Reduktion av läkemedelsrester i kommunala markbäddar

Kommunala markbäddar kan vara en robust och resurseffektiv reningslösning för avloppsvatten i till exempel landsbygdsområden. Risker med läkemedelsrester i vattenmiljöer får alltmer uppmärksamhet idag, och avloppsvatten är en stor transportväg från användare till miljö.

Det finns forskningsstudier som antyder att markbaserade anläggningar skulle kunna ha lika bra eller bättre läkemedelsreduktion än konventionella avloppsreningsverk. I projektet ska därför läkemedelsreduktionen vid Sörfjärdens reningsverk mätas och jämföras med läkemedelsreduktionen vid Skatans reningsverk.

I Sörfjärdens reningsverk består den biologiska reningen av markbäddar medan Skatans reningsverk använder satsvis biologisk rening, en variant av aktivslamprocessen. I Sörfjärden sker även en jämförelse mellan reduktionen i  de två olika markbäddsmaterialen naturgrus och bergkross. Naturgrus är en ändlig resurs med stor betydelse för vattenförsörjningen som därför skulle behöva ersättas av andra material, där bergkross är ett möjligt ersättningsmaterial.

I ett tidigare projekt mättes bl.a. BOD, kväve, fosfor och bakterier. I det projekt som pågår nu kompletteras mätningarna med mätningar av läkemedelsrester samt fler mätningar av bakterier och virus. Provtagningen planeras pågå under två år. Dessa två projekt ska resultera i generella slutsatser kring markbäddens styrkor och svagheter som kommunal avloppslösning i landsbygdsområden.

Projektet genomförs med finansiering från LOVA, Länsstyrelsen Gävleborg och Svenskt Vatten Utveckling. Projektledare är Elin Ulinder, Rise

Reduktion av läkemedelsrester i kommunala markbäddar (Svenskt Vatten Utveckling)

 

Kontakt

Malin Tuvesson Process- och utvecklingsansvarig, Avlopp

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.