Utsläppskontroll markbaserade avloppsanläggningar

Med markbaserad teknik kan robust och kostnadseffektiv avloppsvattenrening uppnås i glesbygd där det ofta finns ett behov att hitta lösningar som kan uppnå stabil rening av organiskt material och bakterier med begränsade ekonomiska resurser.

Idag saknas dock vägledning för utsläppskontroll av markbaserade anläggningar. EU:s avloppsdirektiv har nyligen utvärderats, och en av de frågor som lyfts i utvärderingen handlar om behov av reningskrav för mindre tätbebyggelser. Inför en eventuell revidering av avloppsdirektivet kan det därför vara viktigt att ta fram underlag som visar att markbaserade anläggningar kan ge goda reningsresultat och att de kan kontrolleras.

Förslag på utsläppskontroll för markbaserade anläggningar över 50 pe har nyligen tagits fram inom  Svenskt Vatten Utveckling, (SVU-projekt 18-120). Förslaget behöver dock utvecklas och utvärderas.

Målen med den ansökta studien är att

  1. beskriva metodik för att mäta utsläpp från markbaserade anläggningar för olika kategorier av anläggningar,
  2. ge rekommendationer kring utsläppskontroll för olika kategorier av anläggningar,
  3. ge förslag på olika beräkningsmetoder/datamodeller för att ge en säkrare bild av utsläpp samt beskriv under vilka förutsättningar olika metoder fungerar och
  4. beskriva andra typer av metoder som skulle kunna användas för utsläppskontroll (till exempel mätning direkt i anläggningen), och under vilka förutsättningar dessa passar samt dess för- och nackdelar.

Projektet kommer att sammanställa kunskap och erfarenheter från seminarier, litteraturstudier och intervjuer med sakkunniga inom bl.a. VA-organisationer, kommunala miljömyndigheter, myndigheter och tillverkande industri. Fältundersökning kommer att utföras för att studera exempel på metoder för utsläppsmätning i syfte att få större kunskap om utmaningar som kan uppstå.

I projektets referensgrupp ingår deltagare från VA-organisationer, kommunala miljömyndigheter, vattenvårdsförbund, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Statens Geologiska Undersökning (SGU), VA-guiden och tillverkande industri.

Projektledare: Elin Ulinder
Organisation Projektledare: RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU: 477 170 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos: 2023-11-30

Utsläppskontroll markbaserade avloppsanläggningar (Svenskt Vatten Utveckling)

Kontakt

Erik Norin VA-strateg

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.