2023-05-30 Protokoll MSVA

Sammanträdesprotokoll  MittSverige Vatten & Avfall. Sammanträdesdatum 2023-05-30.

Organ

MittSverige Vatten & Avfall

Datum och tid

2023-05-30 klockan 10.30-12.00

Plats

MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta

Ledamöter

Arienne Sundman, ordförande
Tony Andersson, vice ordförande
Christer Sjödin
Emil Esping
Helge Sjödin
Johan Engström Lockner
Leif Nilsson
Patrik Gunsth
Per-Magnus Forsberg

Personalrepresentant

Jessica Olsson, Vision

Frånvarande personalrepresentant

Jörgen Unander, Kommunal

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd

Protokollet omfattar §§ 15-28

Justeras

Arienne Sundman, ordförande
Helge Sjödin

Ewa Thorén, sekreterare

§ 15 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat

§ 15A Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Helge Sjödin.

§ 13B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 13C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-02-21.

A. VD informerar

VD informerar är en stående punk vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid  styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Kort presentation
 •  Övergripande introduktion – MSVA-gruppen
 • Introduktionsplan för ledamöter 2023
 • Årshjul-mötesplanering
 • Introduktion och studiebesök den 8 juni.

Aktuell verksamhetsinformation

 • Vak-konferensen 2024
 • Status centraliserat avloppsreningsverk i Sundsvall
 • Torsboda
 • Avfall
 • Övrigt

Informationsunderlag

VD-info maj 2023

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2022.

Beslutsunderlag

Arbetsordning styrelse maj 2023 MSVA

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2022.

Beslutsunderlag

VD instruktion maj 2023 MSVA

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

Bolagsordning MSVA 2016-01-01

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB samt kommunstyrelsen i Timrå och Nordanstig erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2022.

Beslutsunderlag

Arbetsordning styrelse maj 2023 MSVA

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Trafikverkets styrelse för VD Anneli Wikner;
att godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Sobonas styrelse för VD Anneli Wikner; samt
att godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Svenskt Vattens styrelse för VD Anneli Wikner

Ärendet

Beslut om godkännande av bisysslor för VD Anneli Wikner.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende VDs bisyssla
 • Bilaga 1 Beslut förordnanden Trafikverket

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten & Avfall AB; samt
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2023 till ägarbolagen SVAB, Reko, TVAB och NVAB.

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för MSVA avseende perioden januari – april 2023 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollplan.

Beslutsunderlag

 • Internkontrollplan 2023, T1
 • MSVA Styrelserapport T1
 • Uppföljning Affärsplan 2023 med plan för 2024-2026 T1

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningar för budget 2024, med plan 2025-2027 för MSVA-gruppens ingående bolag; samt
att efter fattade beslut av styrelserna i anläggningsbolagen införliva beslutade reinvesteringsramar för 2024 i budgetförutsättningarna, som bilaga 1-4

Ärendet

Budgetförutsättningarna för MSVA-gruppens budget 2024 med plan för 2025-2027 ska beslutas av MSVA:s styrelse.

Budgetförutsättningarna, som beslutas av MittSverige Vatten & Avfall AB:s styrelse, är grunden för affärsplanen för perioden 2024-2027.

Beslutsunderlag

 • Budgetförutsättningar MSVA-gruppen – budget 2024, med plan 2025-2027

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Camilla Eriksson, Kommunstyrelsekontoret, till dataskyddsombud för MittSverige Vatten & Avfall AB

Ärendet

Dataskyddsförordningen kräver att organisationer som hanterar personuppgifter i stora mängder ska utse ett dataskyddsombud. MSVA utsåg 2018-05-17, § 25 ett externt dataskyddsombud, via Sundsvalls kommuns avtal med Medelpads räddningstjänstförbund om att tillhandahålla dataskyddsombud.

Kommunfullmäktige har 2023-04-24, §103, fattat beslut om att avtalet med Medelpads räddningstjänstförbund upphör 2023-06-01, samt att det dataskyddsombud som beslutats av kommunstyrelsen 2023-03-13, §96, ska utses av kommunens samtliga nämnder och bolag inom Stadsbackenkoncernen.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Beslut om nytt dataskyddsombud
 • Bilaga 1 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2023-04-24, §103
 • Bilaga 2 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-03-13, §96

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom

Beslutsunderlag

• MSVAB-2023-00034-1 Beslut-2023000065-KS-§ 25 Val till styrelse MSVA
• MSVAB-2023-00036-1 Protokollsutdrag MRP Affärsplan 2023-2026
• MSVAB-2023-00037-1 Protokollsutdrag internkontrollplan 2023
• MSVAB-2023-00038-1 Protokollsutdrag Övriga frågor
• MSVAB-2023-00039-1 Protokollsutdrag Granskning av arbetsmiljöarbetet
• MSVAB-2023-00040-1 Protokollsutdrag Bolagsenkät
• MSVAB-2023-00041-1 Protokollsutdrag Övriga frågor
• MSVAB-2023-00044-1 Protokoll kommunfullmäktige 2022-12-19 § 57 Val av kommunala nämnder bolag
• MSVAB-2023-00044-1 Protokoll kommunfullmäktige 2023-02-27 §23 Valärenden signerad
• MSVAB-2023-00045-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13
• MSVAB-2023-00046-1 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-03-13 § 96 Beslut om dataskyddsombud 1359174_1_1
• MSVAB-2023-00052-2 Protokollsutdrag Årsredovisning
• MSVAB-2023-00055-1 Protokollsutdrag Övriga frågor 2023-03-24
• MSVAB-2023-00058-1 Beslut-2023000060-KS-§ 42 Valärende lekmannarevisorer
• MSVAB-2023-00061-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Årsredovisning
• MSVAB-2023-00061-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13 – Årsredovisning
• MSVAB-2023-00061-2 Beslut-2023000154-KS-§ 86
• MSVAB-2023-00061-3 KS_2023_135 – KF §74 Årsredovisning 2022 Mitt Sverige Vatten och Avfall AB
• MSVAB-2023-00061-4 Beslut-Årsredovisning 2022 MSVA
• MSVAB-2023-00062-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Kontaktcenter
• MSVAB-2023-00063-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Klimatplan
• MSVAB-2023-00071-1 Protokoll Kommunfullmäktige 2023-04-24 §103 Uppsägning av avtal med Medelpads Räddningstjänstförbund
• MSVAB-2023-00072-1 Protokoll kommunfullmäktige 2023-04-24 §104 Kommunikationsstrategi
• NVAB-2022-00083-2 Beslut-2022000332-KS-§ 5 Beslut om checkkredit
• NVAB-2023-00010-1 Beslut-2023000047-KS-§ 10 Styrelsearvoden
• NVAB-2023-00011-1 Beslut-2023000063-KS-§ 23 Val av styrelse NVAB
• NVAB-2023-00017-1 Beslut-2023000057-KS-§ 41 Valärende lekmannarevisorer
• NVAB-2023-00020-1 Beslut-2023000153-KS-§ 85
• NVAB-2023-00020-2 Beslut-Årsredovisning 2022 NVAB
• REKO-2023-00012-1 Protokoll kommunfullmäktige 2023-03-27 § 78 Inriktningsbeslut fastighetsnära
• REKO-2023-00013-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Årsredovisning
• REKO-2023-00013-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13 – Årsredovisning
• SVAB-2023-00053-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-02-27 – Exploat
• SVAB-2023-00061-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13 – Laglighetsprövning
• SVAB-2023-00090-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Årsredovisning
• SVAB-2023-00090-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13 – Årsredovisning
• TVAB-2023-00026-1 KS_2023_134 – KF §75 Årsredovisning 2022 Timrå Vatten AB

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Studiebesök
Datum: 2023-06-08
Tid: 09:00-16:00
Plats: Stadshuset Sundsvall

Nästa sammanträde: Strategidag
Datum: 2023-08-30
Tid: 08:00-19:00 (inklusive middag)
Plats: Clarion Hotel Sundsvall

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.