2022-05-24 Protokoll 3 MSVA

Sammanträdesprotokoll MittSverige Vatten & Avfall AB. Sammanträdesdatum 2022-05-24.

Organ

MittSverige Vatten & Avfall AB

Datum och tid

2022-05-24 klockan 10.30–12.30

Plats

MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, Konferensrum Grönsta

Ledamöter

Helge Sjödin, Ordförande
Jan Norberg, Vice ordförande
Desislava Cvetkova (via Teams)
Kenneth Challis
Tony Andersson (via Teams)
Carina Ohlson
Per-Magnus Forsberg
Emil Esping (via Teams)
Jan-Erik Iversen

Frånvarande ledamöter

Ann-Christine Meiding

Personalrepresentanter

Jörgen Unander, Kommunal
Jessica Olsson, Vision

Övriga

Anneli Wikner, VD
Tomas Larsson, Avdelningschef Affärsområde VA
Jonas Strandberg, Avdelningschef Affärsområde Avfall (via Teams)
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, Avdelningschef Externa relationer

Protokollet omfattar §§ 18-31.

Justeras

Helge Sjödin, Ordförande
Carina Ohlson, Justerare

Ewa Thorén, Sekreterare

§ 18 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 18A Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Carina Ohlson.

§ 18B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 18C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-03-18.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Årsstämmor och ansvarsfrihet
 • Ägarsamråd och hearings
 • T1:an i sammanfattning
 • Omvärldsanalys-Nya förutsättningar för avgifter och budget 2023
 • Bidrag till verksamhetsutveckling (FOU)
 • Status i tvister
 • Studiebesöken och strategidagar
 • Aktuella upphandlingar
 • Vd bisyssla
 • IT- organisation- status

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • VD-info maj 2022

Beslutsärenden

§ 20 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2021.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2022 MSVA

Beslut

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2021.

Beslutsunderlag

 • VD instruktion maj 2022 MSVA

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

 • Bolagsordning MSVA 2016-01-01

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte
samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB samt kommunstyrelsen i Timrå och Nordanstig erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2021.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2022 MSVA

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Trafikverkets styrelse för VD Anneli Wikner;

att godkänna anmäld bisyssla som ledamot i Sobonas styrelse för VD Anneli Wikner;

att godkänna anmäld bisyssla som medlem i valberedningen för Svensk Vatten:s styrelse

Ärendet

Beslut om godkännande av bisysslor för VD Anneli Wikner.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende VDs bisyssla
 • Bilaga 1 Beslut förordnanden Trafikverket

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten & Avfall AB; samt

att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2022 till ägarbolagen SVAB, Reko, TVAB och NVAB.

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för MSVA avseende perioden januari – april 2022 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • MSVA Styrelserapport 2022-04
 • Uppföljning T1 Affärsplan 2022 med plan 2023-2025

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetförutsättningar för budget 2023, med plan 2024-2026 för MSVA-gruppens ingående bolag; samt
att efter fattade beslut av styrelserna i anläggningsbolagen införliva beslutade reinvesteringsramar för 2023 i budgetförutsättningarna, som bilaga 1-4

Ärendet

Budgetförutsättningarna för MSVA-gruppens budget 2023 med plan för 2024-2026 ska beslutas av MSVA:s styrelse.
Budgetförutsättningarna, som beslutas av MittSverige Vatten & Avfall AB:s styrelse, är grunden för affärsplanen för perioden 2023-2026.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Budgetförutsättningar budget 2023, med plan 2024-2026
 • Bilaga 1 Budgetförutsättningar MSVA-gruppen – budget 2023, med plan 2024-2026

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna investering av ny kombibil för slamsugning och högtrycksspolning till maximalt 6,5 mnkr; samt

att uppdra till VD att efter genomförd upphandling ombesörja tilldelning av beslut och teckna avtal

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att MSVA:s nuvarande kombibil för slamsugning och högtrycksspolning köptes in maj 2016. Bedömningen som då gjordes var att kombibilen antogs ha en ekonomisk livslängd på 7 år. Erfarenhetsmässigt ökar därefter behovet av reparationer samtidigt som inbytespriset sjunker.

Utifrån att det är lång leveranstid behöver en upphandling ske under 2022 för att ha kombibilen på plats under 2023. Med denna bakgrund genomförs en upphandling av ny kombibil.

Anbudsutvärderingen beräknas vara färdig i mitten på juni, varefter tilldelning av beslut behöver ske.

I upphandlingen ingår även att leverantören kommer att byta in den befintliga kombibilen till marknadsmässigt pris.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Kombibil

Beslut

Styrelsen beslutar

att ärendet § 27 Inköp Kombibil ska läggas till styrelseloggen

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2022-00026-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-01-31 – Styr- och ledningsmodell
 • MSVAB-2022-00040-1 Protokollsutdrag Granskning av projektstyrning
 • MSVAB-2022-00041-1 Protokollsutdrag Information från kommunledningen
 • MSVAB-2022-00052-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott sammanträde 2022-03-15 §5. Förändring av löneutbetalningsdag
 • MSVAB-2022-00057-1 Protokollsutdrag Återrapportering av Sundsvalls Väg Framåt, utjämnande av sociala skillnader och klimatarbete
 • MSVAB-2022-00058-1 Protokollsutdrag Årsredovisning
 • MSVAB-2022-00073-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsred
 • MSVAB-2022-00073-2 KS_2022_26 – KF §75 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
 • MSVAB-2022-00073-3 Beslut-2022000098-KS-§ 41
 • MSVAB-2022-00075-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Uppföljning Miljöstrategiskt program 20210
 • MSVAB-2022-00078-1 Fastställd riktlinje representation, gåvor och uppvaktning
 • MSVAB-2022-00084-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 – revidering riktlinje mutor och andra otillbörliga förmåner
 • MSVAB-2022-00086-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 – Kompetensförsörjningsplan Sundsvalls kommun 2022-2024
 • MSVAB-2022-00088-1 Protokollsutdrag Samordning av inköpsfunktion
 • MSVAB-2022-00089-1 Protokollsutdrag Informationssäkerhet
 • MSVAB-2022-00090-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 – Minskad klimatpåverkan
 • MSVAB-2022-00116-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-04-25-Rev av bestämmelser om arvoden
 • NVAB-2022-00027-1 Beslut-2022000099-KS-§ 40
 • NVAB-2022-00030-1 Beslut-2021000352-KS-§ 56
 • REKO-2021-00017-9 Protokoll kommunfullmäktige 2021-12-20 §257
 • REKO-2021-00033-6 Protokoll kommunfullmäktige 2021-12-20 §258
 • REKO-2022-00018-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsredo
 • SVAB-2022-00112-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsredo
 • TVAB-2022-00043-1 KS_2022_30 – KF §74 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
 • TVAB-2022-00050-1 Duved 1_62 – Åtgärdsplan Söråkers avloppsreningsverk

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Strategidagar

Datum: 2022-08-25–26
Tid: Meddelas senare
Plats: Mellanfjärden

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.