2022-09-22 Protokoll 4, MSVA

Sammanträdesprotokoll MittSverige Vatten & Avfall AB. Sammanträdesdatum 2022-09-22.

Organ

MittSverige Vatten & Avfall AB

Datum och tid

2022-09-22 klockan 09.00-11.30

Plats

MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, Konferensrum Grönsta

Ledamöter

Helge Sjödin, ordförande
Jan Norberg, vice ordförande
Desislava Cvetkova
Kenneth Challis
Tony Andersson
Carina Ohlson
Per-Magnus Forsberg
Emil Esping
Jan-Erik Iversen

Frånvarande ledamöter

Ann-Christine Meiding

Personalrepresentanter

Jörgen Unander, Kommunal

Frånvarande personalrepresentanter

Jessica Olsson Vision

Övriga

Anneli Wikner, vd
Tomas Larsson, affärsområdeschef VA
Jonas Strandberg, affärsområdeschef avfall
Ewa Thorén, avdelningschef verksamhetsstöd (via Teams)
Annika Ågebrant, avdelningschef externa relationer

Protokollet omfattar §§ 32-40.

Justeras

Helge Sjödin, ordförande
Tony Andersson, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 32 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 32A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Tony Andersson.

§ 32B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 32C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-05-24.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Aktuell samverkan internt och externt (samråd, möten, hearings med mera)
 • T2:an i sammanfattning, inklusive viktiga händelser
 • Affärsplan 2023
 • Status i tvister
 • Uppföljning av studiebesöken och strategidagarna
 • Nästa styrelseomgång / möten

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • VD-info september 2022.

B. Delrapport, stöd i avfallsfrågor till ägare av flerfamiljshusfastigheter

Magnus Wiklund informerar om pågående aktivitet att ta fram ett informationspaket till fastighetsägare som har flerfamiljshus. Materialet ska kunna användas av fastighetsägarna för egna insatser som bidrar till bättre sortering.

För att stödja framtagandet av informationspaketet har vi bildat en fokusgrupp tillsammans med fastighetsägare som har olika typer av flerfamiljshus. Synpunkter från fokusgruppen kommer att bidra i utvecklingen av ett bättre stöd via vår hemsida.

Kopplat till det har Avfall Sverige även reviderat den nationella standarden för symboler vid skyltning, vilket ska underlätta för våra kunder när de besöker våra återvinningscentraler. Symbolerna kommer även synas på sopkärl, soprum och förpackningarna som ska kastas.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Stöd i avfallsfrågor, flerfamiljshusfastigheter 20220922

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för MittSverige Vatten & Avfall AB.

att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2022 till SVAB, Reko, TVAB och NVAB.

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för MSVA avseende perioden januari – augusti 2022 enligt utsänt underlag.

Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • MSVA Styrelserapport 2022-08.
 • Uppföljning T2 Affärsplan 2022 med plan 2023-2025.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2023-01-01- -2023-12-31.

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering och diskuterar behovet av introduktion utifrån valet och nya styrelser från maj 2023.

Beslutsunderlag

Planering styrelsemöten 2023-01-01–12-31.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationshanteringsplanen, 2022-09-22

Ärendet

MSVA har upprättat en informationshanteringsplan enligt Sundsvalls kommuns riktlinjer. Upprättandet har skett i samråd med Sundsvalls kommunarkiv.

Framtagen informationshanteringsplan kommer efter beslut av styrelsen ersätta tidigare beslutad dokumentplan.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Informationshanteringsplan.
 • Bilaga 1 Informationshanteringsplan.
 • Bilaga 2 Bilaga Informationshanteringsplan, 2022-09-22.

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2021-00079-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott sammant. Mäns våld mot kvinnor
 • MSVAB-2021-00079-4 Protokollsutdrag Övriga frågor Mäns våld mot kvinnor
 • MSVAB-2022-00091-2 Protokollsutdrag Sammanställning av 100-mnkr program
 • MSVAB-2022-00144-1 Protokollsutdrag IT-system sid 1 (2)
 • MSVAB-2022-00144-1 Protokollsutdrag IT-system sid 2 (2)
 • MSVAB-2022-00145-1 Protokollsutdrag T1 Stadsbacken
 • MSVAB-2022-00146-1 Protokollsutdrag KPMGs granskning
 • MSVAB-2022-00164-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Strate
 • MSVAB-2022-00165-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Uppdra 1279184_1_1
 • NVAB-2021-00042-5 KF § 69 Detaljplan Varpsand 1278057_1_1
 • SVAB-2021-00289-3 Protokoll kommunfullmäktige 2022-05-30 §120 Strategi för social hållbarhet
 • SVAB-2021-00334-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-05-16 – VA Killingskär
 • SVAB-2022-00020-3 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 – Beslut Klimat- och energiplan
 • SVAB-2022-00195 Protokollsutdrag från Miljönämnden sammanträde 2022-06-08-Tidplan för åtgärder för att minska kvävebelastningen till Sundsvallsfjärden
 • SVAB-2022-00212-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Riktlin
 • TVAB-2022-00005-2 Protokollsutdrag Timrå kommun Miljö- och byggnadsnämnden – Fröland 3_2, 4_3, 4_2 och 1_1

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde: Gemensam informationsdel för alla styrelser
(formella beslut fattas på de efterföljande styrelsemötena)

Datum: 2022-10-27
Tid: 09:00-12:00
Plats: Digitalt

Nästa sammanträde: Styrelsemöte

Datum: 2022-10-27
Tid: 13:00-14:15
Plats: Digitalt

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.