Nya avgifter för vatten- och avfallstjänster 2023

Styrelsen för Sundsvall Vatten har beslutat om en höjning av avgifterna för vatten- och avloppstjänster för 2023. Timrå Vatten och Nordanstig Vatten har antagit förslag till höjningar av respektive taxa för vatten- och avloppstjänster för 2023. Likaså har Reko Sundsvalls styrelse lämnat förslag på höjning av avfallstaxan.

För dessa taxor fattar kommunfullmäktige i respektive kommun beslut senare i höst. Sedan tidigare har Kommunfullmäktige i Sundsvall antagit en ny struktur för avfallstaxan, som innebär att den rörliga avgiften kommer att baseras på antal tömningstillfällen.

Vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering är en viktig del när Sundsvallsregionen fortsätter att växa och utvecklas. Alla är samhällsviktiga verksamheter och leverans och säkerhet prioriteras ännu högre i en osäker omvärld.

Vi har en orolig omvärld med materialbrist och osäkra leveranser, samtidigt som inflationen har fördubblats det senaste året och våra räntenivåer skjuter i höjden. Det påverkar våra kostnader i hög grad. Det är tråkigt att tvingas konstatera detta, när vi vet att dessa kostnadsökningar slår mot hushållen även på fler sätt, säger Helge Sjödin, styrelseordförande i MittSverige Vatten & Avfall.

Vi sätter säkerheten högt. Skyddsområden runt våra vattentäkter och en god beredskap är viktigt. Idag är det en utmaning att säkerställa både kompetens och leverans av material, säger Helge Sjödin, som också är ordförande i Sundsvall Vatten.

Därtill lånar Sundsvall Vatten pengar för stora anläggningsprojekt, som att till exempel bygga ut kommunalt VA längs Njurundakusten. När räntorna stiger märks det direkt på taxan, även om inget av bolagen behöver höja avgifterna i samma takt, tack vare effektiviseringar. Digitalisering av information är också en nödvändig del i arbetet, liksom klimatanpassningar för att hantera ökade regnmängder och tillståndskrav.

I delar av Timrå kommun har vi har bland annat problem med ökade kostnader för rening av avloppsvatten på grund av stora mängder tillskottsvatten i form av regn och smältvatten, säger Jan Norberg, styrelseordförande i Timrå Vatten.

VA-bolagen i Sverige står alla inför liknande utmaningar. Underhållet på VA-anläggningar har varit bristfälligt och återinvesteringstakten behöver öka för att anläggningarna ska motsvara framtida lag- och miljökrav. En övergripande analys som genomförts av Svenskt Vatten pekar på att de återinvesteringsbehov VA-branschen står inför kan medföra en fördubbling av VA-taxorna inom 10-15 år.

I Nordanstig sticker avgiftsnivån ut och vi ligger i det övre skiktet om vi jämför med andra kommuner. Det beror på att vi är en glest befolkad kommun med få anslutna kunder som är med och delar på kostnaden, säger Carina Ohlsson, styrelseordförande i Nordanstig Vatten.

Förslag på nya avgifter för avfallstjänster i Sundsvall

Även styrelsen i Reko Sundsvall föreslår en höjning av avgifterna för avfallstjänster inför 2023. Beslut fattas i kommunfullmäktige under hösten.

Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat om en helt ny struktur för avgifterna. En genomsnittlig villakund i Sundsvall tömmer sitt kärl 18 gånger per år, vilket ger en avgiftshöjning på två procent eller 38 kronor per år. För en kund som väljer att sortera bättre och i stället tömma sitt kärl 12 gånger innebär de nya avgifterna en sänkning med sju procent eller minskad avgift med 153 kronor per år.

Genom att välja att ställa ut sin tunna mer sällan, kommer kunderna att kunna påverka sina avfallskostnader, säger Ulf Sjölinder, styrelseordförande i Reko Sundsvall.

Rekos kostnader påverkas av nya, kommande lagkrav och Sundsvalls ambition att vara klimatneutral 2030. Det handlar i första hand om prishöjningar inom förbränning, sophämtning, grovavfall och slamtömning, vilket regleras i upphandlade avtal och utgör ungefär 80 procent av bolagets kostnader.

Sundsvall, vatten- och avloppstjänster 2023:

Normal villa, (Typhus A*) höjs med 536 kr per år, från 8 219 kr till 8 755 kr
Flerfamiljshus, (Typhus B**) höjs 5 131 kr per år, från 78 655 kr till 83 786 kr

I Sundsvall kostar en liter vatten cirka 6 öre efter höjningen, inklusive fasta kostnader och avlopp.
En genomsnittlig dusch kostar då 2,10 kr i Sundsvall.

Timrå, förslag vatten- och avloppstjänster 2023:

Normal villa (Typhus A*) höjs med 552 kr per år, från 8512 kr till 9 064 kr
Flerfamiljshus (Typhus B**) höjs med 5 624 kr per år, från 86 694 kr till 92 318 kr

I Timrå kostar en liter vatten cirka 6 öre efter höjningen, inklusive fasta kostnader och avlopp.
En genomsnittlig dusch kostar då 2,18 kr i Timrå.

Nordanstig, förslag vatten- och avloppstjänster 2023:

Normal villa (Typhus A*) höjs med 661 kr per år, från 13 221 kr till 13 822 kr
Flerfamiljshus (Typhus B**) höjs med 6 893 kr per år, från 137 776 kr till 144 669 kr

I Nordanstig kostar en liter vatten cirka 9 öre efter höjningen, inklusive fasta kostnader och avlopp.
En genomsnittlig dusch kostar då 3,33 kr i Nordanstig.

Sundsvall, förslag avfallstjänster 2023:

Normal villa, 18 tömningar, med matavfallssortering höjs med 38 kr per år, från 2 100 kr till 2138 kr
Normal villa, 12 tömningar, med matavfallssortering sänks med 153 kr per år, från 2 100 kr till 1947 kr

Flerfamiljshus, 15 lägenheter, höjs med 3 660 kr per år, från 20 003 kr till 23 663 kr.

Allmän bakgrund om taxorna för vatten- och avfallsverksamhet

Vatten- och avfallsverksamheten i Sverige är hårt reglerad. Enligt lagstiftningen ska kommunerna taxera ut de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader. Verksamheterna får alltså inte gå med vinst.

*Typhus A – Villan är då ansluten till tjänsterna vatten, spill- och dagvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).
**Typhus B – Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³).

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.