Hållbar hantering av avloppsslam i ett norrlandsperspektiv

Beviljade SVU-medel för utredning kring slamavsättning. MSVA har tillsammans med 13 andra VA-organisationer i norra Sverige sökt SVU-medel för en studie med titeln ”Hållbar hantering av avloppsslam i ett norrlandsperspektiv”.

Projektet leds och koordineras av RISE. Syftet med projektet är att bidra med underlag inför beslut om framtida alternativ för hantering av slam som produceras i norrländska reningsverk och nyttiggörande av resurserna i det.

Idag är tillverkning av anläggningsjord eller deponitäckning huvudsaklig avsättning för avloppsslam i norra Sverige. Det finns liten areal för avsättning i jordbruk, och där det finns täcker tillgänglig djurgödsel behovet av organiska gödselmedel. Flera av VA-organisationerna står nu inför att behovet av slam till deponitäckning minskar och de behöver hitta en annan avsättning av sitt slam. MSVA har länge haft en stabil avsättning av slammet till anläggningsjord, men även för oss finns det osäkerheter framåt och vi behöver titta på olika alternativ. Valet av lämplig framtida process för slamhantering styrs av möjligheter för avsättning och nyttiggörande av slammet, liksom de klimateffekter behandlingsprocesserna resulterar i.

Mål med projektet är dels att genom systemanalys kvantifiera det förväntade klimatavtrycket av hanteringen samt nyttiggörandet av resurser för slamhanteringsalternativen pyrolys, förbränning och tillverkning av anläggningsjord dels att genom en omvärldsanalys presentera möjliga vägar för regional avsättning av befintliga och potentiella slamprodukter.

Tidplanen för projektet är start i januari 2024 och slutrapportering i maj 2025, med en intern delrapport av systemanalysen i december 2024.

Deltagande VA-organisationer förutom MSVA är: Lumire, Gästrike Vatten, Pireva, Östersunds kommun, Helsinge Vatten, Boden kommun, Tekniska Verken i Kiruna, Skellefteå kommun, Miva, Söderhamn Nära, Kramfors kommun, Sandviken Energi och Ånge kommun.

Så jobbar vi med forskning

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.