2022-03-18 Protokoll 2 MSVA

Sammanträdesprotokoll MittSverige Vatten & Avfall AB. Sammanträdesdatum 2022-03-18.

Organ

MittSverige Vatten & Avfall AB

Datum och tid

2022-03-18 klockan 16.15–16.45

Plats

Digitalt via Skype

Ledamöter

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Desislava Cvetkova
 • Kenneth Challis
 • Carina Ohlson
 • Per-Magnus Forsberg
 • Emil Esping

Frånvarande ledamöter

 • Jan Norberg, vice ordförande
 • Tony Andersson
 • Ann-Christine Meiding

Personalrepresentanter

 • Jörgen Unander, Kommunal
 • Jessica Olsson, Vision

Övriga

 • Anneli Wikner, VD
 • Jonas Strandberg, avdelningschef affärsområde avfall
 • Ewa Thorén, avdelningschef verksamhetsstöd
 • Anita Lindholm, KMA-samordnare

Protokollet omfattar §§ 14–17.

Justeras

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Kenneth Challis, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 14 Sammanträdets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 14A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Kenneth Challis.

§ 14B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 14C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-02-17.

A. Remiss Klimat- och energiplan, Sundsvalls kommun

Anita Lindholm informerar om att SVAB och Reko har erhållit ett remissförslag till Klimat- och energiplan för Sundsvalls Kommun.

SVAB och Reko avser att svara på remissförslaget och föreslår i sitt svar vissa justeringar. Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-03-25.

Sundsvalls Kommunkoncern har satt visionen att Sundsvall ska bli klimatneutralt år 2030. Mot bakgrund av detta har en Klimat- och energiplan tagits fram för att fungera som en utgångspunkt för kommunens arbete med minskad klimatpåverkan. SVAB och Reko har varit delaktig i arbetet genom projekt Minskad klimatpåverkan.

Genom en Klimat- och energiplan gynnas framför allt den miljömässiga aspekten av hållbarheten. Ur ett långsiktigt perspektiv ger klimatarbetet en förutsättning för den totala hållbarheten.

Styrelsen diskuterar och ställer frågor som besvaras.

Informationsunderlag

 • Beslutsärende Remiss Klimat- och energiplan, Sundsvalls kommun
 • Bilaga 1 Remiss Klimat- och energiplan
 • Bilaga 2 Remissvar Klimat- och energiplan

Inga övriga frågor noteras.

Nästa ordinarie sammanträde

Styrelsemöte
Datum: 2022-05-24
Tid: 10.30–12.30
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.