2023-05-26 Protokoll årsstämma NVAB

Sammanträdesprotokoll årsstämma Nordanstig Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-05-26.

Organ

Nordanstig Vatten AB

Datum

2023-05-26

Tid

Klockan 13:00-13:30

Plats

Nordanstigs kommun, Bergsjö kommunhus, rum Greiber

Ägarombud

Kent Hammarström, Nordanstigs kommun

Styrelseledamöter

Carina Ohlson, Ordförande

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Tomas Larsson, Avdelningschef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 1-15

Justeras

Carina Ohlson, Ordförande
Carin Walldin, Ägarombud

Ewa Thorén, Sekreterare

Ordföranden i Nordanstig Vatten AB öppnar mötet.

 

Beslut

Stämman beslutar
att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Nordanstig protokollsutdrag 2019-01-08, § 17

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Nordanstigs kommun genom Mårten Westergren, antal aktier 100, antal röster 100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Mårten Westergren, att justera dagens protokoll

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2022

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01–2022-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2022-12-31 för Nordanstig Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2022

Beslut

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:
Balanserade vinstmedel 1 472 863 kr
Vinst 0 kr
Summa 1 472 863 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 1 472 863 kr

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

Beslut

Stämman beslutar

att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt

att ersättning till revisor utgår enligt avtal

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2023 inklusive sådan bokslutsrevision för 2023 som sker under 2024

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Patrik Gunsth, ordförande
Kaj Engström, vice ordförande
Carina Ohlson, styrelseledamot
Mikael Brykner, styrelseledamot
Sonny Gröning, styrelseledamot

Pär Westberg, lekmannarevisor
Alf Bohlin, lekmannarevisor ersättare

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.