2021-09-23 Protokoll 3 MSVA

Sammanträdesprotokoll MittSverige Vatten & Avfall AB. Sammanträdesdatum 2021-09-23.

Organ

MittSverige Vatten & Avfall AB

Datum och tid

2021-09-23 klockan 13.00-16.00

Plats

Digitalt via Skype

Ledamöter

 • Helge Sjödin Ordförande
 • Jan Norberg Vice ordförande (via Skype)
 • Desislava Cvetkova (via Skype)
 • Kenneth Challis (via Skype)
 • Tony Andersson (via Skype)
 • Sven-Åke Eriksson (via Skype)
 • Ann-Christine Meiding (via Skype)
 • Per-Magnus Forsberg (via Skype)

Frånvarande ledamöter

 • Carina Ohlson
 • Mats Zetterberg

Personalrepresentanter

 • Jörgen Unander, Kommunal (via Skype)
 • Lars-Erik Löfdahl Vision (via Skype)

Övriga

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef, Affärsområde VA
 • Jonas Strandberg, avdelningschef, Affärsområde Avfall
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd
 • Annika Ågebrant, avdelningschef, Externa relationer

Protokollet omfattar §§ 26-35

Justeras

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Per-Magnus Forsberg, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 26 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 26A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Per-Magnus Forsberg.

§ 26B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 26C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-05-27.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Strategidagar i augusti – uppföljning affärsplanedelen
 • MSVA-gruppens tertialrapportering i sammanfattning
 • Aktuellt – batterifabrik
 • Tillsyn, incidenter, tvist mm
 • Ärenden för kännedom för övriga bolag i MSVA-gruppen

Informationsunderlag

 • VD-info september 2021

B. Återkoppling Strategidagar 25-26 augusti

Ewa Thorén redovisar resultatet från genomförd riskanalys under strategidagarna.

Materialet är ett bra underlag till MSVA-gruppens internkontrollplan 2022, som kommer att behandlas av styrelserna vid kommande styrelsemöte i oktober.

Informationsunderlag

 • Sammanställning mobilfrågor, Riskanalys

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten & Avfall AB.

att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2021 till SVAB, Reko, TVAB och NVAB.

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för MSVA avseende perioden januari – augusti 2021 enligt utsänt underlag.

Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • MSVA Styrelserapport 2021-08
 • Uppföljning T2 Affärsplan 2021 med plan 2022-2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera rapport angående uppföljning av beslut fattade av
kommunfullmäktige i Sundsvall 2020 för SVAB och Reko.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att en uppföljning gjorts av de kommun-fullmäktigebeslut som överlämnades vid årsstämman i maj.

Beslutsunderlag

 • Uppföljning av – Sammanställning av beslut fattade av KF 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2021-10- -2022-12

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

 • Planering styrelsemöten 2021-10–2022-12

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta förslaget till reviderad Dagvattenstrategi MSVA, som omfattar hela MSVA-gruppen

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att en revidering har skett av dagvattenstrategin för MSVA-gruppen.

Syftet med revideringen är att strategin tydligare ska:

 • Sträva mot ett hållbart och resurseffektivt samhälle.
 • Med utgångspunkt från VA-huvudmannens arbete tydliggöra gränsdragningar mot andra aktörer (kommunen, exploatörer, fastighetsägare).

I översynen har principerna som fastställts i Sundsvalls kommuns dagvattenplan beaktats, samt MSVA-gruppens nuvarande arbetssätt rörande tillskottsvatten och kombinerade ledningar. Dagvattenstrategin kommer att inarbetas i pågående arbete med VA-planer i Timrå och Nordanstig.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Reviderad Dagvattenstrategi MSVA
 • Bilaga 1 MSVA Dagvattenstrategi, förslag till revidering
 • Bilaga 2 Konsekvenser vid genomförande av reviderad Dagvattenstrategi MSVA
 • Bilaga 3 MSVA Dagvattenstrategi, sammanställning skillnader

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna reviderad Taxa för beställning av allmänna handlingar

Ärendet

Taxa för beställning av allmänna handlingar har reviderats för att bättre spegla elektroniska handlingar och kostnad för dessa i linje med avgiftsförordningen (1992:191).

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Revidering av Taxa för beställning av allmänna handlingar
 • Bilaga 1 Taxa för beställning av allmänna handlingar, reviderat förslag
 • Bilaga 2 Taxa för beställning av allmänna handlingar, 2015-11-05

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt

att ärendet Säkerhetsklassning tas bort från styrelseloggen, utifrån att Säkerhetsskyddsanalysen visar att det i dagsläget inte krävs säkerhetsklassning av styrelseledamöterna.

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Styrelsemöte

Datum: 2021-10-28
Tid: 13.00-16.00
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta. Alternativt finns möjligheten att delta på distans via utsänd Skypelänk.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.