Bättre avfallshantering i Sundsvall

Förstudien syftar till att använda designmetodik och visualisering för att ta fram verktyg för att ge Sundsvalls hushåll tydlig och lättförståelig information om avfallshantering, hur kretsloppet fungerar och vinsterna med sopsortering.

Vidare är målet att ta fram idéer och metoder för bättre återkoppling till hushållen för att öka andelen rätt sorterat avfall och visuellt kommunicera vad detta innebär, globalt men i förlängningen också för en hållbar tillväxt och god livsmiljö i Sundsvall och därmed också individen. Inom ramen för förstudien kommer ett publikt event där avfallshantering och återvinning lyfts fram på ett positivt sätt.

Förstudien är en del i arbetet mot visionen att skapa en mötesplats för de aktörer i Mellannorrland som har ett intresse och ser nytta av design och visualisering i sin egen verksamhet. Av denna anledning skall den också bidra till att ge underlag för inriktningar, förutsättningar, och forskningsfrågor inför en större strukturfondsansökan.

Projektets mål

1) En omvärldsanalys bestående av följande tre delar utförs:
a) En översikt av vad som görs och kan göras inom avfallshantering.
– Identifiera de största behoven och problemen.
– Undersöka vilka som är världsledande inom avfallshantering, sortering och återvinning
– Undersöka vilka trender och utvecklingar i samhället som kan komma att påverka möjligheterna för en bättre avfallshantering.
b) En kartläggning på konsumentnivå av tillgänglig teknik, verktyg och kanaler för informationsvisualisering
c) En översikt av den internationella forskningsfronten inom visualisering i syfte att hitta relevanta forskningsfrågor för ett större projekt med extern finansiering. Specifikt kommer en djupare analys att göras inom områdena informationsvisualisering och designmetodik för visualisering.

2) Ett eller flera exempel och förslag på hur avfallshanteringen i Sundsvalls kommun kan visualiseras arbetas fram. Syftet är att undersöka hur vi kan öka förståelsen hos hushållen för hur den fungerar och i förlängningen ytterligare öka hushållens förtroende för avfallshanteringen i kommunen.

3) Ett eller flera förslag på hur en bättre återkoppling av avfallsdata tas fram. Återkopplingen skall göras till hushållen i Sundsvall i syfte att konkretisera och visualisera vinsterna med sopsortering och återvinning.

4) Anordna två öppna workshops/event
a) Återbruk från avfallsstation. Uppmärksamma vad som slängs, återvinning och återbruk.
b) Hur kan vi designa förpackningar så att de sorteras rätt när de slängs?

Förstudieledare

Mattias Andersson, designavdelningen Mittuniversitetet, Jonas Strandberg, MittSverige Vatten & Avfall

Projektperiod

2017-09-01 — 2019-01-31

Beviljad finansiering

400 000 sek

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.