Erfarenheter av LTA-system – En kunskapssammanställning

Sett till hela VA-kollektivets samlade investeringsbehov står ledningsnäten för de största kostnaderna där utbyggnaden av VA till omvandlingsområden står för en betydande del av investeringsbehoven de närmaste åren.

LTA-system (lätt tryckavlopp) rekommenderas ofta som alternativ till konventionella självfallsledningar då ledningarna går att anlägga i områden med svåra markförhållanden, samt att de är billigare att anlägga än självfallsledningar. LTA-system har byggts i stor utsträckning i Sverige men praktiska erfarenheter har inte samlats in och gjorts tillgängliga för det större VA-kollektivet sedan början av 2000-talet.

Ska sprida kunskap om LTA-system

Syftet med detta projekt är att samla in och sprida kunskap om LTA-system där kommunala verksamhetsområden har utvidgats. Projektet har för avsikt att höja den allmänna kunskapsnivån om LTA-system genom att belysa erfarenheter av LTA-system kopplade till aspekter av ledningsnätet, dess komponenter, allmän drift och förvaltning. Detta inkluderar långsiktiga erfarenheter av förvaltning och praktiska lärdomar och råd från planeringsfasen, exploateringsfasen och driftsfasen.

Inom ramen för projektet kommer även kunskap att spridas till till VA-planerare och beslutsfattare vid kommunala VA-organisationer.

Projektet har fem delmoment

  1. erfarenhetsinsamling genom enkäter och intervjuer
  2. en workshop för att få återkoppling och inspel från behovsägare
  3. en sammanfattande rapport som beskriver långsiktiga erfarenheter av drift och förvaltandet av LTA-system samt analys av dessa
  4. ett seminarium för att kommunicera projektresultaten
  5. kommunikation.

Projektet ska resultera i en sammanställning av svenska erfarenheter av LTA-system för avloppshantering i stadsnära områden. Insamlade erfarenheter av långsiktigt praktisk förvaltning utgör ett beslutsunderlag för VA-huvudmän och är en uppdatering av, eller komplement till, befintliga beslutsmodeller för VA-planering.

Projektledare: Solveig Johannesdottir
Organisation Projektledare: RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU: 514 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos: 2022-04-30

Erfarenheter av LTA-system – En kunskapssammanställning (Svenskt Vatten Utveckling)

Kontakt

Erik Norin VA-strateg

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.