast dagen innan bokad tid.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för ledningar, kopplingar och mätarplats inne i fastigheten. Vad gäller mätarbrunn så ansvarar du för brunnen (brunnslock, ledningar och kopplingar). MittSverige Vatten & Avfall har ansvar för – och äger – vattenmätaren.

Frågor och svar om avfall

Från 1 januari 2020 kan inga nya abonnemang för barn- eller sjukstaxa samt dragväg tecknas. Befintliga abonnemang löper ut successivt vart efter villkoren för abonnemangstypen inte längre uppfylls.

Av matavfallet produceras biogas som sedan uppgraderas till fordonsgas. Fordonsgasen kan du tanka både i Härnösand och Sundsvall, Gärde. Se filmen "Det här händer med matavfallet"

Du kan hämta en påshållare hos oss på Stuvarvägen 17 i Sundsvall. Vår reception har öppet helgfri måndag - fredag kl.  8.00-16.00 (lunchstängt 11.30-12.30). Påshållare finns också att hämta på Johannedals återvinningscentral.

De allra flesta sommarstugor har egna soptunnor. Ett litet antal sommarstugor fortsätter använda gemensamma tunnor eller containrar. Det kan till exempel vara stugor som ligger på öar eller där det inte finns någon bilväg. Dessa tunnor och containrar är bara till för sommarstugor och inte för året-runt-boende eller förbipasserande. För att inte obehöriga ska kunna slänga sopor på din och andra sommarstugeägares bekostnad så är alla containrar låsta. Du som använder container behöver därför kvittera ut en nyckel. Nyckel kvitterar du ut hos på Stuvarvägen 17. Öppettider: 08.00-11.30 och 12.30-16.00.

Det kan finnas gammal och felaktig skyltning på behållarna för metallförpackningar på återvinningsstationerna som säger att värmeljus ska lämnas där. Problemet har påtalats till FTI AB som ska åtgärda detta.

Ja, det är jättebra om du gör det! Om vekeshållaren (som är gjord av järn) sitter fast i koppen (som är gjord av aluminium) följer hela koppen med när järnet sorteras ut med hjälp av magneter. Eftersom aluminium smälter vid lägre temperatur än järn brinner det upp i järnets återvinningsprocess och vi går miste om möjligheten att återvinna aluminiumet till nya produkter. Att tillverka aluminium kräver oerhört mycket energi och genom att återvinna värmeljuskopparna sparas 95 % av den energi det åtgår att tillverka ny aluminium.

2015 ändrades EU:s direktiv för producentansvar och värmeljus räknas sedan dess inte längre som en förpackning. På en återvinningsstation ska man ju bara lämna tidningar och förpackningar. Den ändrade lagstiftningen betyder att de som producerar värmeljus inte betalar någon avgift till Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB) för att dom ska samla in och återvinna koppen. Därför ska du nu lämna värmeljuskoppar och vekeshållare på en återvinningscentral, i behållaren för metallskrot.

Kommunen har numera ansvaret för insamlingen av värmeljuskopparna. Du lämnar koppar och vekeshållare (pilla loss den) i behållaren för metallskrot på någon av våra återvinningscentraler (ÅVC).

Du har rätt att använda din soptunna vid sommarstugan till och med 30 september. Det innebär att du får en sista tömning din nästkommande ordinarie tömningsdag i oktober månad.

Det finns stora skillnader mellan återvinningsstationer och återvinningscentraler. Återvinningscentraler är bemannade och du kan lämna till exempel metall, vitvaror, trädgårdsavfall, brännbart avfall och även farligt avfall. Besök på återvinningscentralerna ingår i avfallstaxan. På en återvinningsstation lämnar man bara tidningar och förpackningar. Det är Förpackning- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för samtliga återvinningsstationer.

Ett syfte med att införa egna tunnor vid sommarstugor är att öka källsorteringen. Plockanalyser har visat att det slängs betydligt mer förpackningar i de gemensamma soptunnorna än hos villahushåll och flerfamiljshus.

För att kunna sortera matavfall behöver du skaffa ett året runt-abonnemang till din stuga. Kontakta vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Tidningar och förpackningar ska du lämna på en återvinningsstation. De finns ofta i närheten av en mataffär så passa gärna på att lämna förpackningarna till återvinning när du ändå ska åka till affären. Grovavfall och farligt avfall lämnas på en återvinningscentral. Hitta en återvinningsstation nära dig.  

Dra in tunnan på din tomt när säsongen är slut. Om du lämnat sommarstugan för säsongen kanske du kan be en granne om hjälp.

Nej. Bara där det inte är praktiskt möjligt att ha egna tunnor kommer de gemensamma tunnorna att finnas kvar.

Ställ tunnan med draghandtaget och hjulen vända mot vägen. Det underlättar för våra chaufförer.

Tunnan töms varannan vecka. Dra fram din tunna till en farbar väg när du behöver få den tömd. Läs mer om vad som menas med "farbar väg".

Kontakta kundservice så hjälper vi dig att kontrollera vad det kan bero på. 020-120 25 00.

Vissa sommarstugeägare kan, av praktiska skäl, inte få en egen tunna. Dessa kommer att fortsätta använda gemensamma grå tunnor. Kontakta kundservice, 020-120 25 00, så kan vi kontrollera om du är en av dem som kommer att fortsätta med en gemensam lösning, eller om det finns en annan förklaring till varför du inte fått någon egen tunna.

Kontakta kundservice så hjälper vi dig att kontrollera vad det kan bero på. 020-120 25 00.

Använd funktionen "När kommer sopbilen?" och se när sopbilen kommer till dig.

På en återvinningscentral kan du som privatperson lämna till exempel trädgårdsavfall, farligt avfall och grovsopor. Grovsopor är sopor från hemmet, som inte är brännbara eller som är för stora för att få plats i soptunnan. De som jobbar på återvinningscentralerna hjälper dig gärna om du har några frågor. Är du osäker på hur du ska sortera? Ta hjälp av vår källsorteringskarta.

En återvinningsstation är en obemannad plats där du som privatperson kan lämna dina förpackningar och tidningar. Du ska däremot inte lämna till exempel diskborsten på en återvinningsstation. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som har hand om alla återvinningsstationer. Om du har frågor når du dem på telefon 0200-88 03 11. Varför det bara är förpackningar som ska lämnas kan du läsa mer om här.

Om du hittar en allmän plats som är nedskräpad, kontakta stadsbyggnadskontoret, 060-19 13 00.

I den gröna tunnan ska du slänga det som är brännbart: textilier och saker av trä, papper och plast som inte omfattas av producentansvaret. Farligt avfall som batterier eller glödlampor ska inte slängas i gröna tunnan. De ska lämnas på en återvinningscentral. Tidningar och förpackningar ska du lämna på en återvinningsstation.

Vi vill att så många som möjligt ska välja att sortera sina matrester i den bruna tunnan. Därför får du ett rabatterat kilopris om du väljer det alternativet. En hemkompost kräver både vilja, kunskap och engagemang. En illa skött kompost gör mer skada än nytta och kan släppa ut växthusgaser i naturen.

Ja det får du. Men du behöver du följa vissa regler och måste anmäla till miljökontoret att du börjar kompostera.

 • Lägg påsen i en hink med lock och låt den frysa till en stund innan du lägger den i den bruna tunnan.
 • Lägg tidningspapper i botten av tunnan.
 • Ruska om tunnan när du ställer ut den för tömning.
 • Håll tunnan ren! Det minskar risken för fastfrysning.

Har du bruna tunnor med rätt sorterat matavfall får du rabatt på det kilopris du betalar för att vi hämtar soporna. Du slipper också betala tömningsavgift. Om innehållet i den bruna tunnan ofta är felsorterat så tar vi tillbaka den bruna tunnan och du får i fortsättningen slänga matresterna i den gröna tunnan – som inte har någon rabatt på priset. Vanliga fel i sorteringen är:
 • Plastpåsar.
 • Bioplastpåsar istället för kompostpåsar i papper. Kom ihåg! Använd bara papperspåsarna från MittSverige Vatten & Avfall.
 • Hundbajspåsar. De ska slängas i ”vanliga” soporna.

Ja, för din egen och dina grannars skull. Tänk på att nästa hämtning kanske dröjer 14 dagar!

Vi upplever inte att det är ett problem med råttor. Däremot kan det under den varma årstiden uppstå problem med flugor. Här gäller samma tips som för att undvika lukt. Ta lite ättika runt tunnans kanter och på botten för att hålla flugorna borta (tunnan har två bottnar så kompostpåsarna blir inte fuktiga). Du kan också strö lite vanligt trädgårdskalk runt kanterna på tunnan och i botten. Då trivs inte flugorna.

Ofta luktar det faktiskt mindre i köket när du sorterar matrester för sig än när du inte gör det. När du använder papperspåsen med påshållare ventileras fukten bort, matresterna håller sig torrare – och det luktar mindre än när det slängs i plastpåse. Om du har illaluktande rester som räk- eller kräftskal kan du skölja dem i kallt vatten. När vattnet runnit av – slå in skalen in i tidningspapper innan du lägger dem i den bruna påsen.

Det vanligaste systemet för att sortera matavfall i Sverige är att använda speciella papperspåsar som är extra förstärkta och anpassade för blöta matrester. Använder du påsen på rätt sätt kommer du inte få några problem. Att det blir mörka fläckar på påsen är helt normalt. Kom ihåg! Det är viktigt att du har påsen i hållaren. Då kommer luft under och runt påsen. Det gör att resterna luktar mindre. Lägg inte papperspåsen i en plastpåse, det förstör kvaliteten på det matavfall som samlats in! Låt istället blöta matrester rinna av innan du slänger dem. För att resterna ska bli torrare – blanda gärna i tidningspapper, oblekt hushållspapper eller rivna äggkartonger i papperspåsen. Läs också gärna våra sorteringstips för matavfall på hemsidan.

Du får kompostpåsar när du börjar sortera dina matrester. När påsarna tar slut kan du hämta nya på olika platser i kommunen, på återvinningscentraler eller i matbutiker till exempel. Läs i listan här nedan vilket ställe som ligger närmast dig.
 • Birsta, Maxi ICA
 • Birsta, Willys
 • Bredsand, Tempo
 • Bydalen, City Gross
 • Esplanaden, ICA
 • Granlo, Hemköp
 • Granloholm, ICA
 • Haga, Coop
 • Indal, Tempo
 • Johannedals ÅVC
 • Kolvägen, Lidl
 • Kovland, ICA
 • Kretsloppsparken
 • Kvissleby, ICA
 • Liden, Lidens livs
 • Lucksta, Lucksta Livs
 • Matfors, Handlar'n
 • Matfors, ICA
 • Nacksta, Coop
 • Nacksta, ICA
 • Njurundabommen, ICA
 • Ortviken, Willys
 • Sidsjön, ICA
 • Skönsmon, ICA
 • Stöde, ICA
 • Svartviks ÅVC

Det är viktigt att du bara använder de papperspåsar som MittSverige Vatten & Avfall tillhandahåller. Det är viktigt för att vi ska kunna vara säkra på att påsarna kan brytas ned när vi gör biogas.

Nej. Eftersom du betalar efter vikten på tunnan går det inte att göra ett sådant system rättvist.

Matrester (tillagade eller råa), blommor och blad (ej jord), bröd, grönsaker, rotsaker och frukt, kaffesump och kaffefilter, mindre ben från kött, fisk och fågel, tesump och tepåsar, ris, mjöl och pasta, ägg och äggskal, skal från skaldjur, snacks.

Den fasta årsavgiften betalar våra återvinningscentraler och administrationen för sophanteringen. En tömningsavgift för varje gång som sopbilen lyfter upp tunnan. En ordinarie viktavgift om du inte sorterar matavfall och om du sorterar matavfall får du rabatt. Rabatten gäller både för det som finns i den bruna tunnan och det som finns i den gröna tunnan. När vi hämtar vägs tunnan både på vägen upp och på vägen ner. Du betalar för mellanskillnaden. Sopor som fastnar i kärlet betalar du inte för.

140 liters tunna: 50 x 60 x 100 cm (bredd x djup x höjd) 190 liters tunna: 60 x 75 x 110 cm (bredd x djup x höjd) Den bruna tunnan (för matavfall) är 140 liter. Den vanligaste storleken på den gröna tunnan är 190 liter men det finns också 140 literstunnor.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.