2021-05-27 Protokoll årsstämma MSVA

Sammanträdesprotokoll MittSverige Vatten & Avfall AB. Årsstämma, per capsulam. Sammanträdesdatum 2021-05-27.

Organ:

MittSverige Vatten & Avfall AB

Datum:

2021-05-27

Plats:

Per capsulam

Ägarombud:

 • Martin Liljeros, Stadsbacken AB
 • Johan Engström Lockner, Timrå kommun
 • Carin Walldin, Nordanstig kommun

Styrelseledamot:

 • Helge Sjödin, ordförande.

Övriga:

 • Anneli Wikner, VD
 • Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd

Protokollet omfattar §§ 1-15.

Justeras:

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Martin Liljeros, ägarombud
 • Carin Walldin, ägarombud
 • Johan Engström Lockner, ägarombud

Ewa Thorén, sekreterare.

Ordföranden i MittSverige Vatten & Avfall AB öppnar mötet.

Beslut

Stämman beslutar
att utse Helge Sjödin till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén.

Beslut

Stämman beslutar

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Ägare

Antal aktier

Antal röster

Stadsbacken AB för Sundsvall Vatten AB genom Martin Liljeros. 3800 3800
Stadsbacken AB för Reko Sundsvall AB genom Martin Liljeros. 200 200
Timrå Vatten AB genom Johan Engström Lockner. 900 900
Nordanstig Vatten AB genom Carin Walldin. 100 100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Stämman beslutar
att tillsammans med ordförande utse ägarombuden, Martin Liljeros, Johan Engström Lockner och Carin Walldin, att justera dagens protokoll.

Beslut

Stämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

Beslut

Stämman beslutar
att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

Beslut

Stämman beslutar
att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2020.

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2020-12-31 för MittSverige Vatten & Avfall AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan
att fastställa resultat- och balansräkning 2020.

Beslut

Stämman beslutar
att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel 0 kkr
Summa 0 kkr
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 0 kkr

(Kkr är en förkortning för tusen kronor.)

Beslut

Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Sundsvall utgår enligt av Sundsvalls kommun antagna arvodesregler för de kommunala koncernbolagen.

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Timrå utgår enligt av Timrå kommun antagna arvodesregler.

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Nordanstig utgår enligt av Nordanstigs kommun antagna arvodesregler.

att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

Beslut

Stämman beslutar
att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåren 2020-2021 inklusive sådan bokslutsrevision för 2021 som sker under 2022.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar:
att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande:

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Desislava Cvetkova, styrelseledamot
 • Kenneth Challis, styrelseledamot
 • Ann-Christine Meiding, styrelseledamot
 • Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot
 • Mats Zetterberg, styrelseledamot
 • Björn Swedén, styrelsesuppleant
 • Jan-Erik Iversen, styrelsesuppleant
 • Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
 • Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare.

att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande:

 • Jan Norberg, vice ordförande
 • Tony Andersson, styrelseledamot
 • Bengt Nilsson, styrelsesuppleant
 • Tord Norberg, lekmannarevisor
 • Kenneth Norberg, lekmannarevisor ersättare.

att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande:

 • Carina Ohlson, styrelseledamot
 • Sven-Åke Eriksson, styrelsesuppleant
 • Pär Westberg, lekmannarevisor
 • Anders Gillgren, lekmannarevisor ersättare.

Beslut

Stämman beslutar:
att Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2020 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB.

Ärendet

Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2020 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB.

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.