2023-05-30 Protokoll årsstämma MSVA

Sammanträdesprotokoll årsstämma Mittsverige Vatten och Avfall AB. Sammanträdesdatum 2023-05-30.

Organ

MittSverige Vatten och Avfall AB

Datum

2023-05-30

Tid

Klockan 09:00-09:30

Plats

MittSverige Vatten och Avfall AB, Stuvarvägen 17 Konferensrum Grönsta

Ägarombud

Martin Liljeros, Stadsbacken AB
Lars-Erik Byström, Timrå kommun
Mårten Westergren, Nordanstig kommun

Styrelseledamöter

Helge Sjödin, Ordförande

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd

Protokollet omfattar §§ 1-15

Justeras

Helge Sjödin, Ordförande
Martin Liljeros, Ägarombud
Mårten Westergren, Ägarombud
Lars-Erik Byström, Ägarombud

Ewa Thorén, Sekreterare

Ordföranden i MittSverige Vatten & Avfall AB öppnar mötet.

Beslut

Stämman beslutar

att utse Helge Sjödin till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén

Stämman beslutar
Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Stadsbacken AB för
Sundsvall Vatten AB genom
Martin Liljeros, antal aktier 3 800,  antal röster 3 800

Stadsbacken AB för
Reko Sundsvall AB genom
Martin Liljeros, antal aktier 200, antal röster 200

Timrå Vatten AB genom
Lars-Erik Byström, antal aktier 900, antal röster 900

Nordanstig Vatten AB genom
Mårten Westergren, antal aktier 100, antal röster 100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombuden, Martin Liljeros, Lars-Erik Byström och Mårten Westergren, att justera dagens protokoll

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2022

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01–2022-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2022-12-31 för MittSverige Vatten & Avfall AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2022

Beslut

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel 0 kkr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 0 kkr

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

Beslut

Stämman beslutar

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Sundsvall utgår enligt av Sundsvalls kommun antagna arvodesregler för dem kommunala koncernbolagen

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Timrå utgår enligt av Timrå kommun antagna arvodesregler.

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Nordanstig utgår enligt av Nordanstigs kommun antagna arvodesregler.

att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2023 inklusive sådan bokslutsrevision för 2023 som sker under 2024.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Arianne Sundman, ordförande
Christer Sjödin, styrelseledamot
Emil Esping, styrelseledamot
Helge Sjödin, styrelseledamot
Leif Nilsson, styrelseledamot
Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot
Jan-Erik Iversen, styrelsesuppleant
Robert Weidman, styrelsesuppleant

Jan Heijbel, lekmannarevisor
Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare

att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Tony Andersson, vice ordförande
Johan Engström Lockner, styrelseledamot
Maritza Villanueva Contreras, styrelsesuppleant

Tord Norberg, lekmannarevisor
Ann-Marie Bystedt, lekmannarevisor ersättare

att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Patrik Gunsth, styrelseledamot
Kaj Engström, styrelsesuppleant

Pär Westberg, lekmannarevisor
Alf Bohlin, lekmannarevisor ersättare

Beslut

Stämman beslutar

att Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2022 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten och Avfall AB

Ärendet

Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2022 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB.

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.