Frågor om avfall

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsägare, även om man beviljats uppehåll i sophämtningen. Genom den fasta avgiften kan du till exempel åka till återvinningscentralerna utan att betala något vid besöket. Den fasta avgiften täcker också kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler.

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ställa fram tunnan om du vill ha den tömd och att dra undan den om du inte vill ha den tömd.

Se över antal och storlek på era kärl så ni slipper att betala för att få halvfulla tunnor tömda i onödan. Att tömma fulla tunnor är bättre både ekonomiskt och miljömässigt. Om ni inte sorterar matavfall så skaffa en brun tunna och börja sortera. De bruna tunnorna har ingen kärlavgift och kostar ingenting att tömma. Behöver ni rådgivning, hör av er till vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

I kärlavgiften ingår kostnaden för kärl och hämtning vid fastighetsgräns av innehållet som slängts i de gröna och bruna tunnorna, eller andra typer av behållare för restavfall och matavfall.

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsägare. I den fasta avgiften ingår kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler samt drift av de bemannade återvinningscentralerna för grovsopor och farligt avfall från privathushåll.

Tömningsavgiften finansierar kostnader för att transportera bort och behandla det insamlade rest- och matavfallet. Alltså det som händer efter att sopbilen har tömt kärlen på innehåll. Ställ bara ut den gröna tunnan när den är full. Den bruna tunnan för matavfall kostar inget att få tömd så den kan du ställ ut den varje gång det är tömning för att undvika en sanitär olägenhet.

Det ni istället kan göra är att se över antal och storlek på era kärl så ni slipper att betala för att få halvfulla tunnor tömda i onödan. Att tömma fulla tunnor är bättre både ekonomiskt och miljömässigt. Det är bara restavfall, alltså sånt som inte går att källsortera, som ska slängas i gröna tunnan. Till exempel så ska förpackningar och matavfall sorteras ut. Om ni inte sorterar matavfall så skaffa en brun tunna och börja sortera. De bruna tunnorna kostar ingenting att tömma. Behöver ni rådgivning, hör av er till vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

  • Det främsta skälet är skärpt miljölagstiftning. Till exempel har en förbränningsskatt införts, som innebär att våra kostnader för hantering och behandling av avfallet ökar med 2,5 miljoner kronor per år. Priset på utsläppsrätter påverkar också, ju mer plast vi har i restavfallet, desto mer koldioxid sprids vid förbränning och ju mer tvingas vi betala. Ju mindre avfall vi genererar i Sundsvall, desto lättare har vi att hålla nere taxan.
  • Lagstiftning gör även att våra leverantörer får ökade miljökrav att hantera vilket höjer kostnaderna. Våra kostnader utgörs till 85 procent av upphandlade tjänster, så varje indexuppräkning av avtalen eller ny upphandling driver på kostnader utan att vi kan påverka så mycket. Papperskostnader är ytterligare ett exempel, som gjort att kostnaden för matavfallspåsar stigit.

Vi arbetar med informationsinsatser, till exempel miljöalmanackan och sorteringsguiden. Tyvärr har pandemin gjort att vi tvingats flytta fram planerade aktiviteter. Men kommunikation är svårt, vi bedömer att ”Greta-effekten” gjort mer för att minska konsumtion och öka utsorteringen på kort tid än vad vårt nötande under många år gjort.

Nej, men vi jämför taxan, och den ska ju täcka verksamhetens kostnader. Så om vi gör ett antagande att har vi en låg taxa (vilket vi fortfarande har jämfört med andra kommuner) så har vi också jämförelsevis låga kostnader. Men det är svårt att jämföra, dels för att vissa kommuner delfinansierar avfallshanteringen med skattepengar, dels för att det ser olika ut vad som ingår i taxan. Betalar man extra för att lämna på återvinningscentraler till exempel?

Nej. Vi tog bort den för ett antal år sedan eftersom det inte stämde överens med lagens krav på att alla kunder ska behandlas lika och inte någon grupp får särbehandlas. Av samma skäl tog vi även bort barntaxan.

Det kommunala avfallsmonopolet gäller bara gröna och bruna tunnan, det vill säga det kommunala avfallet, så insamling av förpackningar och övrigt verksamhetsavfall ska man liksom tidigare beställa av annan leverantör.

Det blir fyrfackskärl för insamling av förpackningar i direkt anslutning till villor och fritidshus. Kommunfullmäktige i Sundsvall beslutade 27 mars att det ska införas ett nytt system för fastighetsnära insamling av förpackningar. Fastighetsnära insamling

Lagen styr att det bara är kommunen som får frakta kommunalt avfall (tidigare kallat hushållsavfall). Det är inte heller tillåtet att lämna restavfall eller matavfall på återvinningscentralen eftersom det skulle bli en sanitär olägenhet. På en återvinningsstation ska man bara lämna tidningar och förpackningar.

Ja vi har tittat och följt kommuner som testat. De ser ingen minskning av transporter efter att ha infört sensorer i tunnorna. Slutsatsen är att det skulle funka om hela områden var synkade och anslöt sig till systemet. Viss vinst skulle vi kunna få om tekniken införs till flerfamiljshus, där ser vi att vi har mycket ”luft i systemet”, det vill säga tömmer halvfulla tunnor. Men tekniken är ganska dyr än så länge.

Risk för lukt finns absolut, särskilt sommartid. Däremot är soptunnorna skadedjurssäkra så inga råttor kan ta sig in i dessa. Den bruna tunnan kommer alltid tömmas var fjortonde dag. Om du inte sorterar matavfall, utan slänger det i din gröna tunna så måste du ställa ut den var fjortonde dag för tömning.

Nej, vi åker förbi 26 gånger per år men du betalar bara rörlig avgift för de tillfällen då du har ställt ut tunnan och vi har tömt den. Ställ ut din soptunna när du har ett behov av att tömma den.

Om vi idag vill göra det dyrt att kasta mycket avfall, kan vi höja viktpriset med till exempel 10 öre. Det är svårt för dig som fastighetsägare att se konsekvenserna av det, då du inte i förväg vet hur många kilo avfall du slänger. Höjer vi däremot avgiften för varje tömning av tunnan med till exempel tio kronor, då ser du direkt konsekvenserna av varje extra tömning på din faktura.

  • Vi går miste om miljöstyrningen, det vill säga det kostar kunden detsamma oavsett om du har större eller mindre avfallsmängder.
  • Det handlar om miljöstyrning. Du ska själv kunna påverka dina kostnader genom att sortera ut så mycket återvinningsbart avfall som möjligt. Om du har lite avfall kan du tömma tunnan mer sällan och det ska löna sig att ha små avfallsmängder, oavsett storlek på tunnan.
  • Detta förslag innebär också en mindre förändring mot dagens taxa, då vi bara tar bort viktavgiften men behåller tömningsavgiften.

Det finns stora skillnader mellan återvinningsstationer och återvinningscentraler. Återvinningscentraler är bemannade och du kan lämna till exempel metall, vitvaror, trädgårdsavfall, brännbart avfall och även farligt avfall. Besök på återvinningscentralerna ingår i avfallstaxan. På en återvinningsstation lämnar man bara tidningar och förpackningar. Det är Förpackning- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för samtliga återvinningsstationer.

Om du hittar en allmän plats som är nedskräpad, kontakta stadsbyggnadskontoret, 060-19 13 00.

140 liters tunna: 50 x 60 x 100 cm (bredd x djup x höjd) 190 liters tunna: 60 x 75 x 110 cm (bredd x djup x höjd) Den bruna tunnan (för matavfall) är 140 liter. Den vanligaste storleken på den gröna tunnan är 190 liter men det finns också 140 literstunnor.

Om du väljer att betala med autogiro så kommer du fortfarande att få en specifikation utskickad för Reko Sundsvall AB och ytterligare en för Sundsvall Vatten AB. Med autogiro förs pengar över automatiskt från ditt konto när det är dags att betala en räkning. För att skaffa autogiro ladda ner en blankett för Reko Sundsvall AB och ytterligare en för Sundsvall Vatten AB och skicka till oss. Eller kontakta oss så skickar vi blanketterna till dig som du fyller i och sedan skickar tillbaka till MittSverige Vatten & Avfall, Box 189, 851 03 Sundsvall.

Autogiroblankett för din avfallsfaktura

Anmälan om autogiro, avfall (pdf)

Autogiroblankett för din vattenfaktura

Anmälan om autogiro, vatten (pdf)

Frågor om matavfall

Från 1 januari 2023 kan du skaffa en brun tunna och börja sortera matavfall i din sommarstuga. Beställ din bruna tunna via e-tjänsten Börja sortera matavfall eller kontakta vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

Av matavfallet produceras biogas som sedan uppgraderas till fordonsgas. Fordonsgasen kan du tanka både i Härnösand och Sundsvall, Gärde. Se filmen "Det här händer med matavfallet"

Du kan hämta en påshållare hos oss på Stuvarvägen 17 i Sundsvall. Vår reception har öppet helgfri måndag - fredag kl.  8.00-16.00 (lunchstängt 11.30-12.30). Påshållare finns också att hämta på Kretsloppsparkens återvinningscentral, Johannedals återvinningscentral och Svartviks återvinningscentral.

I Sundsvall, Timrå eller Nordanstigs kommuner är det inte tillåtet att installera avfallskvarn. Belastningen på våra avloppsledningsnät riskerar att bli för hög, vilket i sin tur kan leda till stopp i avloppet.

Ja det får du. Men du behöver du följa vissa regler och måste anmäla till miljökontoret att du börjar kompostera.

  • Det går att köpa en biohylla där ställer påsen och låter den frysa innan du lägger ner den i soptunna. Här kan du kan köpa biohylla
  • Lägg påsen i en hink med lock och låt den frysa till en stund innan du lägger den i den bruna tunnan.
  • Lägg tidningspapper i botten av tunnan.
  • Ruska om tunnan när du ställer ut den för tömning.
  • Håll tunnan ren! Det minskar risken för fastfrysning.

Du får kompostpåsar när du börjar sortera dina matrester. När påsarna tar slut kan du hämta nya på olika platser i kommunen, på återvinningscentraler eller i matbutiker till exempel. Matavfall från hushåll 

Det är viktigt att du bara använder de papperspåsar som MittSverige Vatten & Avfall tillhandahåller. Det är viktigt för att vi ska kunna vara säkra på att påsarna kan brytas ned när vi gör biogas.

Matrester (tillagade eller råa), blommor och blad (ej jord), bröd, grönsaker, rotsaker och frukt, kaffesump och kaffefilter, mindre ben från kött, fisk och fågel, tesump och tepåsar, ris, mjöl och pasta, ägg och äggskal, skal från skaldjur, snacks.

Frågor om egna tunnor i sommarstugor

Du har rätt att använda din soptunna vid sommarstugan till och med 30 september. Det innebär att du får en sista tömning din nästkommande ordinarie tömningsdag i oktober månad.

Dra in tunnan på din tomt när säsongen är slut. Om du lämnat sommarstugan för säsongen kanske du kan be en granne om hjälp.

Tunnan töms var 14:e dag. Ställ ut soptunnan när den är full. Dra den till en farbar väg. Läs mer om vad som menas med "farbar väg".

Använd funktionen "När kommer sopbilen?" och se när sopbilen kommer till dig.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.