Kväverening vid kalla vatten: pilotförsök med MBBR

Nya studier visar på ökad känslighet för kväve i Bottenhavet vilket kan motivera kväverening även för avloppsreningsverk längs norrlandskusten. Därför pågår nu pilotförsök vid Fillans reningsverk.

Idag har Sverige ett undantag från kväverening för reningsverk norr om Norrtälje. Kväverening är en biologisk reningsprocess som är känslig för kalla temperaturer. Det finns stora fördelar att använda MBBR-process för kväverening vid kallt vatten. Detta eftersom MBBR-processen är mindre temperaturkänslig än konventionell aktivslamprocess.

I de fördjupade utredningarna som pågår för Sundsvalls framtida avloppsvattenhantering har kväverening identifierats som ett krav som kan förväntas komma inom en nära framtid. Detta då vissa studier pekar på att Bottenhavet genom klimatförändringar blir allt mer kvävekänslig. Ammoniak (en viss form av kväve) ingår numera i bedömningen av miljökvalitetsnormerna för recipienten. Tidigare utredningar visar att framförallt Tivoli reningsverk har påverkan på miljökvalitetsnormerna i Sundsvallsfjärden med avseende på kväve.

I de fördjupade utredningarna har svårigheten att dimensionera kväverening vid kallt vatten tydliggjorts. MittSverige Vatten och Avfall har därför tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, och VA-organisationerna Vakin (Umeå), Miva (Örnsköldsvik) och Luleå kommun startat ett projekt med syfte att utreda kväverening vid kalla vatten. Syftet med projektet är att öka kunskap om kväverening av kallt avloppsvatten med MBBR-processen för att kunna åstadkomma kostnadseffektiv kväverening vid låga temperaturer. Totalt har projektet sökt och fått 5,3 miljoner kronor från SVU (Svenskt Vatten Utveckling), BSAP Fund/Nefco och IVL:s stiftelse.

I pilotanläggningen, som finns i en container vid Fillans reningsverk, studeras kväverening med MBBR-processen och driftparametrar optimeras. Pilotförsöken genomförs i två parallella linjer under ett år. Den ena linjen värms upp och i den andra undersöks rening vid rådande temperaturer (ner till 5°C). Fördelar, nackdelar och kostnader för olika processutformningar och uppvärmningsstrategier undersöks. I projektet sammanställs även data om kväverening med MBBR-processen från tidigare genomförda pilotstudier och drift av fullskaliga reningsverk.

Projektledare: Andriy Malovanyy, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kväverening vid kalla vatten: Pilotförsök med MBBR, Svenskt Vattnen Utveckling

Ta del av delrapport för kvävereningsprojektet, Digitala Vetenskapliga Arkivet

 

Kontakt

Malin Tuvesson Process- och utvecklingsansvarig, Avlopp

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.