Arbeta hos oss

Vill du bli en vardagshjälte?

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla, och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus. Våra värdeord – mod, öppenhet och helhetssyn – Ska alltid genomsyra verksamheten.

Avdelningen externa relationer består av kundserviceenheten och kommunikationsenheten. Avdelningen har ett strategiskt och operationellt ansvar för utveckling av interna och externa relationer. Den är ett stöd för att företaget utvecklar och vårdar relationer med ägarkommuner, kunder och medarbetare. Avdelningen utgör även stöd i VA- och avfallsjuridik i kundrelationen.

Kundserviceenheten är indelad i en första och andra linje där den första linjen tar emot olika typer av kundärenden genom telefon, mejl och reception. Den andra linjen hanterar tekniska ärenden som kräver längre tid att utreda och i vissa fall även platsbesök.

Vi söker nu två kundkommunikatörer till vår kundservice första linje. Den ena är en tillsvidareanställning och den andra är ett föräldravikariat.

Arbetsuppgifter

 • Hjälpa kunder, entreprenörer, besökare och andra via telefon, mejl och i receptionen.
 • Löpande uppdatera och utveckla våra verksamhetssystem
 • Administration kopplat till kundärenden

Kompetens

Vi söker dig som har gymnasieutbildning och B-körkort. Tjänsten kräver att du har god datavana samt förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska.

Du ska även ha:

 • Tidigare erfarenhet av arbete med reskontra och fakturor eller liknande.
 • Några års tidigare erfarenhet av arbete med kundkontakter.
 • Vana att arbeta i olika kund – eller ärendehanteringssystem
 • Kunskap inom MS-office (Outlook, Excel, Word, Powerpoint)

Det är meriterande om du har:

 • Arbetat med felanmälningar
 • Tidigare erfarenhet att hjälpa kunder via telefon och mejl
 • Personliga egenskaper

Vi söker dig som trivs att arbeta med andra människor. Du är tydlig i din kommunikation och anpassar dig efter mottagaren så att budskapet når fram. Du har en förmåga att se lösningar och inte problem, och tar ansvar för frågan till dess att den är löst. Du är van att själv strukturera och prioritera dina arbetsuppgifter, alltid med kunden i fokus.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta HR-konsult Anna Persson, 060-19 21 17 eller
rekryterande chef Martin Luthman Mobil 073-270 30 84

Facklig företrädare

Lars-Erik Löfdahl, 070-399 95 36

Övrigt

Vi erbjuder ett intressant och utvecklande arbete i ett stabilt kommunalt bolag. Inom verksamheten finns en hög kompetens och en vilja att vårda samhället ur ett hållbart perspektiv med miljön i fokus. Vårt engagemang återspeglar sig i den stolthet och anda som finns bland våra medarbetare. Utöver detta bedriver vi även ett aktivt hälsoarbete.

Vi välkomnar arbetssökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetare har möjlighet att utvecklas och växa i sin roll. Drogtest är obligatoriskt vid nyanställning samt en enklare hälsoundersökning.

Den ena tjänsten är en tillsvidare på heltid och den andra tjänsten är ett föräldravikariat. Tillträde enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag 2020-02-09

Sök jobbet här

Varmt välkommen med din ansökan!

Förstudie installation av solceller på VA-anläggningar i södra Norrland

MittSverige Vatten & Avfall har ett uttalat fokus på hållbarhet och jobbar för att utveckla smarta processer som bland annat tar vara på spillvärme och i största möjliga mån drivs av fossilfri energi. Som en del i vårt hållbarhetsarbete vill vi nu undersöka möjligheten att installera solceller på våra anläggningar som kan bidra till den gröna elförsörjningen vi eftersträvar. MittSverige Vatten & Avfall äger ett 40-tal avloppsreningsverk och ett 20-tal vattenverk med olika förutsättningar med avseende på utformning av byggnad, fri tomtyta, energibehov och solinstrålning. Utmaningen är att identifiera vilka av dessa anläggningar som är bäst lämpade för solceller, samt hur solcellssystemet på bästa sätt kan dimensioneras för att bidra till en kostnadseffektiv elförsörjning.

Problemformulering

Exjobbet går ut på att göra en förstudie som undersöker möjligheten för MittSverige Vatten & Avfall att på ett kostnadseffektivt sätt installera solceller på sina anläggningar i syfte att producera grön el till sin drift.

Uppdrag

Vi ser gärna att exjobbet innefattar:

 1. Identifiering av vilka anläggningar som är lämpliga för installation av solceller och utifrån detta välja ut några anläggningar att gå vidare med för fortsatta beräkningar.
 2. Dimensionering av storlek på solcellssystemen på valda anläggningar och därefter beräkna den teoretiska mängden el dessa skulle generera under ett normalår.
 3. Beräkning av ungefärlig kostnad för föreslagna installationer samt återbetalningstiden givet den uppskattade kostnaden.

Målet med förstudien är att den ska kunna utgöra ett underlag för ett investeringsbeslut, och även fungera som ett dokument att använda som grund vid en eventuellt efterföljande upphandling.
En mer detaljerad beskrivning och avgränsning görs när exjobbet påbörjas.

Din profil

Examensarbetet kan utföras både på master- och kandidat nivå. Vi söker främst en student med inriktning mot energiteknik eller annat nära relaterat studieområde.

Praktisk information

För studenter som genomför examensarbeten hos oss erbjuder vi en arbetsplats på vårt kontor i Sundsvall med tillgång till dator, telefon och en handledare. Förväntningarna på utfört examensarbete är att det presenteras i en skriftlig rapport samt under ett muntligt framförande för berörda medarbetare på MittSverige Vatten & Avfall. En ersättning, som uppgår till 1 000 kr per högskolepoäng, betalas ut efter att examensarbetet är godkänt .

För frågor om examensarbetet kontakta:

Jenny Cerruto, processingenjör Avlopp
jenny.cerruto@msva.se
070-682 96 16

Ansökan

Ansökan bör innehålla:

 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga dokument ansökanden vill inkludera

Vi hanterar ansökningar löpande.

MittSverige Vatten & Avfall behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.msva.se/personuppgifter

Skicka in din ansökan till:

Lena Jönsson

Undersöka förfiltrering Hassela vattentäkt

Bakgrund

MittSverige Vatten & Avfall har ett uttalat fokus på hållbarhet och jobbar för att utveckla smarta processer som bidrar till en effektiv resursanvändning. Som en del i vårt hållbarhetsarbete vill vi nu undersöka möjligheten att optimera driften av en filterbädd som används i vår dricksvattenproduktion. Utmaningen är att identifiera möjliga lösningar till att förlänga filterbäddens livslängd.

Problemformulering

Vattentäkten i Hassela har ett infiltrationsfilter där grundvatten filtreras ner i marken för att sedan pumpas upp igen in till vattenverket. Filterbädden har en begränsad livslängd som i hög grad påverkas av inkommande vattenkvalitet. Kostnaden för att byta filtersand är över 100k, och måste även kalkbädden bytas blir det betydligt dyrare. Försök har utförts med påsfilter som förfilter vilket sätts igen på kort tid och troligen inte fångar speciellt stor del av vattnets manganinnehåll. MittSverige Vatten & Avfall vill nu utreda andra alternativ för att komma till rätta med problemet. Uppgiften är således att utreda, och om möjligt prova, kostnadseffektiva lösningar för att maximera filterbäddens livslängd.

Uppdrag

Vi ser gärna att exjobbet innefattar:

 1. Analysera råvatten och identifiera beståndsdelar man vill filtrera bort.
 2. Undersöka lämpliga filterlösningar för att uppnå (1).
 3. Eventuellt testa vald lösning och utvärdera resultatet.

En mer detaljerad beskrivning och avgränsning görs när exjobbet påbörjas.

Din profil

Examensarbetet kan utföras både på master- och kandidat nivå. Vi söker främst en student med inriktning mot kemiteknik, vattenteknik, miljöteknik eller annat relevant studieområde.

Praktisk information

För studenter som genomför examensarbeten hos oss erbjuder vi en arbetsplats på vårt kontor i Sundsvall med tillgång till dator, telefon och en handledare. Förväntningarna på utfört examensarbete är att det presenteras i en skriftlig rapport samt under ett muntligt framförande för berörda medarbetare på MittSverige Vatten & Avfall. En ersättning, som uppgår till 1 000 kr per högskolepoäng, betalas ut efter att examensarbetet är godkänt.

För frågor om examensarbetet kontakta:

Oskar Jakobsson, Dricksvattenchef
oskar.jakobsson@msva.se
070-1090231

Ansökan

Ansökan bör innehålla:

 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga dokument ansökanden vill inkludera

Vi hanterar ansökningar löpande.

MittSverige Vatten & Avfall behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.msva.se/personuppgifter

Skicka in din ansökan till:

Lena Jönsson

Pumpoptimering inom vattenproduktion

Bakgrund

MittSverige Vatten & Avfall har ett uttalat fokus på hållbarhet och jobbar för att utveckla smarta processer som är energieffektiva och resurssnåla. Som en del i vårt hållbarhetsarbete vill vi nu undersöka möjligheten att optimera driften av våra pumpar i vår dricksvattenproduktion i syfte att minska vår energianvändning.

Problemformulering

Den största delen av energiåtgången inom vattendistribution är pumpning av vatten. De flesta av våra dricksvattenanläggningar har pumpar där tryckdifferensen är känd eller relativt enkelt kan mätas. Utöver detta mäts även flödet genom pumpen och dess elförbrukning. Därmed finns ofta bra underlag till att beräkna respektive pumps aktuella verkningsgrad. Om detta utförs i ett normalt driftfall erhålles god information om den aktuella pumpens prestanda under givet driftförhållande, samt en indikation på dess hälsostatus. Utifrån denna information kan en nulägesanalys utföras som sedan kan fungera som ett underlag till förbättringsförslag som skulle kunna optimera pumpdriften.

Uppdrag

Vi ser gärna att exjobbet innefattar:

 1. Datainsamling för att skaffa fram underlag för verkningsgradsberäkningar.
 2. Beräkning av pumpverkningsgrad för givet driftfall i utvalda anläggningar.
 3. Analysera nuläget och identifiera förbättringsåtgärder.
 4. Prova alternativt driftfall.

En mer detaljerad beskrivning och avgränsning görs när exjobbet påbörjas.

Din profil

Examensarbetet kan utföras både på master- och kandidat nivå. Vi söker främst en student med inriktning mot energiteknik, maskinteknik eller annat relevant studieområde.

Praktiskt information

För studenter som genomför examensarbeten hos oss erbjuder vi en arbetsplats på vårt kontor i Sundsvall med tillgång till dator, telefon och en handledare. Förväntningarna på utfört examensarbete är att det presenteras i en skriftlig rapport samt under ett muntligt framförande för berörda medarbetare på MittSverige Vatten & Avfall. En ersättning, som uppgår till 1 000 kr per högskolepoäng, betalas ut efter att examensarbetet är godkänt.

För frågor om examensarbetet kontakta:

Oskar Jakobsson, Dricksvattenchef
oskar.jakobsson@msva.se
070-1090231

Ansökan

Ansökan bör innehålla:

 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga dokument ansökanden vill inkludera

Vi hanterar ansökningar löpande.

MittSverige Vatten & Avfall behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.msva.se/personuppgifter

Skicka in din ansökan till:

Lena Jönsson

Svavelväte i LTA-områden – förebyggande lösningar och avhjälpande åtgärder

Bakgrund

MittSverige Vatten & Avfall har mellan 2010 och 2016 svarat för utbyggnad av allmän VA-försörjning i fyra olika omvandlingsområden: Lögdö-Viktjärn (Timrå), Lubban-Galtström respektive Alnö (Sundsvall) och Sörfjärden (Nordanstig). Då utbyggnaden gjorts i befintlig bebyggelse och i lägen där självfallslösningar inte alltid gått att använda har LTA-system (Låg Tryck Avlopp) kommit att användas. Totalt har drygt 800 LTA-stationer installerats inom projekten.

Karakteristiskt för LTA-områden är dels att avloppsvattnet blir mycket koncentrerat, dels att det råder en säsongsvariation i belastningen som ofta leder till en liten omsättning i ledningarna (d.v.s lång uppehållstid) under lågsäsong, vanligen höst-vinter-vår i tidigare fritidshusområden. Kombinationen högkoncentrerat spillvatten och långuppehållstid i ledningarna leder ofrånkomligen till svavelväteproblem.

Problemformulering

MittSverige Vatten & Avfall har vid projekteringen och utbyggnaden av LTA-områden i beaktat svavelväteproblematik. Detta har exempelvis gjorts genom att man vid släppunkter (där tryckledningar övergår till självfallsnät) ordnat med filter för luktreduktion. En annan metod som utnyttjas är att i vissa punkter spola dricksvatten till spillvattennätet för att öka omsättningen. Det senare leder även till en omsättning i vattennätet som bidrar till god dricksvattenkvalitet. Trots vidtagna åtgärder förekommer det problem med svavelväte och lukt och det går inte alltid att enkelt förklara exakt orsak som ligger bakom. MittSverige Vatten & Avfall behöver undersöka detta vidare för att finna lösningar på problemen och få underlag för att undvika problem i kommande LTA-områden.

Uppdrag

Exjobbet går ut på att göra en studie av MittSverige Vatten & Avfalls LTA-områden där det idag finns problem med svavelväte och lukt. Inriktningen på arbetet kan bearbetas tillsammans med studenten och universitetet/högskolan, men vi ser idag följande delar för arbetet:

 1. Sammanfattning av teorierna bakom svavelvätebildning i VA-system.
 2. Beskrivning av MittSverige Vatten & Avfalls LTA-områden inkl. vidtagna åtgärder för att förebygga svavelväteproblematik.
 3. Analys av ledningssträckor och belastningssituationer i områden där MittSverige Vatten & Avfall har problem.
 4. Framtagande av åtgärdsförslag för aktuella problemområden
 5. Sammanställning av generella råd (riktlinje) inför kommande utbyggnaden av LTA-system i omvandlingsområden.

Målet med förstudien är att bidra till att minska problemen i de av MittSverige Vatten & Avfalls LTA-områden där det finns problem idag och att förebygga framtida problem genom att sammanställa riktlinjer för utformning av framtida områden.

Din profil

Examensarbetet kan utföras både på master- och kandidatnivå. Vi söker främst en student med inriktning mot VA-teknik, kemiteknik eller annat relevant studieområde.

Praktisk information

För studenter som genomför examensarbeten hos oss erbjuder vi en arbetsplats på vårt kontor i Sundsvall med tillgång till dator, telefon och en handledare. Förväntningarna på utfört examensarbete är att det presenteras i en skriftlig rapport samt under ett muntligt framförande för berörda medarbetare på MittSverige Vatten & Avfall. En ersättning, som uppgår till 1 000 kr per högskolepoäng, betalas ut efter att examensarbetet är godkänt.

För frågor om examensarbetet kontakta:

Kent Johansson, Områdesansvarig
kent.johansson@msva.se
070-190 54 80

Ansökan

Ansökan bör innehålla:

 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga dokument ansökanden vill inkludera

Vi hanterar ansökningar löpande.

MittSverige Vatten & Avfall behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.msva.se/personuppgifter

Skicka in din ansökan till:

Lena Jönsson

Bakgrund

Affärsområde Vatten och Avlopp ansvarar för att invånarna alltid har tillgång till rent vatten, och att våra älvar, sjöar och hav är skyddade mot föroreningar. Vi löser samhällets behov av vattentjänster med inriktning på hög leveranssäkerhet och samhällsnytta i dialog med vår omgivning.

Nu söker vi dig som vill göra ditt examensarbete hos oss.

Förslag på examensarbete

Vi har uppslag på flera examensarbeten som du skulle kunna göra hos oss. Kontakta oss så berättar vi mer om t.ex. massbalanser och internbelastning vid våra avloppsreningsverk samt hur vi tänkt oss utreda trender i belastningsvariationer över tiden.

En mer detaljerad projektformulering, avgränsningar samt tidsplan tas fram tillsammans med handledaren under inledningsskedet av examensarbetet.

Din profil

Vi söker dig som är intresserad av att upptäcka möjligheterna som finns inom VA-branschen. Examensarbetet kan utföras både på master- och kandidat nivå. Vi söker främst studenter med inriktning mot vatten- och miljöteknik men annan relevant studieinriktning kan passa in.

Praktisk information

För studenter som genomför examensarbeten hos oss erbjuder vi en arbetsplats på vårt kontor i Sundsvall med tillgång till dator, telefon samt handledning. Examensarbete ska mynna ut i en skriftlig rapport samt en presentation för berörda medarbetare på MittSverige Vatten & Avfall. En ersättning, vilken uppgår till 1 000 kr per högskolepoäng, betalas ut efter godkänt examensarbetet.

För ytterligare information om examensarbetet kontakta:

Malin Tuvesson, Process- och utvecklingsansvarig, avlopp
073-275 25 66.

Ansökan

Ansökan bör innehålla:

 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga dokument ansökanden vill inkludera

Vi hanterar ansökningar löpande.

MittSverige Vatten & Avfall behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.msva.se/personuppgifter

Skicka in din ansökan till:

Malin Tuvesson

Är du intresserad av en praktikplats hos oss? Fyll gärna i en intresseanmälan. Syftet med den är att vi skall kunna bedöma om vi har resurser och möjlighet att erbjuda praktik den period du önskar.

Intresseanmälan praktikplats

Har du frågor? Kontakta Lena Jönsson, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.
 • Captcha är en säkerhetsfunktion som används för vara säker på att du som använder formuläret verkligen är en människa och inte ett automatiskt program.

Är du intresserad av att jobba som till exempel drifttekniker hos oss? Då ger den här YH-utbildningen en bra grund.

Yrkeshögskoleutbildning till vatten- och miljötekniker

Den 2-åriga yrkeshögskoleutbildningen till vatten- och miljötekniker ger dig möjlighet att arbeta med vårt kretslopp och vara en del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.Branschen som utbildningen riktar sig mot är inne i en spännande utvecklingsfas och har ett stort behov av att nyanställa.

Du får fördjupade kunskaper i framförallt dricksvatten-, renings- och processteknik som ger yrkeskompetens att arbeta på vattenverk och avloppsreningsverk. Utbildningen ger dig också kunskaper i projektledning, projektering/utredning, arbetsledning, mikrobiologi, styr- och reglerteknik samt verksamhets- och affärskompetens.

Utbildningen Vatten- och Miljöteknik finns i Sundsvall och är CSN-berättigad. Den ger 400 YH-poäng under 80 veckor, varav 20 veckor är Lärande i arbete (LIA) och 6 veckor är examensarbete.

YH-utbildning, Vatten- och miljöteknik

Behandling av personuppgifter vid ansökan om ex-jobb, sommarjobb eller praktik

 

Kontakt

Lena Jönsson HR-ansvarig

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.