Omfattning av förändring av bottenfauna vid VA-utsläpp

Sveriges ytvatten är idag geografiskt indelade i vattenförekomster med fysikaliska, kemiska, hydromorfologiska och biologiska kvalitetskrav, där biologiska kvalitetsfaktorer är överordnade i värderingen av vilken ekologisk status som en vattenförekomst bedöms ha.

Idag saknas det tillräckliga underlag kring vilka samband det finns mellan utsläpp av renat avloppsvatten och lokal påverkan på biologiska kvalitetsfaktorn bottenfauna BQI i en vattenförekomst.

Syftet med projektet är att bidra med kunskap för att förtydliga omfattningen av påverkan på bottenfauna och BQI i vattenförekomster där utsläpp från avloppsreningsverk sker.

Målet med projektet är att kunna besvara hur BQI förändras med ökande avstånd från ett utsläpp av avloppsvatten inom en vattenförekomst. Projektet ska också visa vilka faktorer som påverkar resultatet och vid vilket avstånd från utsläppen som ett påverkat område övergår till att uppvisa referensförhållanden.

Nyttan med projektet är att VA-kollektivet ska få ett underlag som klargör omfattning av påverkan från avloppsreningsverk i en vattenförekomst.

Undersökningarna utförs utanför nio olika reningsverk i Västernorrland (varav två reningsverk i Sundsvall och två i Timrå). Förhoppningen är att resultaten kommer att kunna ge kunskap om hur bottenfaunasamhället och BQI kan påverkas av utsläpp av avloppsvatten inte bara vid dessa anläggningar, utan generellt vid utsläpp av avloppsvatten från reningsverk av liknande storlek. Oavsett vad resultaten visar kommer studien vara användbar i tillståndsprövningar som ett referensprojekt.

Projektledare: Per Holmlund
Organisation Projektledare: WSP Sverige AB
Totalt beviljad finansiering av SVU: 451 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos: 2023-03-30

Omfattning av förändring av bottenfauna vid VA-utsläpp (Svenskt Vatten Utveckling)

Kontakt

Malin Tuvesson Process- och utvecklingsansvarig, Avlopp

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.