Naturgrus eller bergkross

Markbäddar av naturgrus används ofta för att rena avloppsvatten. Eftersom det finns en begränsad mängd naturgrus håller vi på att undersöka om bergkross skulle kunna ersätta naturgrus i reningen.

I undersökningen, som vi gör i Sörfjärden, jämför vi reningsresultaten i två markbäddar där den ena är gjord av naturgrus och den andra av bergkross. Vi mäter halter av fosfor, kväve, organiskt material och bakterier i det renade vattnet och jämför bäddarna med varandra. För att reningen ska fungera så bra som möjligt behöver materialet släppa igenom vattnet lagom fort. Då kan bakterierna som växer på gruskornen hinna rena vattnet. Släpps vattnet igenom för snabbt hinner det inte renas ordentligt och om det släpps igenom för sakta kan det bli stopp.

Projektet finansieras av SVU (Svenskt Vatten Utveckling), kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Medfinansiärer är MittSverige Vatten & Avfall, Härjedalens kommun, Ånge kommun, Sweco och RISE (Research institutes of Sweden).

Under 2019-2021 kommer vi även att följa upp reningseffekten av läkemedelsrester i markbäddarna och jämföra dels de två olika bäddmaterialen mot varandra, men även jämföra reningseffekten i markbäddarna mot den i ett traditionellt reningsverk i Skatan. Det projektet finansieras av LOVA*-bidrag från Länsstyrelsen i Gävleborg på cirka 411 000 kr men även SVU, Svenskt Vatten Utveckling, bidrar med cirka 608 000 kr. Också SGU, Sveriges Geologiska Institut, och Hudiksvalls kommun är medfinansiärer.

*LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) är ett bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet. Syftet med bidraget är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.