2023-02-21 Protokoll NVAB

Sammanträdesprotokoll Nordanstig Vatten AB. Sammanträdesdatum 2023-02-21

Organ

Nordanstig Vatten AB

Datum och tid

2023-02-21 klockan 09.00-17.00

Plats

Elite Hotel Knaust, konferensrum Oscar 2

Ledamöter

 • Sven-Åke Eriksson, vice ordförande
 • Johan Norrby
 • Stefan Nybom
 • Kaj Engström
 • Peter Åström
 • Kent Hammarström

Frånvarande ledamöter

 • Carina Ohlson, ordförande

Närvarande personalrepresentanter

 • Jörgen Unander, Kommunal
 • Jessica Olsson, Vision

Övriga

 • Anneli Wikner, vd
 • Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd
 • Tomas Larsson, affärsområdeschef VA
 • Jonas Strandberg, affärsområdeschef Avfall
 • Annika Ågebrant, avdelningschef Externa relationer
 • Kjell Lomarker, avdelningschef Digitalisering & Informationssäkerhet
 • Anita Lindholm, KMA-samordnare
 • Lena Jönsson, HR-ansvarig
 • Therese Malmgren, auktoriserad revisor

Protokollet omfattar §§ 1-10

Justeras

 • Sven-Åke Eriksson, vice ordförande
 • Kaj Engström
 • Ewa Thorén, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kaj Engström.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-10-28.

A. VD informerar

VD informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Körschemat för dagen, som innebär att samtliga bolag i MSVA-gruppen har sina styrelsemöten parallellt.

B. Hållbarhetsindex 2022

Tomas Larsson informerar om hållbarhetsindex för vattenbolagen i MSVA-gruppen. Hållbarhetsindex är ett verktyg från Svenskt Vatten som visar om VA-verksamheten är långsiktigt hållbar och används bland annat för att identifiera åtgärder framåt.

Sammanfattning – vad kan vi arbeta med för att förbättra vår verksamhet på längre sikt?

 • Arbeta för minskat vattensvinn/energitapp i form av vattenförluster och användning av elenergi inom vissa verksamheter.
 • Rötning av mer slam är ett långsiktigt mål som hanteras genom vårt arbete med avloppsstrategin.
 • Påverka så att kommunerna upprättar skyfallsplaner och definierar översvämningssäker höjdsättning.
 • Färdigställa förnyelseplaner för ledningsnät och vidta arbeten som ändrar förnyelsetakt och minskar vattenläckaget.
 • Förändring mot långsiktigt hållbar slamhantering med utnyttjande av exempelvis växtnäring, i enlighet med vår slamstrategi.

Svenskt Vattens sammanfattande rapport för 2022 är ännu inte framtagen, men kommer delges styrelserna när den är framtagen.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

C. Nya avloppsdirektiv – remissvar

Tomas Larsson informerar om att EU-kommissionen presenterade sitt förslag till ett nytt direktiv om rening av avlopp från tätbebyggelse den 26 oktober, det så kallade Avloppsdirektivet.

Det nya Avloppsdirektivet innehålle en hel del förändringar mot det som gäller idag (som är från 1991) och kommer att påverka avloppsreningsverkens arbete i flera decennier framåt.

Miljödepartementet har skickat ut förslagen på remiss till cirka 120 olika instanser, dock inte till MSVA eller någon av MSVA:s ägarkommuner. Bolaget har istället valt att lämna synpunkter till Svenskt Vatten på deras remisssvar, samt att medverka i ett gemensamt remissvar tillsammans med Lumire, Hemab, Vatten & miljöresurs, Boden och Sollefteå.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Remissvar Avloppsdirektiv

D. Övrig aktuell VA-info

Tomas Larsson informerar om TVAB:s uppdrag i samband med förberedelserna inför nyetablering i Torsboda.

TVAB har fått i uppdrag att titta på hur man kan försörja exploateringsområdena Torsborda norr och syd samt Midlanda med kommunalt VA, samt hur man skulle kunna förse dessa exploateringsområden med ett processvatten av teknisk karaktär. I uppdraget ingår även tillfälligt VA/Byggvatten.

Arbetet hittills har bestått av följande:

 • 2021 tog en rapport fram om hur TVAB skulle kunna säkerställa VA-tjänsterna till exploateringsområdena. Då var fokuset på att bygga ett nytt ARV vid Midlanda för omhändertagande av spillvatten.
 • 2022 har en vägvalsutredning tagits fram. Den visar att ett nytt avloppsreningsverk vid Söråker bör anläggas, för att kunna ta emot belastningen från exploateringsområdena och tillkommande bostadsområden i Söråker.
 • Utreder kapaciteten för processvatten.

Förberedande planering som pågår är:

 • Beslut att genomföra en totalentreprenad i samverkan.
 • Inbjudan till ansökan att lämna anbud (prekvalificering) är klart.
 • Utvärdering av skallkrav och därefter inbjudan att lämna anbud är klart.
 • Tilldelning/intervjuer pågår under februari 2023.
 • Tilldelning, planeras till slutet av februari/mars.
 • Därefter sätts organisationen och upphandlingar av nödvändiga resurser genonförs under mars-april 2023.
 • Projektering, Tillståndsprocess, Produktion med mera startar om nödvändiga beslut fattats.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

E. Klimatneutrala 2030

Anita Lindholm informerar om genomförda aktiviteter under 2022 och dess resultat:

 • Klimatberäkning för drift av Tivoli och Bällsta avloppsreningsverk.
 • Klimatberäkning för drift av Wifsta vattenverk.
 • Kartläggning av klimatpåverkan från drift av återvinningscentralerna.
 • Kartläggning av klimatpåverkan från insamling av avfall och slam samt transport av avfall från återvinningscentralerna till uppsamlingsanläggningar i närområdet.
 • Beräkning av klimatpåverkan från snöröjning på våra VA-anläggningar.

Planeringen framåt innehåller följande för VA:

 • Lustgasmätningar i anslutning till kvävereningspiloten vid Fillans avloppsreningsverk.
 • Deltagande i Svenskt Vattens åtagande för egenkontroll av metan. Ger oss stöd i att systematiskt identifiera och reducera utsläpp av metan.
 • Klimatberäkningar för anläggningar samordnas med planerade energikartläggningar på avloppsreningsverk (> 2000 pe).
 • Gemensam beräkning för alla vattenanläggningar under 2023.
 • Klimatberäkning för ett entreprenadprojekt inom VA.
 • Utreda möjligheter till egen klimatneutral elproduktion.
  – Placering och solceller på våra anläggningar
  – Elproduktion från biogas.

Planeringen framåt innehåller följande för avfall:

 • Vi fortsätter följa vår klimatpåverkan från transporter och drift av återvinningscentralerna.
 • Vi har dialog med entreprenörer för löpande uppföljning av transporter.
 • Vi följer Avfall Sveriges arbete med klimatfrågan.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Projekt Kartlägga klimatpåverkan

F. Årlig uppföljning arbetsmiljöarbete, samt övergripande HR-info

Lena Jönsson informerar om att enligt § 11 AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM) ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt.

Målsättningen med MSVA:s miljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi erbjuder ett tryggt och öppet arbetsklimat där kränkande särbehandling och utanförskap aktivt motverkas.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ingår som en naturlig del i den ordinarie verksamheten och alla medarbetare har ett ansvar att följa våra rutiner och riktlinjer som gäller för en god och säker arbetsmiljö.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Uppföljning arbetsmiljö 2022

G. Fastighetsnära insamling

Jonas Strandberg informerar om att från 1 januari 2024 är insamling av förpackningar från hushåll ett kommunalt ansvar. 1 januari 2026 ska insamling från populära platser och 1 januari 2027 ska det finnas ett etablerat system för fastighetsnära insamling.

Informationsunderlag

 • Förpackningsinsamling

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2022 för NVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Nordanstig för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslt för år 2022 för NVAB. Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2022. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sin uppgifter.

Beslutsunderlag

 • NVAB 2022 ÅR
 • NVAB Styrelserapport 202212
 • Revisionsrapport 2022 MSVA-gruppen
 • Uppföljning Affärsplan 2022 med plan för 2023-2025 Helår

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med NVAB hålls 2023-05-26 med början klockan 13.00

Ärendet

Förslag till datum för NVAB:s årsstämma är anpassat till Nordanstigs kommuns tidplan.

Beslut

Styrelsen beslutar

att avsluta projektet Harmånger APS 132, projektnummer 438035.

Ärendet

Projektet Harmånger APS 132 är nu färdigställt och överlämnat till driften. Projektet kan därför avslutas.

Projektets totala utfall blev 956 154 kronor. Orsak till att projektet slutade under beslutad budget på 1,2 miljoner kronor är att åtgärden på sumpens läckage blev mindre omfattande samt att markförhållandena på platsen var bättre än förutspått.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Slutrapportering Harmånger APS 132

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Helena Nordin som ersättare, att från och med 2023-01-01 till och med 2023-12-31, för företagets räkning nyupplåna, det vill säga öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 10 miljoner kronor

samt

att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Helena Nordin som ersättare, att från och med 2023-01-01 till och med den 2023-12-31, för företagets räkning omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

Ärendet

Ärendet avser beslut om nyupplåning under 2023.

I december skulle ett befintligt lån på 5 miljoner kronor omsättas, men det konstaterades att NVAB:s likviditet var så pass god att lånet inte behövdes. Det medförde att en amortering genomfördes, vilket sänkte NVAB:s lånevolym till 125 miljoner kronor till 120 miljoner kronor. Amorteringen medförde en besparing av räntekostnader under 2022 på cirka 7 tusen kronor, vilket även gäller framåt per månad, tills lånebehovet uppstår igen.

Planerade investeringar under 2023 uppgår till cirka 12 miljoner kronor och medför troligen att det uppstår ett nyupplåningsbehov under 2023 som är högre än tidigare beslut för 2023 (2022-10-28 §36).

Bolaget har även en checkkredit på 15 miljoner kronor på internkontot, som kan användas istället för att ta fasta lån. Beroende på omvärlden med en räntemarknad som är svårt att förutspå i förväg kan det vara så att det är gynnsammare att inte nyttja checkkrediten, utan täcka likviditetsbehovet med fasta lån. För att ha marginal att välja den fördelaktigaste upplåningen, via fasta lån eller via checkkrediten, föreslås att styrelsen beviljar en nyupplåning på maximalt 10 miljoner kronor under 2023. Beslutet innebär inga extra kostnader för NVAB.

Beslutsunderlag

Beslutsärende Låneramar 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Ärendet

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2021-00079-8 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott den 2022-11-15 – Mäns våld mot kvinnor.
 • MSVAB-2021-00098-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-12-05 – Revidering av riktlinje distansarbete.
 • MSVAB-2022-00087-3 Protokollsutdrag från KF den 2022-11-28 – Antagande av översiktsplan Sundsvall 2040.
 • MSVAB-2022-00236-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-11-14 – Sammanträdesdagar.
 • MSVAB-2022-00242-1 Protokollsutdag Kartläggning av koncernens risker.
 • MSVAB-2022-00248-1 KF §227 Val av kommunal revisor i MittSverige Vattens och Avfall för tiden 2023-01-01–2026-12-31.
 • MSVAB-2022-00249-1 KF §247 Val av vice ordförande i styrelsen för MittSverige Vatten & Avfall AB.
 • MSVAB-2022-00250-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-12-05 – Nämndernas uppföljning Natur- och friluftsplan.
 • MSVAB-2022-00258-1 Protokollsutdrag från KF sammanträde den 2022-12-19 – Mål- och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026.
 • MSVAB-2023-00006-1 Protokoll KF 2022-12-19 § 57 val av kommunala nämnder, bolag med mera.
 • MSVAB-2023-00029-1 Protokoll KF 2023-01-30 § 9 Samverkan mellan Sundsvall och Ånge – gemensam IT.
 • NVAB-2022-00045-3 Beslut 2022000250-KS-§ 80.
 • NVAB-2023-00001-1 Beslut-2022000355-KS-§ 17.
 • REKO-2022-00029-4 Protokollsutdrag från KS den 2022-11-14 – Avfallstaxa 2023.
 • REKO-2022-00029-4 Protokollsutdrag från KS den 2022-11-28 – Avfallstaxa 2023.
 • REKO-2022-00055-1 Protokollsutdrag från KF sammanträde den 2022-12-19 – Revidering av lokala föreskrifter för avfallshantering.
 • SVAB-2020-00351-4 Protokollsutdrag från KF sammanträde den 2022-12-19 – Revidering av verksamhetsområde för VA längs Njurundakusten.
 • SVAB-2022-00318-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-10-31 – VA-avgifter.
 • TVAB-2020-00097-2 KS_2020_458 – KF §192 VA Policy.
 • TVAB-2022-00069-5 KS_2022_293 – KF §174 VA-taxa 2023, Timrå Vatten.
 • TVAB-2022-00090-1 KS_2022_365-KS §288 Styrdokument för kommunala bolag.
 • TVAB-2022-00106-1 KS_2022_349 – KF §179  Ägardirektiv Timrå Vatten AB – Revidering.
 • TVAB-2022-00107-1 KS_2022-365 – KF §176 Styrdokument för kommunala bolag.
 • TVAB-2022-00115-1 KS_2022_418 – KF §216 Val av ombud till ordinarie och eventuellt extra bolagsstämma.
 • TVAB-2022-00117-1 KF §226 Val av kommunal revisor i Timrå vatten för tiden 2023-01-01–2026-12-31.
 • TVAB-2022-00118-1 KF §244 Val av ledamöter i styrelsen för Timrå Vatten AB.
 • TVAB-2022-00119-1 KF §245 Val av ordförande och vice ordförande i styrelse för Timrå Vatten AB.

Nästa sammanträde

Styrelsemöte
Datum:
2023-05-26
Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar klockan 13.00
Plats: Bergsjö kommunhus, konferensrum Greiber

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

 

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.