Nya avgifter för vatten- och avfallstjänster 2020

Styrelserna för Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB har beslutat om nya avgifter för vatten- och avloppstjänster för 2020.

I Sverige har underhållet på VA-anläggningar varit bristfälligt rent generellt och återinvesteringstakten behöver öka för att anläggningarna ska motsvara framtida krav.

– Vi ser ett behov av att kontinuerligt höja avgifterna för att kunna erbjuda våra kunder hållbara och långsiktiga VA-tjänster. Samtidigt växer Sundsvall vilket innebär att vi måste bygga nya anläggningar och i vissa fall flytta våra ledningar. För att fortsätta ha god ordning och vara effektiva i framtiden gör vi också en större satsning på digitalisering, säger Helge Sjödin, styrelseordförande i MittSverige Vatten & Avfall AB.

Förslag på nya avgifter för vatten och avlopp har lämnats för beslut i kommunfullmäktige i Nordanstig. Det föreslås även en höjning av avgifter för avfallstjänster i Sundsvall.

Styrelserna i Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB har beslutat om nya avgifter för vatten- och avloppstjänster för 2020.

Sundsvall, vatten- och avloppstjänster 2020

Normal villa, (Typhus A*) höjs med 335 kr per år, från 7 200 kr till 7 535 kr
Flerfamiljshus, (Typhus B**) höjs 2 195 kr per år, från 75 202 kr till 77 398 kr

*Typhus A – Villan är då ansluten till tjänsterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).
**Typhus B – Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³).

Timrå, vatten- och avloppstjänster 2020

Normal villa (Typhus A*) höjs med 479 kr per år, från 7 513 kr till 7 992 kr
Flerfamiljshus (Typhus B**) höjs med 3 472 kr per år, från 77 930 kr till 81 402 kr

*Typhus A – Villan är då ansluten till tjänsterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).
**Typhus B – Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³).

Bakgrund

Arbetet med att säkra vattenförsörjningen går hand i hand med att det byggs fler bostäder och utvecklingen av infrastrukturen i vår region, främst i Sundsvall med omnejd. Ett arbete som prioriteras högt är att koppla samman ledningarna från de tre största vattentäkterna i Sundsvall och Timrå för att minimera sårbarheten i händelse av driftstörningar. Även det förändrade klimatet gör att ledningsnätet måste anpassas för att hantera större mängder regn- och smältvatten.

– Trygg vattenförsörjning och hållbar avloppshantering är en förutsättning för att vår region ska kunna fortsätta att utvecklas på ett framgångsrikt sätt, säger Jan Norberg, styrelseordförande i Timrå Vatten AB.

En analys som nyligen genomförts av Svenskt Vatten pekar på att de stora återinvesteringsbehov VA-branschen står inför kan komma att fördubbla VA-taxorna inom 20 år.

I Sverige har underhållet på VA-anläggningar varit bristfällig rent generellt efter utbyggnaden av vattenförsörjningen under 60- och 70-talet. Den genomfördes med hjälp av statliga bidrag, vilket har inneburit en lägre kostnad för landets VA-verksamheter än den verkliga, som i sin tur legat till grund för en prissättning mot kunderna som inte speglar kostnaden. Framåt behöver återinvesteringstakten öka för att anläggningarna ska motsvara framtida krav, men utan statliga bidrag.

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB föreslår en höjning av avgifterna för vatten- och avloppstjänster inför 2020. Beslut fattas i kommunfullmäktige under hösten.

Nordanstig, förslag vatten- och avloppstjänster 2020

Normal villa (Typhus A*) höjs med 1 081 kr per år, från 11 765 kr till 12 846 kr
Flerfamiljshus (Typhus B**) höjs med 11 024 kr per år, från 123 000 kr till 134 024 kr

*Typhus A – Villan är då ansluten till tjänsterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).
**Typhus B – Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³).

– Årets höjning är nästa steg i riktning mot att VA-verksamheten i Nordanstig ska finansiera sig själv och därmed spegla de verkliga kostnaderna, säger Carina Ohlson, styrelseordförande i Nordanstig Vatten AB.

Kommunfullmäktige beslutade inför 2019 att ta bort förlusttäckningsbidraget för Nordanstig Vatten AB. Bidraget sänks successivt för att VA-verksamheten ska bära sina egna kostnader från 2021. På sikt kommer det ändå att behövas höjningar för att hålla anläggningarna i nivå med övriga bolag i MittSverige Vatten & Avfall-gruppen.

Styrelsen i Reko Sundsvall AB föreslår en höjning av avgifterna för avfallstjänster inför 2020. Beslut fattas i kommunfullmäktige under hösten.

Sundsvall, förslag avfallstjänster 2020

Normal villa, höjs med 182 kr per år, från 1 575 kr till 1 757 kr
Flerfamiljshus, 15 lägenheter, höjs med 997 kr per år, från 10 793 kr till 11 790 kr

I förslaget ingår täckning för ökade kostnader för nya avtal inom förbränning, sophämtning, grovavfall och slaminsamling. Från 1 april 2019 togs även Johannedals återvinningscentral över i egen regi i syfte att skapa ett bättre flöde för besökarna och uppnå en högre servicenivå. Utökade öppettider på våra återvinningscentraler är också en del i satsningen på förbättrad service.

– Vi behöver ligga på en avgiftsnivå som möjliggör för oss att erbjuda rätt service och skapa förutsättningar för att hantera avfall på ett miljömedvetet sätt, säger Ulf Sjölinder, styrelseordförande i Reko Sundsvall AB.

Allmän bakgrund om taxorna för vatten- och avfallsverksamhet

Vatten- och avfallsverksamheten i Sverige är hårt reglerad. Enligt lagstiftningen ska kommunerna taxera ut de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.