2022-05-24 Protokoll årsstämma MSVA

Sammanträdesprotokoll årsstämma Mittsverige Vatten och Avfall AB. Sammanträdesdatum 2022-05-24.

Organ

MittSverige Vatten & Avfall AB

Datum

2022-05-24

Tid

Klockan 09:00-09:30

Plats

MittSverige Vatten & Avfall AB, Stuvarvägen 17 Konferensrum Grönsta

Ägarombud

Martin Liljeros Stadsbacken AB
Johan Engström Lockner Timrå kommun
Carin Walldin Nordanstig kommun

Styrelseledamöter

Helge Sjödin Ordförande
Jan Norberg Vice ordförande
Desislava Cvetkova
Kenneth Challis
Carina Ohlson
Per-Magnus Forsberg
Emil Esping
Jan-Erik Iversen Ersättare

Personalrepresentanter

Jessica Olsson, Vision, Närvarorätt

Frånvarande personalrepresentant

Jörgen Unander, Kommunal, Närvarorätt

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Tomas Larsson, Avdelningschef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 1-15

Justeras

Helge Sjödin, Ordförande
Martin Liljeros, Ägarombud
Carin Walldin, Ägarombud
Johan Engström Lockner, Ägarombud

Ewa Thorén, Sekreterare

Ordföranden i MittSverige Vatten & Avfall AB öppnar mötet.

Beslut

Stämman beslutar

att utse Helge Sjödin till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén

Stämman beslutar
Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Stadsbacken AB för
Sundsvall Vatten AB genom
Martin Liljeros, antal aktier 3 800,  antal röster 3 800

Stadsbacken AB för
Reko Sundsvall AB genom
Martin Liljeros, antal aktier 200, antal röster 200

Timrå Vatten AB genom
Johan Engström Lockner, antal aktier 900, antal röster 900

Nordanstig Vatten AB genom
Carin Walldin, antal aktier 100, antal röster 100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombuden, Martin Liljeros, Johan Engström Lockner och Carin Walldin, att justera dagens protokoll

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2021

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2021-12-31 för MittSverige Vatten & Avfall AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2021

Beslut

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel 0 kkr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 0 kkr

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021

Beslut

Stämman beslutar

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Sundsvall utgår enligt av Sundsvalls kommun antagna arvodesregler för dem kommunala koncernbolagen

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Timrå utgår enligt av Timrå kommun antagna arvodesregler.

att arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Nordanstig utgår enligt av Nordanstigs kommun antagna arvodesregler.

att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2022 inklusive sådan bokslutsrevision för 2022 som sker under 2023.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Helge Sjödin, ordförande
Desislava Cvetkova, styrelseledamot
Kenneth Challis, styrelseledamot
Tony Andersson, styrelseledamot
Ann-Christine Meiding, styrelseledamot
Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot
Emil Esping, styrelseledamot
Björn Swedén, styrelsesuppleant
Jan-Erik Iversen, styrelsesuppleant

Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare

att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Jan Norberg, vice ordförande
Bengt Nilsson, styrelsesuppleant

Tord Norberg, lekmannarevisor
Kenneth Norberg, lekmannarevisor ersättare

att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Carina Ohlson, styrelseledamot
Sven-Åke Eriksson, styrelsesuppleant

Pär Westberg, lekmannarevisor
Anders Gillgren, lekmannarevisor ersättare

Beslut

Stämman beslutar

att Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2021 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB

Ärendet

Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2021 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom MittSverige Vatten & Avfall AB.

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.