Kom och gör exjobb hos oss

På MittSverige Vatten & Avfall finns det ett ständigt utvecklingsbehov och flera frågeställningar som lämpar sig bra för examensarbete, både för studenter inom yrkesförberedande program och för universitets- och högskolestudenter.

För att kunna säkerställa att vi kan ge rätt förutsättningar och bra handledarstöd har vi som utgångspunkt att vi begränsar antalet examensarbeten till omkring två per år. Det kan dock variera beroende på våra behov och intresset från studenterna.

Du som är intresserad av att göra examensarbete hos oss är därför alltid välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer. Nedan ser du exempel på frågeställningar vi har för framtida examensarbeten. Svara i formuläret nedanför om du är intresserad av att diskutera någon av de uppslagen eller om du har en egen idé du vill presentera så hör vi av oss.

Förstudie installation av solceller på VA-anläggningar i södra Norrland

Bakgrund

MittSverige Vatten & Avfall har ett uttalat fokus på hållbarhet och jobbar för att utveckla smarta processer som bland annat tar vara på spillvärme och i största möjliga mån drivs av fossilfri energi. Som en del i vårt hållbarhetsarbete vill vi nu undersöka möjligheten att installera solceller på våra anläggningar som kan bidra till den gröna elförsörjningen vi eftersträvar.

MittSverige Vatten & Avfall äger ett 40-tal avloppsreningsverk och ett 20-tal vattenverk med olika förutsättningar med avseende på utformning av byggnad, fri tomtyta, energibehov och solinstrålning. Utmaningen är att identifiera vilka av dessa anläggningar som är bäst lämpade för solceller, samt hur solcellssystemet på bästa sätt kan dimensioneras för att bidra till en kostnadseffektiv elförsörjning.

Problemformulering

Examensarbetet går ut på att göra en förstudie som undersöker möjligheten för MittSverige Vatten & Avfall att på ett kostnadseffektivt sätt installera solceller på sina anläggningar i syfte att producera grön el till sin drift.

Uppdrag

Vi ser gärna att examensarbetet innefattar:

 • Identifiering av vilka anläggningar som är lämpliga för installation av solceller och utifrån detta välja ut några anläggningar att gå vidare med för fortsatta beräkningar.
 • Dimensionering av storlek på solcellssystemen på valda anläggningar och därefter beräkna den teoretiska mängden el dessa skulle generera under ett normalår.
 • Beräkning av ungefärlig kostnad för föreslagna installationer samt återbetalningstiden givet den uppskattade kostnaden.

Målet med förstudien är att den ska kunna utgöra ett underlag för ett investeringsbeslut, och även fungera som ett dokument att använda som grund vid en eventuellt efterföljande upphandling.

En mer detaljerad beskrivning och avgränsning görs när examensarbetet påbörjas.

Din profil

Examensarbetet kan utföras både på master- och kandidat nivå. Vi söker främst en student med inriktning mot energiteknik eller annat nära relaterat studieområde.

Praktisk information

För studenter som genomför examensarbeten hos oss erbjuder vi en arbetsplats på vårt kontor i Sundsvall med tillgång till dator, telefon och en handledare. Förväntningarna på utfört examensarbete är att det presenteras i en skriftlig rapport samt under ett muntligt framförande för berörda medarbetare på MittSverige Vatten & Avfall. En ersättning, som uppgår till 1 000 kr per högskolepoäng, betalas ut efter att examensarbetet är godkänt .

För frågor om examensarbetet kontakta:

Jenny Cerruto, processingenjör Avlopp
jenny.cerruto@msva.se
070-682 96 16

Ansökan

Ansökan bör innehålla:

 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga dokument ansökanden vill inkludera

Vi hanterar ansökningar löpande.

MittSverige Vatten & Avfall behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.msva.se/personuppgifter

Skicka in din ansökan till:

Lena Jönsson
lena.jonsson@msva.se

Bakgrund

MittSverige Vatten & Avfall har ett uttalat fokus på hållbarhet och jobbar för att utveckla smarta processer som är energieffektiva och resurssnåla. Som en del i vårt hållbarhetsarbete vill vi nu undersöka möjligheten att optimera driften av våra pumpar i vår dricksvattenproduktion i syfte att minska vår energianvändning.

Problemformulering

Den största delen av energiåtgången inom vattendistribution är pumpning av vatten. De flesta av våra dricksvattenanläggningar har pumpar där tryckdifferensen är känd eller relativt enkelt kan mätas. Utöver detta mäts även flödet genom pumpen och dess elförbrukning. Därmed finns ofta bra underlag till att beräkna respektive pumps aktuella verkningsgrad. Om detta utförs i ett normalt driftfall erhålles god information om den aktuella pumpens prestanda under givet driftförhållande, samt en indikation på dess hälsostatus. Utifrån denna information kan en nulägesanalys utföras som sedan kan fungera som ett underlag till förbättringsförslag som skulle kunna optimera pumpdriften.

Uppdrag

Vi ser gärna att examensarbetet innefattar:

 • Datainsamling för att skaffa fram underlag för verkningsgradsberäkningar.
 • Beräkning av pumpverkningsgrad för givet driftfall i utvalda anläggningar.
 • Analysera nuläget och identifiera förbättringsåtgärder.
 • Prova alternativt driftfall.
 • En mer detaljerad beskrivning och avgränsning görs när exjobbet påbörjas.

Din profil

Examensarbetet kan utföras både på master- och kandidat nivå. Vi söker främst en student med inriktning mot energiteknik, maskinteknik eller annat relevant studieområde.

Praktiskt information

För studenter som genomför examensarbeten hos oss erbjuder vi en arbetsplats på vårt kontor i Sundsvall med tillgång till dator, telefon och en handledare. Förväntningarna på utfört examensarbete är att det presenteras i en skriftlig rapport samt under ett muntligt framförande för berörda medarbetare på MittSverige Vatten & Avfall. En ersättning, som uppgår till 1 000 kr per högskolepoäng, betalas ut efter att examensarbetet är godkänt.

För frågor om examensarbetet kontakta:

Oskar Jakobsson, Dricksvattenchef
oskar.jakobsson@msva.se
070-1090231

Ansökan

Ansökan bör innehålla:

 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga dokument ansökanden vill inkludera

Vi hanterar ansökningar löpande.

MittSverige Vatten & Avfall behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.msva.se/personuppgifter

Skicka in din ansökan till:

Lena Jönsson
lena.jonsson@msva.se

Svavelväte i LTA-områden – förebyggande lösningar och avhjälpande åtgärder

Bakgrund

MittSverige Vatten & Avfall har mellan 2010 och 2016 svarat för utbyggnad av allmän VA-försörjning i fyra olika omvandlingsområden: Lögdö-Viktjärn (Timrå), Lubban-Galtström respektive Alnö (Sundsvall) och Sörfjärden (Nordanstig). Då utbyggnaden gjorts i befintlig bebyggelse och i lägen där självfallslösningar inte alltid gått att använda har LTA-system (Låg Tryck Avlopp) kommit att användas. Totalt har drygt 800 LTA-stationer installerats inom projekten.

Karakteristiskt för LTA-områden är dels att avloppsvattnet blir mycket koncentrerat, dels att det råder en säsongsvariation i belastningen som ofta leder till en liten omsättning i ledningarna (d.v.s lång uppehållstid) under lågsäsong, vanligen höst-vinter-vår i tidigare fritidshusområden. Kombinationen högkoncentrerat spillvatten och långuppehållstid i ledningarna leder ofrånkomligen till svavelväteproblem.

Problemformulering

MittSverige Vatten & Avfall har vid projekteringen och utbyggnaden av LTA-områden i beaktat svavelväteproblematik. Detta har exempelvis gjorts genom att man vid släppunkter (där tryckledningar övergår till självfallsnät) ordnat med filter för luktreduktion.

En annan metod som utnyttjas är att i vissa punkter spola dricksvatten till spillvattennätet för att öka omsättningen. Det senare leder även till en omsättning i vattennätet som bidrar till god dricksvattenkvalitet.

Trots vidtagna åtgärder förekommer det problem med svavelväte och lukt och det går inte alltid att enkelt förklara exakt orsak som ligger bakom. MittSverige Vatten & Avfall behöver undersöka detta vidare för att finna lösningar på problemen och få underlag för att undvika problem i kommande LTA-områden.

Uppdrag

Examensarbetet går ut på att göra en studie av MittSverige Vatten & Avfalls LTA-områden där det idag finns problem med svavelväte och lukt.

Inriktningen på arbetet kan bearbetas tillsammans med studenten och universitetet/högskolan, men vi ser idag följande delar för arbetet:

 • Sammanfattning av teorierna bakom svavelvätebildning i VA-system.
 • Beskrivning av MittSverige Vatten & Avfalls LTA-områden inkl. vidtagna åtgärder för att förebygga svavelväteproblematik.
 • Analys av ledningssträckor och belastningssituationer i områden där MittSverige Vatten & Avfall har problem.
 • Framtagande av åtgärdsförslag för aktuella problemområden
 • Sammanställning av generella råd (riktlinje) inför kommande utbyggnaden av LTA-system i omvandlingsområden.

Målet med förstudien är att bidra till att minska problemen i de av MittSverige Vatten & Avfalls LTA-områden där det finns problem idag och att förebygga framtida problem genom att sammanställa riktlinjer för utformning av framtida områden.

Din profil

Examensarbetet kan utföras både på master- och kandidatnivå. Vi söker främst en student med inriktning mot VA-teknik, kemiteknik eller annat relevant studieområde.

Praktisk information

För studenter som genomför examensarbeten hos oss erbjuder vi en arbetsplats på vårt kontor i Sundsvall med tillgång till dator, telefon och en handledare. Förväntningarna på utfört examensarbete är att det presenteras i en skriftlig rapport samt under ett muntligt framförande för berörda medarbetare på MittSverige Vatten & Avfall. En ersättning, som uppgår till 1 000 kr per högskolepoäng, betalas ut efter att examensarbetet är godkänt.

För frågor om examensarbetet kontakta:

Kent Johansson, Områdesansvarig
kent.johansson@msva.se
070-190 54 80

Ansökan

Ansökan bör innehålla:

 • CV
 • Personligt brev
 • Övriga dokument ansökanden vill inkludera

Vi hanterar ansökningar löpande.

MittSverige Vatten & Avfall behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.msva.se/personuppgifter

Skicka in din ansökan till:

Lena Jönsson
lena.jonsson@msva.se

Idé om exjobb

Presentera gärna din idé i det här formuläret, så hör vi av oss till dig.
 • Captcha är en säkerhetsfunktion som används för vara säker på att du som använder formuläret verkligen är en människa och inte ett automatiskt program.

Kontakt

Lena Jönsson HR-ansvarig

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.