Omfattning av förändring av bottenfauna (BQI) vid VA-utsläpp

Sveriges ytvatten är idag geografiskt indelade i vattenförekomster med fysikaliska, kemiska, hydromorfologiska och biologiska kvalitetskrav, där de biologiska kvalitetsfaktorerna är överordnade i värderingen av vilken ekologisk status som en vattenförekomst bedöms ha.

Vetenskapliga publikationer eller kvalitativa underlag som klargör relationen mellan lokal påverkan på biologiska kvalitetsfaktorn bottenfauna (BQI) i en vattenförekomst där utsläpp av behandlat avloppsvatten sker är idag knapphändig.

När VA-verksamhet miljöprövas händer det att den svenska implementeringen av vattendirektivets kvalitetskrav tolkas på olika sätt. Då många av Sveriges vattenförekomster idag inte klarar uppsatta kvalitetsmål ges tillgängligt övervakningsmaterial stor betydelse i tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet. Denna betydelse har ökat över tid, i synnerhet efter den så kallade Weserdomen som ledde till att icke-försämringskravet implementerades i miljöbalken.

Syftet med sökt projekt är att bidra med kunskap för att identifiera och klargöra omfattning av påverkan på bottenfauna i vattenförekomster där utsläpp från avloppsreningsverk sker. Projektet utgörs av en kvalitetssäkrad undersökning av bottenfauna från nio vattenförekomster som belastas med VA-utsläpp och kommer bidra med att klargöra grundläggande förutsättningar mellan relationen av utsläpp av renat avloppsvatten och BQI.

Nyttan med projektet är att skapa ett underlag som klargör omfattning av påverkan från avloppsreningsverk (med vanligt förekommande storlek) i en vattenförekomst. Motsvarade studie/underlag finns idag inte.

Oavsett vad resultaten visar kommer studien vara till hjälp i tillståndsprövningar som ett referensprojekt. Resultatet kommer att underlätta att prioritera relevanta fokusområden vad gäller verksamhetsutveckling ur ett recipientperspektiv. Detta är viktigt utifrån praxisutveckling om tolkning av icke-försämringskravet som idag utgör en viktig del i processen för miljöprövning av avloppsreningsverk.

Projektledare: Per Holmlund
Organisation Projektledare: WSP Sverige AB
Totalt beviljad finansiering av SVU: 451 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos: 2023-03-30

Information om projektet på Svenskt Vatten Utvecklings webbplats

Kontakt

Malin Tuvesson Processansvarig

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.