Nya avgifter för vatten- och avfallstjänster 2022

Det blir nya avgifter för vatten- och avloppstjänster nästa år i Sundsvall, Timrå och Nordanstig. I Sundsvall blir det också nya avgifter för avfallstjänster.

Vi fortsätter arbetet med underhåll och utveckling av våra anläggningar och tjänster. Nya miljökrav och ett förändrat klimat kräver både långsiktighet och uthållighet för att vi ska kunna upprätthålla trygga leveranser av vatten- och avfallstjänster, säger Helge Sjödin, styrelseordförande i MittSverige Vatten & Avfall AB.

Beslut om nya avgifter för VA i Sundsvall, Timrå och Nordanstig

Styrelserna i Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB har beslutat om nya avgifter för vatten- och avloppstjänster för 2022.

Höjningen motiveras med ökade kostnader för samma utmaningar som övriga VA-Sverige står inför. Underhållet på VA-anläggningar har varit bristfälligt rent generellt och återinvesteringstakten behöver öka för att anläggningarna ska motsvara framtida lag- och miljökrav.

Även säkerhet är ett prioriterat område, där kontinuerlig översyn av skyddsområden runt vattentäkter, skydd mot intrång och ökade krav på informationssäkerhet utgör viktiga delar tillsammans med en god beredskap. En analys som nyligen genomförts av Svenskt Vatten pekar på att de återinvesteringsbehov VA-branschen står inför kan medföra en fördubbling av VA-taxorna inom 20 år.

Sundsvall, vatten- och avloppstjänster 2022:

Normal villa, (Typhus A*) höjs med 280 kr per år, från 7 939 kr till 8 219 kr
Flerfamiljshus, (Typhus B**) höjs 2 700 kr per år, från 75 955 kr till 78 655 kr

Timrå, vatten- och avloppstjänster 2022:

Normal villa (Typhus A*) höjs med 200 kr per år, från 8312 kr till 8 512 kr
Flerfamiljshus (Typhus B**) höjs med 2 040 kr per år, från 84 660 kr till 86 700 kr

Nordanstig, vatten- och avloppstjänster 2022:

I Nordanstig har kommunfullmäktige beslutat om nya avgifter för vatten- och avloppstjänster för 2022. Beslutet grundar sig på samma utmaningar.

Normal villa (Typhus A*) höjs med 281 kr per år, från 12 975 kr till 13 256 kr
Flerfamiljshus (Typhus B**) höjs med 2 940 kr per år, från 135 368 kr till 138 301 kr

Anläggningsavgifterna för anslutning till de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Sundvall, Timrå och Nordanstig blir oförändrade.

Beslut om nya avgifter för avfallstjänster i Sundsvall

I Sundsvall har kommunfullmäktige beslutat om nya avgifter för avfallstjänster inför 2022.

I avgifterna finns det täckning för indexhöjningar i befintliga leverantörsavtal och kostnadsökningar vid upphandling av nya avtal. Kostnaderna ökar på grund av prishöjningar inom insamling och förbränning, skattehöjningar och ökade miljökrav på omhändertagande av avfall. Upphandlade tjänster utgör ungefär 80 procent av hela taxans kostnader så förändringar i avtal påverkar taxan påtagligt.

Sundsvall, avfallstjänster 2022:

Normal villa, med matavfallssortering höjs med 72 kr per år, från 1 958 kr till 2 030 kr
Flerfamiljshus, 15 lägenheter, höjs med 1 488 kr per år, från 13 134 kr till 14 622 kr

I den fasta avgiften för villa ingår en höjning med 12 kr för insamling av returpapper.

Den fasta avgiften per lägenhet i flerfamiljshus höjs med 12 kronor för insamling av returpapper.

Allmän bakgrund om taxorna för vatten- och avfallsverksamhet

Vatten- och avfallsverksamheten i Sverige är hårt reglerad. Enligt lagstiftningen ska kommunerna taxera ut de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader. Verksamheterna får alltså inte gå med vinst.

*Typhus A – Villan är då ansluten till tjänsterna vatten, spill- och dagvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).
**Typhus B – Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³).

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.