2021-02-18 Protokoll 1 MSVA

Sammanträdesprotokoll MittSverige Vatten & Avfall AB. Sammanträdesdatum 2021-02-18.

Organ:

MittSverige Vatten & Avfall AB.

Datum och tid:

 • 2021-02-18 klockan 13.00-14.15
 • 2021-02-18 klockan 9.00-12.00
  Informationsärenden och gemensamma muntliga föredragningar för samtliga styrelser i MSVA-gruppen.

Plats:

 • Digitalt via Skype.

Ledamöter:

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Jan Norberg, vice ordförande (via Skype)
 • Desislava Cvetkova, (via Skype)
 • Kenneth Challis, (via Skype)
 • Tony Andersson, (via Skype) Deltog klockan 13.00-14.15
 • Carina Ohlson, (via Skype)
 • Ann-Christine Meiding, (via Skype)
 • Per-Magnus Forsberg, (via Skype)
 • Mats Zetterberg, (via Skype).

Personalrepresentanter:

 • Jörgen Unander, Kommunal (via Skype)
 • Lars-Erik Löfdahl, Vision (via Skype).

Övriga:

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef, Affärsområde VA
 • Jonas Strandberg, avdelningschef, Affärsområde Avfall (via Skype)
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd
 • Annika Ågebrant, avdelningschef, Externa relationer (via Skype)
 • Therese Malmgren, auktoriserad revisor, KMPG (via Skype)
 • Malin Tuvesson, process- och utvecklingsansvarig, Avlopp (via Skype)
 • Maria Roos, projektledare (via Skype).

Protokollet omfattar §§ 1-11

Justeras:

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Carina Ohlson, justerare

Ewa Thorén, sekreterare.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Carina Ohlson.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-10-29.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • I korthet
  På grund av covid-19 är samarrangemanget med VA-guiden och Sundsvalls kommun framflyttat till 2023 eller 2024.
 • Forskning och utveckling
 • Tillsyn, incidenter, tvist och ständiga förbättringar
 • Status Covid 19 och klass 3 vädervarning
 • MSVA-gruppens årsredovisning/bokslut 2020 i sammanfattning.

Informationsunderlag

 • VD-info feb 2021.

B. Läkemedelsrening, FoU-projekt

Malin Tuvesson informerar om genomförd förstudie gällande läkemedelsrening i Sundsvall, som pågått från augusti 2019 till januari 2021. Projektet genomfördes i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet samt WSP och finansierades till 90 procent med bidrag från Naturvårdsverket.

Förutsättningarna för projektet har varit avloppsstrategins pågående fördjupade utredningar och dess antagna belastningar och reningskrav för BOD, kväve och fosfor.

Syftet med projektet var att utreda behovet och förutsättningarna för läkemedelsrening vid de tre största reningsverken i Sundsvall samt vid ett eventuellt nytt centraliserat reningsverk.

Läkemedelsrester får allt mer uppmärksamhet eftersom de följer med från användare till miljö. Det blir samtidigt också en hållbarhetsfråga ur ett annat perspektiv då läkemedelsrening vid avloppsreningsverken bland annat innebär ökad energiförbrukning.

Rent generellt kan man säga att dagens avloppsreningsverk i Sverige gör sitt jobb bra. De renar avloppsvattnet från de föroreningar som är tänkta att renas. Där ingår normalt inte rening av läkemedelsrester. Införande av läkemedelsrening skulle kräva stora investeringar i svenska avloppsreningsverk.

Genomförd studie i Sundsvall visar att de flesta läkemedelsrester förekommer i så låga halter att de inte utgör risk för påverkan på havsmiljön. Sundsvallsfjärden är dock känslig på grund av dess lite inneslutna läge, där renat avloppsvatten från Tivoliverket i centrala Sundsvall släpps ut. De uppmätta halterna av vissa läkemedelsrester i fjärden ligger nära och ibland över gränsvärdena, exempelvis hormonet etinylöstradiol, som bland annat finns i p-piller och flera andra hormonpreparat.

Oavsett lösning visar studien på att det kommer att krävas omfattande investeringar att införa läkemedelsrening.

Det ska noteras att det går att påverka en hel del själv som privatperson. Läkemedel som innehåller diklofenak är ett bra exempel där det finns bra alternativ som kan renas de bort till nästan 100 procent vid våra reningsverk.

Information om projektet kommer att läggas ut på MSVAs hemsida. Rapporten i sin helhet kan laddas ner från Förstudie läkemedelsrening Sundsvall, Hammarby Sjöstadsverk.

C. Fördjupade utredningar, MSVA-gruppens Avloppsstrategi

Maria Roos informerar om arbetet med avloppsstrategins fördjupade utredningar i Sundsvall, som innehåller tre scenarier:

 1. Centraliserad avloppsvattenrening vid en ny lokaliseringNytt avloppsreningsverk på ny lokalisering anpassad efter kommande reningskrav.
 2. Centraliserad slamhantering vid Fillan avloppsreningsverkCentraliserad slamhantering på Fillan avloppsreningsverk och vattenbehandling kvar på befintliga verk anpassade efter kommande reningskrav.
 3. Befintlig struktur.Befintliga verk anpassas efter kommande krav.

De tekniska delutredningarna håller på att sammanställas och under våren 2021 kommer olika finansieringsmodeller tas fram för att visa de tre scenariernas påverkan på VA-taxan. Parallellt påbörjas ett förankringsarbete med SVABs styrelse som även inkluderar Stadsbacken och Sundsvalls kommun.

Ett färdigt beslutsunderlag förväntas vara färdigt vid årsskiftet 2021/2022. I beslutsunderlaget kommer de tre scenarierna jämföras utifrån målet att tillhandahålla en långsiktigt hållbar allmän avloppsvattenhantering, som möjliggör en positiv samhällsutveckling.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2020 för MSVA, vilket ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till SVAB, Reko, TVAB och NVAB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2020 för MSVA.

Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2020. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Tomas Larsson informerar om hållbarhetsindex för VA-bolagen i MSVA-gruppen. Hållbarhetsindex är ett verktyg från Svenskt Vatten som visar om VA-verksamheten är långsiktigt hållbar och används bland annat för att identifiera åtgärder framåt.

Jonas Strandberg går igenom den plockanalys som genomförts för avfallsbolaget i Sundsvall, som visar på en betydande förbättring i hushållens sortering under 2020.

Beslutsunderlag:

 • Bolagsrapport helårsrapportering MSVA, 2020
 • MSVA Styrelserapport 202012
 • MSVA ÅR 2020
 • MSVA års- och hållbarhetsredovisning
 • Uppföljning helår Affärsplan 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar
att ordinarie årsstämma inom MittSverige Vatten & Avfall AB skall hållas 2021-05-27 med början klockan 09.00.

Ärendet

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken AB:s tidplan.

Beslut

Styrelsen beslutar
att nominera Mats Bäck som ledamot i Avfall Sveriges styrelse.

Ärendet

Vid styrelsemötet 2020-10-29, § 45, beslutades att nominera Tony Andersson som ledamot i Svenskt Vattens styrelse. Beslut togs även att det fanns möjlighet att lämna in ytterligare intresseanmälningar senast 2020-11-06.

Mats Bäck har inkommit med en intresseanmälan som ledamot i Avfall Sverige.

Beslut

Styrelsen beslutar
att Helge Sjödin utses som ombud till Svenskt Vattens föreningsstämma 2021, med Carina Ohlson som ersättare;
att intresseanmälan och anmälan till Vattenstämman sker via Internservice; samt
att vid högre intresse än 4 ledamöter beslutar ordförande- gruppen i MSVA-gruppen om deltagande vid Vattenstämman.

Ärendet

Svenskt Vattens föreningsstämma 2021 kommer att genomföras digitalt 25 maj. Styrelsen i MSVA behöver utse ombud och ersättare.

Konferensen Vattenstämman 2021 är planerad att genomföras fysiskt i Uppsala. Vattenstämman äger rum den 20-22 september 2021. Styrelsen i MSVA behöver besluta om max antal deltagare.

Som ombud till Svenskt Vattens föreningsstämma 25 maj 2021 föreslås att utse Helge Sjödin, med Carina Ohlson som ersättare.

Till konferens Vattenstämman 20-22 september 2021 i Uppsala föreslås att intresseanmälan och anmälan sker via Internservice. Vid högre intresse än 4 ledamöter beslutar ordförandegruppen i MSVA- gruppen om vilka som ska delta.

Beslut

Styrelsen beslutar
att Ulf Sjölinder utses som ombud till Avfall Sveriges årsmöte 2021, med Martin Jägesten som ersättare; samt
att intresseanmälan och anmälan till Avfall Sveriges årsmöte sker via Internservice; samt
att vid högre intresse än 4 ledamöter beslutar ordförande- gruppen i MSVA-gruppen om deltagande.

Ärendet

Avfall Sveriges årsmöte äger rum Digitalt den 1–2 juni 2021. Styrelsen i MSVA behöver utse ombud och ersättare, samt besluta om övrigt deltagande.

Som ombud till Avfall Sveriges årsmöte 2021 föreslås att utse Ulf Sjölinder, med Martin Jägesten som ersättare.

Till Avfall Sveriges årsmöte 2021 föreslås att intresseanmälan och anmälan sker via Internservice. Vid högre intresse än 4 ledamöter beslutar ordförandegruppen i MSVA-gruppen om vilka som ska delta.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna genomförda revideringar i affärsplan 2021-2024;
att fastställa affärsplan 2021-2024; samt
att överlämna den fastställda affärsplanen 2021-2024 till SVAB, Reko, TVAB och NVAB.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att styrelserna i MSVA-gruppen årligen tar fram en gemensam affärsplan för kommande fyra år. I slutet av oktober 2020 fattade samtliga styrelser inom MSVA-gruppen beslut om affärsplanen för perioden 2021-2024.

NVABs styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Nordanstig fattade beslut om VA-taxa 2021, vilket beslutades 2020-11-23, § 76.

Rekos styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Sundsvall fattade beslut om framlagt förslag till reviderad avfallstaxa, vilket beslutades 2020-12-21, § 193.

Ovanstående beslut föranleder en revidering av affärsplanen för perioden 2021-2024, för att överensstämma med besluten. Samtliga styrelser bör rent formellt fatta beslut om den reviderade affärsplanen, eftersom det är ett gemensamt dokument.

Beslutsunderlag:

 • Beslutsärende Justering affärsplan 2021-2024
 • Bilaga 1 Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024.

Styrelsen beslutar
att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte
Datum: 2021-05-27
Tid: klockan 10.30-12.30
Plats: Via Skype.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.