Om MittSverige Vatten och Avfall

Vårt uppdrag är att ge en god service inom vatten och avfall. I Timrå och Nordanstig hanterar respektive kommun avfallet.

MittSverige Vatten & Avfall ägs av Sundsvall Vatten AB  med 76 procent, Timrå Vatten AB med 18 procent, Reko Sundsvall AB med 4 procent och Nordanstig Vatten AB med 2 procent.

Karta som visar var MittSverige Vatten och Avfall finns, alltså i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner.

 

Vatten och avlopp

Vi ansvarar för vatten- och avloppstjänster i Sundsvall-, Timrå- och Nordanstigs kommun. Det rena kallvatten som du får i din kran kommer från en av våra vattentäkter. Vattnet leds från vattentäkten till din kran via vårt vattenledningsnät. När du har använt vattnet (druckit, tvättat, lagat mat, spolat och så vidare) rinner det vidare till något av våra avloppsreningsverk. Där passerar vattnet tre reningssteg, mekanisk, kemisk och biologisk rening och sedan släpper vi ut det i kretsloppet igen.

Avfall

Vi ansvarar för hämtningen av kommunalt avfall i Sundsvalls kommun. Det betyder att vi sköter tömningen av den bruna och den gröna tunnan. Vi ansvarar också för de tre bemannade återvinningscentralerna som finns i kommunen och hämtar avloppsslam från tankar och brunnar.

 

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.