Samverkansprojekt med MIUN

Sundsvalls kommun och Mittuniversitet har ett samarbetsavtal för gemensam utveckling och tillväxt. Här kan du läsa mer om de förstudier och samverkansprojekt som MittSverige Vatten & Avfall är delaktiga i.

Oljeutsläpp i brunnar och vattendrag är ett stort problem och larmas till miljökontoret först när oljeutsläpp upptäcks av förbipasserande. Det är svårt och tidskrävande att hitta källan till utsläppet. I ett forskningsprojekt har studenter utvecklat en elektronisk näsa som kan sättas i dagvattenbrunnar och larma när den upptäcker olja. Tanken är att placera mätarna i alla dagvattenbrunnar så att systemet kan larma innan oljan når vattendrag och snabbt spåra källan till utsläppet.

  • Den elektroniska näsan består av ett flertal gassensorer som känner av olika dofter bland annat olja. Om olja finns i brunnen skickas en larmsignal via ett trådlös nät till en webbsida och åtgärd kan sättas in.
  • Sensorsystem som bevakar flera brunnar samtidigt
  • Larmar vid förekomst av olja
  • Kan spåra källa till utsläppet
  • Åtgärder kan sättas in innan olja når vattendrag
  • Prisvärd teknik gör det möjligt att koppla upp många brunnar

Förstudien syftar till att använda designmetodik och visualisering för att ta fram verktyg för att ge Sundsvalls hushåll tydlig och lättförståelig information om avfallshantering, hur kretsloppet fungerar och vinsterna med sopsortering. Vidare är målet att ta fram idéer och metoder för bättre återkoppling till hushållen för att öka andelen rätt sorterat avfall och visuellt kommunicera vad detta innebär, globalt men i förlängningen också för en hållbar tillväxt och god livsmiljö i Sundsvall och därmed också individen. Inom ramen för förstudien kommer ett publikt event där avfallshantering och återvinning lyfts fram på ett positivt sätt.

Förstudien är en del i arbetet mot visionen att skapa en mötesplats för de aktörer i Mellannorrland som har ett intresse och ser nytta av design och visualisering i sin egen verksamhet. Av denna anledning skall den också bidra till att ge underlag för inriktningar, förutsättningar, och forskningsfrågor inför en större strukturfondsansökan.

Projektets mål

1) En omvärldsanalys bestående av följande tre delar utförs:
a) En översikt av vad som görs och kan göras inom avfallshantering.
– Identifiera de största behoven och problemen.
– Undersöka vilka som är världsledande inom avfallshantering, sortering och återvinning
– Undersöka vilka trender och utvecklingar i samhället som kan komma att påverka möjligheterna för en bättre avfallshantering.
b) En kartläggning på konsumentnivå av tillgänglig teknik, verktyg och kanaler för informationsvisualisering
c) En översikt av den internationella forskningsfronten inom visualisering i syfte att hitta relevanta forskningsfrågor för ett större projekt med extern finansiering. Specifikt kommer en djupare analys att göras inom områdena informationsvisualisering och designmetodik för visualisering.

2) Ett eller flera exempel och förslag på hur avfallshanteringen i Sundsvalls kommun kan visualiseras arbetas fram. Syftet är att undersöka hur vi kan öka förståelsen hos hushållen för hur den fungerar och i förlängningen ytterligare öka hushållens förtroende för avfallshanteringen i kommunen.

3) Ett eller flera förslag på hur en bättre återkoppling av avfallsdata tas fram. Återkopplingen skall göras till hushållen i Sundsvall i syfte att konkretisera och visualisera vinsterna med sopsortering och återvinning.

4) Anordna två öppna workshops/event
a) Återbruk från avfallsstation. Uppmärksamma vad som slängs, återvinning och återbruk.
b) Hur kan vi designa förpackningar så att de sorteras rätt när de slängs?

Förstudieledare

Mattias Andersson, designavdelningen Mittuniversitetet, Jonas Strandberg, MittSverige Vatten & Avfall AB

Projektperiod

2017-09-01 — 2019-01-31

Beviljad finansiering

400 000 sek

Läs mer i beslutsunderlaget på Mittuniversitetets webbplats.

Klimatmålen styr mot ersättning av fossilbaserade drivmedel till biobaserade drivmedel. I Sverige produceras ca 1,2 TWh fordonsbränsle i form av biogas varje år. Vi har antagit målet att uppnå en fossilfri fordonstrafik 2030. Genom utveckling av biometan kan tillgången på biogas som fordonsbränsle öka i Sverige. Mittuniversitetet får nu 4,6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om biogas och projektets totala budget är 8,7 miljoner kronor.

Utvecklingen av biogas som fordonsbränsle är begränsad till mängden tillgängligt organiskt avfall och antalet biogasmackar. Biogasproduktionen kan ökas kraftigt och vid en fullskalig utbyggnad möta huvuddelen av efterfrågan på bränsle för transporter i Sverige genom att integrera system för förgasning av biomassa och biogassystem. För att producera större volym kan en alternativ väg vara att förgasa biomassa till syntesgas genom katalytisk metanisering eller integrering i biogassystem via rötning för att producera metan. På så sätt kan biobränslet biometan bidra till målet om en fossilfri fordonstrafik 2030.

Teknologin och genomförandet kommer att studeras i samarbete med Chalmers tekniska högskola. En teknisk och ekonomisk analys kommer att göras för att undersöka möjligheten till kommersialisering och produktion av fordonsbränsle genom integrerad biomassaförgasning och rötning av avfall tillsammans med Härnösand Energi & Miljö och Mittsverige Vatten och Avfall, säger Ulf Söderlind, ingenjör vid Mittuniversitetet.

Sedan tidigare bedriver Mittuniversitet forskning inom området bioenergi. Forskningen bedrivs inom forskningscentrum FSCN – Fibre Science and Communication Network.

Detta projekt kommer att inriktas på biogasproduktion, via biometanisering av syntesgas, och är tänkt att kommersialiseras mellan 2022 och 2025, berättar Wennan
Zhang, projektledare vid Mittuniversitetet.

Målsättningen är att forskningen ska bidra till öka biogasproduktionen från organiskt avfall som kan användas som fordonsbränsle i regionen och i Sverige från 1,2 TWh till 10 TWh/år samt att kommersialisera förgasning av skogs- och industriella biomassarester så att 70 TWh/år av biogas kan produceras i Sverige och regionen för att fullt ut möta den inhemska efterfrågan på gas/bränsle inom transportsektorn.

Projektet har beviljats finansiering ur EU regionala utvecklingsfonden med 4,6 miljoner kronor.

Projektledare

Mittuniversitetet Wennan Zhang och Ulf Söderlind
Mittsverige Vatten och Avfall Malin Tuvesson

Beviljad finansiering från samverkansavtalet

1,5 miljoner kronor

Projektperiod

2017-04-01–2020-03-31

Läs mer på Mittuniversitetets webbplats.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.