Ny grund för beräkning av VA-taxa i Sundsvall

Kommunfullmäktige i Sundsvall har beslutat att anta en ny grund för beräkning av taxan för allmänna vatten- och avloppstjänster, VA-taxan.

-Den nya grunden ger en rättvisare fördelning av avgifter mellan olika fastighetstyper. Det blir också möjligt att påverka sina avgifter i större utsträckning, säger Helge Sjödin, styrelseordförande i MittSverige Vatten & Avfall och Sundsvall Vatten AB.

Efter beslut i kommunfullmäktige införs en ny grund för hur avgifterna i VA-taxan byggs upp och beräknas inom Sundsvalls kommun. Taxan utifrån de nya förutsättningarna omfattar vatten- och avloppstjänster för hushållsändamål och kommer att införas från 1 april 2020.

-Den nya taxan kommer att innebära en mindre höjning för våra villakunder. För en normal villa* handlar det om cirka 40 kronor i månaden, samtidigt som man nu har större möjlighet att påverka sina egna kostnader, säger Annika Ågebrant, avdelningschef Externa relationer på MittSverige Vatten & Avfall.

För ett flerfamiljshus med 15 lägenheter** sänks avgiften istället med 175 kronor i månaden.

-Genom omfördelningen av avgifterna i den nya taxan får vi också en bättre balans i förhållande till riksgenomsnittet, säger Annika Ågebrant.

En hållbar och förenklad taxa som är skälig och rättvis är grundtanken. Intäkterna ökar inte, däremot ökar kundernas möjlighet att vara med och påverka miljön.
Det är nyttan av tjänsterna som ligger till grund för vilka avgifter VA-kunderna betalar.

-Man betalar för nyttan av vårt arbete, våra anläggningar och för det vatten som förbrukas, säger Anneli Wikner, VD MittSverige Vatten 6 Avfall och Sundsvall Vatten.

Mer logisk hantering av dagvatten

Avgiften för dagvatten*** ska motsvara kostnaderna för att leda bort och rena vattnet. I den nya taxan kommer kostnaden för dagvatten att läggas på taxans fasta avgiftsdel. Till skillnad från idag då den ligger på taxans rörliga del.

Ansvaret för att leda bort dagvatten från vägar och allmänna platser ligger på de enskilda fastighetsägarna och ägaren av den allmänna platsen, till exempel kommunen eller Trafikverket.

Anläggningsavgiften får ett nytt tak

Den nya taxan innebär även förändringar i anläggningsavgiften för nyanslutning av en fastighet till den allmänna, kommunala VA-anläggningen.

-För anslutning av en normal villa med en tomtyta på upp till 1500 m² så sänks anläggningsavgiften med drygt 4000 kronor, för större fastigheter ökar kostnaden, säger Annika Ågebrant.
Anläggningsavgiften för anslutning i nuvarande taxa har en begränsning vid 1500 m² för tomtyteavgiften. Denna begränsning har inte stöd i rättspraxis och tas därför bort.

Allmän bakgrund om VA-taxan

Vatten- och avfallsverksamheten i Sverige är hårt reglerad. Enligt lagstiftningen ska kommunerna taxera ut de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader. Kommunfullmäktige beslutar om vilka områden som omfattas av de olika tjänsterna.

Grunden för beräkning av avgifterna i den ändrade VA-taxan utgår från branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag P96. VA-taxan ska enbart omfatta VA-försörjning för hushållsändamål. VA-försörjningen för industriändamål regleras separat. En VA-huvudman är skyldig att ombesörja vatten- och avloppsförsörjning enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Den som är ansluten till och använder en allmän VA-anläggning är i sin tur skyldig att betala VA-avgifter till VA-huvudmannen. Det är VA-huvudmannen som äger den allmänna VA-anläggningen.

* Typhus A: Villan är då ansluten till tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten (V+S+D) samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).
** Typhus B: Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 kubikmeter (m³).
*** Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö.

För ett hållbart samhälle

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.
Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.