Nya avgifter för vatten- och avfallstjänster 2021

Styrelserna för Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB har beslutat om nya avgifter för vatten- och avloppstjänster för 2021. Förslag på nya avgifter för vatten och avlopp har lämnats för beslut i kommunfullmäktige i Nordanstig. Det gäller även för avfallstaxan i Sundsvall, som Rekos styrelse lämnat vidare för beslut i Kommunfullmäktige i Sundsvall.

-Vi arbetar kontinuerligt med underhåll och utveckling av våra anläggningar och tjänster. Anpassningar till nya miljökrav kräver både långsiktighet och uthållighet för att vi ska kunna upprätthålla trygga leveranser av vatten- och avfallstjänster, säger Helge Sjödin, styrelseordförande i MittSverige Vatten & Avfall AB.

Beslut om nya avgifter för VA i Sundsvall och Timrå

Styrelserna i Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB har beslutat om nya avgifter för vatten- och avloppstjänster för 2021.

Sundsvall fortsätter växa, både utveckling av infrastruktur och bostadsbyggandet ser ut att hålla i sig. Vattenförsörjning och avloppshantering blir då en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Det förändrade klimatet gör att ledningsnätet måste anpassas för att hantera större mängder regn- och smältvatten.

Närmaste året avslutar vi arbetet med att koppla ihop ledningarna mellan de tre största vattentäkterna i Sundsvall och Timrå. Det säkrar vattenleveransen i händelse av driftstörningar. Kontinuerlig översyn av skyddsområden runt vattentäkter och ökade krav på informationssäkerhet är andra viktiga delar i säkerhetsarbetet.

-Säkerhet är ett område som vi prioriterar högt och det stärker våra möjligheter att leverera trygga vatten- och avloppstjänster till våra kunder, säger Jan Norberg, styrelseordförande i Timrå Vatten AB

VA-bolagen i Sverige står alla inför liknande utmaningar. Underhållet på VA-anläggningar har varit bristfälligt rent generellt och återinvesteringstakten behöver öka för att anläggningarna ska motsvara framtida lag- och miljökrav. Även säkerhet är ett prioriterat område. En analys som genomförts av Svenskt Vatten pekar på att de återinvesteringsbehov VA-branschen står inför kan medföra en fördubbling av VA-taxorna inom 20 år.

Sundsvall, vatten- och avloppstjänster 2021:

Normal villa, (Typhus A*) höjs med 208 kr per år, från 7 731 kr till 7 939 kr
Flerfamiljshus, (Typhus B**) höjs 2 826 kr per år, från 73 129 kr till 75 955 kr

Timrå, vatten- och avloppstjänster 2021:

Normal villa (Typhus A*) höjs med 319 kr per år, från 7 993 kr till 8 312 kr
Flerfamiljshus (Typhus B**) höjs med 3 256 kr per år, från 81 404 kr till 84 660 kr

Förslag på nya VA-avgifter i Nordanstig

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB föreslår en höjning av avgifterna för vatten- och avloppstjänster inför 2021. Beslut fattas i kommunfullmäktige under hösten.
Under 2019 beslutade Kommunfullmäktige i Nordanstig att ta bort förlusttäckningsbidraget för Nordanstig Vatten AB. Bidraget skulle sänkas successivt fram till 2021 för att verksamheten därefter ska bära sina kostnader.

-2021 är första året då Nordanstig Vatten bär sina faktiska kostnader och avgiftsnivån speglar de verkliga kostnaderna, säger Carina Ohlson, styrelseordförande i Nordanstig Vatten AB.

Nordanstig, förslag vatten- och avloppstjänster 2021:

Normal villa (Typhus A*) höjs med 385 kr per år, från 12 845 kr till 13 230 kr
Flerfamiljshus (Typhus B**) höjs med 4 020 kr per år, från 134 013 kr till 138 033 kr

Förslag på nya avgifter för avfallstjänster i Sundsvall

Styrelsen i Reko Sundsvall AB föreslår en höjning av avgifterna för avfallstjänster inför 2021. Beslut fattas i kommunfullmäktige under hösten.

I det nya förslaget till avfallstaxa finns täckning för ökade leverantörskostnader till följd av indexreglering av avtal och för en ny förbränningsskatt som införs stegvis under åren 2021-2022. Sundsvalls nya avfallsplan väntas ställa utökade krav på insatser för beteendeförändring och service till kunderna som också påverkar taxan. Målet är att det ska vara lätt att göra rätt för avfallskunderna, vilket även är grunden för att vi och efterföljande leverantörer i avfallskedjan ska kunna hantera avfallsmängderna på ett miljömedvetet sätt.

-Förutom införandet av förbränningsskatten har vi också ett viktigt och omfattande arbete för att påverka kundernas attityder mot en mer hållbar konsumtion och minimering av avfall, säger Ulf Sjölinder, styrelseordförande i Reko Sundsvall AB.

Sundsvall, förslag avfallstjänster 2021:

Normal villa, med matavfallssortering höjs med 81 kr per år, från 1 757 kr till 1838 kr
Flerfamiljshus, 15 lägenheter, höjs med 795 kr per år, från 11 790 kr till 12 585 kr

Beslut om ny avfallsplan väntas tas i kommunfullmäktige under hösten 2020.

Allmän bakgrund om taxorna för vatten- och avfallsverksamhet

Vatten- och avfallsverksamheten i Sverige är hårt reglerad. Enligt lagstiftningen ska kommunerna taxera ut de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader. Verksamheterna får alltså inte gå med vinst.
*Typhus A – Villan är då ansluten till tjänsterna vatten, spill- och dagvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).
**Typhus B – Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³).

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.