2022-02-17 Protokoll 1 MSVA

Sammanträdesprotokoll MittSverige Vatten & Avfall AB. Sammanträdesdatum 2022-02-17.

Organ

MittSverige Vatten & Avfall AB

Datum och tid

2022-02-17 klockan 9.00–12.00
och
2022-02-17 klockan 13.00–16.00

Informationsärenden och gemensamma muntliga föredragningar för samtliga styrelser i MSVA-gruppen.

Plats

Digitalt via Skype

Ledamöter

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Jan Norberg, vice ordförande
 • Desislava Cvetkova
 • Kenneth Challis
 • Tony Andersson
 • Sven-Åke Eriksson
 • Ann-Christine Meiding
 • Per-Magnus Forsberg
 • Emil Esping

Frånvarande ledamöter

 • Carina Ohlson

Personalrepresentanter

 • Jörgen Unander, Kommunal
 • Jessica Olsson, Vision

Övriga

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef affärsområde VA
 • Jonas Strandberg, avdelningschef affärsområde avfall
 • Ewa Thorén, avdelningschef verksamhetsstöd
 • Annika Ågebrant, avdelningschef externa relationer
 • Therese Malmgren, auktoriserad revisor, KMPG
 • Anna Andreasson, systemförvaltare
 • Johan Moritz, IT-arkitekt
 • Lena Jönsson, HR-ansvarig
 • Magnus Wiklund, kommunikationschef
 • Erik Norin, VA-strateg

Protokollet omfattar §§ 1–13

Justeras

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Jan Norberg, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Jan Norberg.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-10-28.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Covid-19
 • Aktuellt hos våra ägarkommuner – valår med sikte på nästa mandatperiod
 • Kommande möten
 • Några aktuella upphandlingar/avtal
 • Status i aktuella tvister, tillsyn och incidenter mm
 • Översyn organisation; Säkerhet och digitalisering
 • MSVA-gruppens årsredovisning/bokslut 2021 i sammanfattning

Informationsunderlag

 • VD-info februari 2022

B. Uppföljning Sundsvalls Natur- och friluftsplan

Tomas Larsson informerar om att Sundsvalls kommuns natur- och friluftsplan antogs av kommunfullmäktige 2018-01-29, § 10 (KS-2017-00681-3). Genom den gav kommunfullmäktige i uppdrag till alla nämnder och bolag att ta fram handlingsplaner som visar hur de ska medverka till att genomföra natur- och friluftsplanen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp vad nämnder och bolag har gjort för att uppfylla målen i kommunens natur- och friluftsplan. Detta har gjorts genom fyra frågor som respektive nämnd eller bolag ska besvara.

Vår bedömning är att av bolagen SVAB och Reko är det endast SVAB som kan påverka att målen i Sundsvalls kommuns natur- och friluftsplan uppnås, utifrån dagvattenrelaterade aspekter.
Det sker genom SVAB:s roll och medverkan i Sundsvalls kommuns dagvattenforum, exempelvis Dagvattenrådet.

C. Grafiskt uttryck och tonalitet

Magnus Wiklund informerar om att en översyn och uppdatering har gjorts av MSVA:s (och MSVA-gruppens) grafiska uttryck och tonalitet.

Översynen har främst gjorts för att säkerställa att vårt innehåll på våra externa webbplatser och i sociala medier följer Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen innebär att alla ska ha samma tillgång till information och samhällsservice.

Informationsunderlag

 • Grafisk profil styrelsen 2022

D. Granskning av projektstyrning

Ewa Thorén informerar om att Sundsvall kommuns revisorer via KMPG har gjort en särskild granskning av projektstyrningen i bolagen inom Stadsbackenkoncernen.

KPMG har begärt att respektive styrelse lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast 1 mars 2022. Det innebär för MSVA-gruppen att de av Stadsbacken AB helägda bolagen SVAB och Reko ska lämna in synpunkter till KPMG.

MSVA-gruppens projektrutin ses över regelbundet och vid behov förändras och utvecklas den. Den granskas årligen i samband med bokslutsrevisionen av de auktoriserade revisorerna, som för närvarande är KPMG.

Rekommendationen Bolagen ska överväga att utveckla och fördjupa den riskanalys som sker inför varje specifikt projekt föranleder ingen åtgärd, utan nuvarande rutiner anses vara tillräckliga.

Rekommendationen Diskussion kring projektmodellen och eventuella anpassningar/justeringar löpande sker inom MSVA-gruppen. Skulle det anordnas löpande träffar mellan bolagen i kommunkoncernen som ett särskilt erfarenhetsutbyte kommer vi att delta.

Informationsunderlag

 • Beslutsärende Granskning av projektstyrning
 • Bilaga 1 Rapport, Granskning av projektstyrning
 • Bilaga 2 Svar till KPMG

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2021 för MSVA, vilket ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till ägarna SVAB, Reko, TVAB och NVAB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2021 för MSVA. Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2021. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Ewa Thorén inleder avstämning av MSVA-gruppens strategiska mål. Under strategiska målet Nöjda kunder informerar Annika Ågebrant om bland annat genomförd kundundersökning under hösten 2021. Ewa Thorén fortsätter med strategiska målet Hållbar samhällsutveckling och lyfter arbetet med Klimatneutrala 2030, hållbar avtalsuppföljning och våra förutsättningar för finansiering.

Under strategiska målet Effektivt arbetssätt informerar Anna Andreasson och Johan Moritz om pågående arbete med att digitalisera VA-anläggningsinformationen (projekt YMER).

Lena Jönsson avslutar med strategiska målet Framgångsrika medarbetare och informerar om arbetsmiljöarbetet under 2021 och valda HR-nyckeltal.

Beslutsunderlag

 • MSVA Styrelserapport 2021124
 • MSVA ÅR 2021
 • MSVA_Hållbarhetsredovisning_220210
 • Revisionsrapport MSVA-gruppen
 • Uppföljning Helår Affärsplan 2021 med plan 2022-2024
 • MSVA Granskningsrapport ÅR 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma inom MittSverige Vatten & Avfall AB skall hållas 2022-05-24 med början kl. 09:00.

Ärendet

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken AB:s tidplan.

Beslut

Styrelsen beslutar

att Helge Sjödin utses som ombud till Svenskt Vattens föreningsstämma 2022, med Carina Ohlson som ersättare;

att även Johan Norrby och Tony Andersson deltar;

att anmälan och resebokning till Vattenstämman sker av Internservice

att resa och hotell, samt arvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst utgår för ledamöter som utsetts att delta

Ärendet

Svenskt Vattens föreningsstämma 2022 kommer att genomföras både fysiskt och digitalt 10 maj. Styrelsen i MSVA behöver utse ombud och ersättare.

Konferensen Vattenstämman 2022 är planerad att genomföras fysiskt och digitalt i Stockholm. Vattenstämman äger rum den 9–11 maj 2022.

Styrelsen i MSVA har även möjlighet att utse ytterligare två deltagare, förutom ombudet och ersättaren.

Beslut

Styrelsen beslutar

att Desislava Cvetkova utses som ombud till Avfall Sveriges årsmöte 2022, med Martin Jägesten som ersättare;

att även Börje Mattsson deltar

att intresseanmälan till återstående plats på Avfall Sveriges årsmöte sker till Internservice;

att vid högre intresse än ytterligare en ledamot beslutar ordförandegruppen i MSVA-gruppen om deltagande

att anmälan och resebokning till Avfall Sveriges årsmöte sker av Internservice; samt

att resa och hotell, samt arvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst utgår för ledamöter som utsetts att delta

Ärendet

Avfall Sveriges årsmöte äger rum i Norrköping den 31 maj–1 juni 2022 och är planerad att genomföras fysiskt. Styrelsen i MSVA behöver utse ombud och ersättare.

Styrelsen i MSVA har även möjlighet att utse ytterligare två deltagare, förutom ombudet och ersättaren.

Beslut

Styrelsen beslutar

att Tony Andersson utses som ombud till Sobonas årsmöte 2022, med Emil Esping som ersättare;

att Internservice genomför anmälan till årsmöte och medlemsdagarna för Sobona 2022 för utsett ombud och ersättare;

att resa och hotell, samt arvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst utgår för utsett ombud och ersättare;

att samtliga ledamöter erbjuds att delta digitalt, via egen anmälan direkt till Sobona; samt

att att arvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst inte utgår för övriga ledamöter som valfritt kan delta digitalt

Ärendet

Årsmöte och medlemsdagarna för Sobona i Gävle som äger rum den 2–3 juni 2022 genomförs både fysiskt, samt digitalt under utvalda delar av programmet. Styrelsen i MSVA behöver utse ombud och ersättare.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2021

Ärendet

Enligt § 11 AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM) ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt.
Den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet på MSVA har genomförts under januari och februari 2022.

Målsättningen med MSVA:s arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi erbjuder ett tryggt och öppet arbetsklimat där kränkande särbehandling och utanförskap aktivt motverkas.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ingår som en naturlig del i den ordinarie verksamheten och alla medarbetare har ett ansvar att följa våra rutiner och riktlinjer som gäller för en god och säker arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Årlig uppföljning arbetsmiljöarbete, samt övergripande HR-infoMSVA ÅR 2021
 • Bilaga 1 Årlig uppföljning arbetsmiljöarbete 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna remissvaret; samt

att uppdra till VD att översända remissvaret till Näringsdepartementet

Ärendet

Erik Norin informerar om att MSVA har fått den statliga utredningen ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” (SOU 2021:81) på remiss och har sammanställt ett remissvar.

Svaret uttalar stöd för Svenskt Vattens remissvar och framför ytterligare några synpunkter. Remissvaret ska skickas till Näringsdepartementet senast den 7 mars 2022.

Dricksvattendirektivet är en grundläggande lagstiftning för EU:s medlemsländer. Det kan konstatera att de flesta av de krav som ställs har en direkt koppling till hållbarhet när det gäller dricksvatten-försörjning. På en nivå har den aspekten ytterligare stärkts i och med att direktivet nu innehåller krav på att vattenläckagen inte får vara för stora. Direktivet hanterar även sociala hållbarhetsfrågor kopplat till kravet att alla i samhället ska ha tillgång till rent dricksvatten.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Remissvar, 2020 års dricksvattenutredning (SOU 2021_81)
 • Bilaga 1 Remissvar 2020 års dricksvattenutredning

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2021-00102-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-09-27 § 186 Valärenden
 • MSVAB-2021-00105-1 Riktlinje för incidenthantering ver 1.0.docx
 • MSVAB-2021-00123-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-25 §214 Valärenden
 • MSVAB-2021-00126-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-25 § 216
 • MSVAB-2021-00138-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-11-15
 • MSVAB-2022-00007-1 Riktlinjer för mobila enheter v 1.0
 • MSVAB-2022-00012-1 Protokollsutdrag styrelselogg
 • MSVAB-2022-00013-1 Protokollsutdrag internkontrollplan 2022
 • NVAB-2021-00049-2 Beslut-2021000258-KS-§ 86

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Extra styrelsemöte
Datum: 2022-03-18
Tid: 16.15–16.45
Plats: Genomförs digitalt

Nästa ordinarie sammanträde

Styrelsemöte
Datum: 2022-05-24
Tid: 10.30–12.30
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.