2023-05-26 Protokoll NVAB

Sammanträdesprotokoll Nordanstig Vatten AB.

Sammanträdesdatum

2023-05-26

Tid

Klockan 13:30-15:00

Plats

Bergsjö kommunhus, Konferensrum Greiber

Ledamöter

Patrik Gunsth, Ordförande
Kaj Engström Vice ordförande
Carina Ohlson
Sonny Gröning

Frånvarande ledamöter

Mikael Brykner

Närvarande personalrepresentant

Jörgen Unander, Kommunal

Frånvarande personalrepresentant

Jessica Olsson, Vision

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Tomas Larsson, Affärsområdeschef VA

Protokollet omfattar §§ 11-28

Justeras

Patrik Gunsth Kaj Engström
Ordförande Justerare
Ewa Thorén, Sekreterare

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 11A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kaj Engström.

§ 11B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg under §27 Övriga frågor; Yrkande till kommunstyrelsen i Nordanstig.

§ 11C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-02-21.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.
Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Kort presentation
 • Övergripande introduktion – MSVA-gruppen
 • Introduktionsplan för ledamöter 2023
 • Årshjul-mötesplanering
 • Introduktion och studiebesök den 8 juni

Aktuell verksamhetsinformation:

 • Vak-konferensen
 • Torsboda
 • Avfall
 • Övrigt

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • VD-info maj 2023

B. Miljörapporter

Tomas Larsson informerar om inlämnade miljörapporter för 2022.

Ett avloppsreningsverk är enligt lagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att vi är skyldiga att följa föreskrifter och förordningar och det finns specifika villkor för varje reningsanläggning.

Villkor för utsläppshalter finns för samtliga avloppsreningsverk i BOD (Biologiskt nedbrytbart syreförbrukande material) och i totalfosfor (tot-P, näringsämne).

Viktigt för våra åtgärdsplaner framåt kommer vara tillskottsvatten, samt PFAS och andra aktuella ämnen, risk för brist på fällningskemikalier, samt Mellanfjärden – framtidsplaner för området.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Miljöåret 2022 presentation styrelse NVAB 2023

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2022.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2023 NVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2022.

Beslutsunderlag

 • VD instruktion maj 2023 NVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening,
samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Mötet konstaterar att firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

 • Bolagsordning NVAB 131127

Beslut

Styrelsen beslutar

att vd lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. Vd skall
ansvara för att kommunstyrelsen i Nordanstig erhåller halvårs-rapport enligt anvisning, samt tertialrapport för kännedom.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2022.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2023 NVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Nordanstig Vatten AB; samt översända tertialbokslutet enligt anvisning till kommunstyrelsen i Nordanstig

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för NVAB avseende perioden januari – april 2023 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollplan.

Beslutsunderlag

 • Internkontrollplan 2023, T1
 • NVAB Styrelserapport T1
 • Uppföljning Affärsplan 2023 med plan för 2024-2026 T1

Styrelsen beslutar

att fastställa reinvesteringsram 2024 för Nordanstig Vatten AB enligt bifogad bilaga; samt

att beslutet införlivas i ”Budgetförutsättningar MSVA-gruppen – budget 2024, med plan för 2025-2027”

Ärendet

Budgetförutsättningarna, som beslutas av MittSverige Vatten & Avfall AB:s styrelse, är grunden för affärsplanen för perioden 2024-2027.

Beslutsunderlag

 • Budgetförutsättningar MSVA-gruppen – budget 2024, med plan 2025-2027

Beslut

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB beslutar att förslå kommunfullmäktige att besluta

att anta förslag till höjning av brukningsavgifterna att gälla från 1 januari 2024, enligt bilaga 3; samt

att beslutet införlivas i ”Budgetförutsättningar MSVA-gruppen – budget 2024, med plan för 2025-2027” anta förslag till VA-taxa för verksamhetsåret 2024 för fastställelse i dess helhet, enligt bilaga 3

Ärendet

Ewa Thorén informerar om förslag till VA-taxa 2024 för Nordanstigs kommun. Kommunfullmäktige i Nordanstig beslutar årligen om grunder och principer samt avgiftsnivå för VA-taxan i Nordanstig.

VA-verksamheten är helt avgiftsfinansierad och föreslagen höjning av taxan är nödvändig för att täcka kostnadsökningar, föranlett av omvärldsläget med ökade räntenivåer och inflation som medför kostnadsökningar. Kostnadsmassan påverkas även av lagkrav, samt Nordanstigs kommuns utveckling och ambitionsnivå.

När VA-taxan sattes i maj 2022 låg prognoserna för räntenivån och inflationen på en lägre nivå än vad som blev ett faktum under hösten när taxan för 2023 beslutades. Det har inneburit att verksamhetens kostnader inte täcks och bolaget går med underskott 2023. Under 2022 hade verksamheten dock ett starkt fokus på kostnader för att bromsa effekten av inflationen och räntor, vilket genererade ett mindre överskott. Överskottet från 2022 begränsar i viss mån 2023 års underskott.

För att begränsa effekten för kunderna kommer även föreslagen taxehöjning för 2024 innebära att verksamhetens kostnader inte täcks. Planen är därför att stegvis höja taxan kommande år, för att täcka underskotten.

Föreslagen intäktshöjning i Nordanstig kommun på 12 procent innebär en höjning av taxan.

 • med 118 kr per månad, eller 1 416 kr per år, för en genomsnittsvilla i Nordanstig
 • med 1 448 kr per månad, eller 17 377 kr per år, för flerfamiljshus (TYPHUS B)

Förslaget innebär att fasta och rörliga parametrar i taxan i princip ökar procentuellt lika.

En liter vatten för den genomsnittliga villan i Nordanstig ligger efter höjningen på cirka 10 öre, inklusive fasta kostnader och avlopp, vilket är en ökning med 0,1 öre. Som ytterligare jämförelse kostar en genomsnittlig dusch i Nordanstig efter höjningen 3,73 kr, inklusive fasta kostnader och avlopp, vilket är en ökning med 40 öre jämfört med innevarande år.

Genomsnittsvillan i Nordanstig förbrukar 94 kubikmeter vatten per år medan den nationella jämförelsen via Svenskt Vatten använder en vattenförbrukning på 150 kubikmeter för villor (TYPHUS A). TYPHUS A innebär en ökning på 139 kr per månad eller 1 667 kr per år. Hade förbrukningen varit enligt Svenskt Vattens jämförelse så hade Nordanstig Vatten AB erhållit knappt 6 mnkr eller 10 procent mer i årliga intäkter.

Anläggningsavgifterna är oförändrade i förslaget till VA-taxa 2024.

För 2024 föreslås även redaktionella ändringar i taxedokumentet, för att anpassa till Svenskt Vattens basförslag p120.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Beslutsunderlag

 • Tjänsteärende VA-taxa 2024, Nordanstig Vatten AB
 • Bilaga 3 VA-taxa 2024, Nordanstig
 • Bilaga 4 VA-taxa 2023, Nordanstig

Beslut

Styrelsen beslutar

att MittSverige Vatten & Avfall AB utifrån tecknat uppdrags- och samarbetsavtal är personuppgiftsansvarig och utser dataskyddsombud; samt

att upphäva beslut 2018-05-15, §23, gällande dataskyddsombud för Nordanstig Vatten AB

Ärendet

Dataskyddsförordningen kräver att organisationer som hanterar personuppgifter i stora mängder ska utse ett dataskyddsombud. NVAB utsåg 2018-05-15, §23 ett externt dataskyddsombud, via Sundsvalls kommuns avtal med Medelpads räddningstjänstförbund om att tillhandahålla dataskyddsombud.

Utifrån de uppdrags- och samarbetsavtal som upprättats mellan MSVA och respektive bolag, Nordanstig Vatten AB, Timrå Vatten AB, Sundsvall Vatten AB samt Reko Sundsvall AB, behöver MSVA samla in och hantera personuppgifter. MSVA styr över varför och hur personuppgifterna ska behandlas för att kunna uppfylla sitt uppdrag. Det innebär att MSVA bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter, vilket innebär att MSVA är personuppgiftsansvarig.

Det innebär praktiskt att enbart MSVA behöver utse ett dataskyddsombud och att tidigare fattade beslut 2018 för bolagen Nordanstig Vatten AB, Timrå Vatten AB, Sundsvall Vatten AB samt Reko Sundsvall AB kan upphöra.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Beslut om nytt dataskyddsombud
 • Bilaga 1 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2023-04-24, §103
 • bilaga 2 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-03-13, §96

Beslut

Styrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige att besluta

att godkänna förordat vägval gällande Gnarp avloppsreningsverk om att en etappvis och behovsstyrd renovering av befintligt avloppsreningsverk är att föredra i jämförelse med att anlägga ett nytt avloppsreningsverk;

att godkänna en investering på 16 mnkr för Gnarp avloppsreningsverk fördelat på två år (2024-2025), utöver normal reinvesteringsram för Nordanstig Vatten AB; samt

att påbörja renovering så fort erforderliga bygghandlingar tagits fram för de högst prioriterade åtgärderna inom den planerade investeringen på 16 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att en större vägvalsutredning har utförts gällande Nordanstigs avloppshantering. Vägvalsutredningen pekar på att det sammanvägt är mest hållbart att driva reningsverken vidare i befintlig struktur och göra de nödvändiga reinvesteringarna eftersom behov uppstår, se även styrelsens sammanträdesprotokoll 2021-10-27, §37.

Vid Gnarps avloppsreningsverk finns ett stort renoveringsbehov och det som beskrivits som mest akut är att byta ut elinstallationer, installera ett styr- och övervakningssystem samt att installera ny slamavvattnings-utrusning. För att göra detta så krävs att taket på byggnaden åtgärdas samt att en ny ventilation installeras (detta för att inomhusklimatet i dagsläget är för korrosivt och skadar nya elinstallationer).
En kostnadsuppskattning av ovan beskrivna åtgärder visade sig bli mycket kostsamt. NVAB har därför utfört ytterligare en vägvalsstudie gällande Gnarp avloppsreningsverk, för att jämföra en helrenovering av befintligt verk med ett nytt verk intill befintligt. Detta gjordes för att kunna ta det långsiktigt bästa beslutet för avloppsvattenreningen i Gnarp.

Vägvalsutredning visar att investeringskostnaderna för de två alternativen, renovering av befintligt verk kontra ett nytt verk är likvärdiga, men att alternativet att renovera befintligt verk går att göra etappvis och behovsstyrt vilket därför förordas.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Investering Gnarp ARV
 • Bilaga 1 Vägval Gnarp ARV

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen;

att godkänna projektet Bergsjö avloppsreningsverk, processåtgärder biosteg med en budget på 3,7 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att processåtgärder på biosteget är initierat vid Bergsjö avloppsreningsverk, på grund av att biosteget periodvis varit överbelastat och utgående reningskrav gällande BOD har överskridits.

Befintliga biosteget har en hög belastning vilket innebär en begränsning i BOD-avskiljningen. För att få en ökad kapacitet i den befintliga biobassängen krävs att bärarmaterialet byts ut till en annan sort med högre aktiv yta. Det nya bärarmaterialet kräver större luftmängder vilket innebär att även en ny blåsmaskin måste installeras. Utredningen rekommenderade även att vidta åtgärder på den mekaniska reningen, detta på grund av att man vill ha en jämnare belastning in till verket. För att få detta måste frekvensstyrning installeras på befintliga inloppspumpar.

Det rekommenderas även komplettering med en till inloppssil för att säkerställa att inget rens bräddar vidare till biobassängen vid höga flöden. Detaljprojektering av dessa åtgärder pågår och beräknas vara klart i juni 2023.
För att klara gällande riktvärden avseende BOD behöver med andra ord åtgärder utföras på både det mekaniska och biologiska reningssteget. Inköp av maskinutrustning planeras att genomförs 2023 och montage och driftsättning 2024.

Beslutsunderlag

 • Beslutsarende Investering Bergsjo avloppsreningsverk, processatgarder biosteg

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att godkänna projektet Strömsbruk avloppsreningsverk värme- och ventilationsåtgärder med en budget på 4 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att värme och ventilationsåtgärder är initierat vid Strömsbruks avloppsreningsverk, på grund av att det har varit driftsproblem med värmeproduktionen i anläggningen. Reningsverket värms idag upp med pellets och olja. Det har även varit problem med undermålig ventilation vilket ger arbetsmiljöproblem för driftpersonalen. Luften i anläggningen påverkar även el- och styrutrustningen.

En utredning visar på stora energibesparingar genom att byta ventilationsaggregat samt uppvärmningskälla. Genom att byta dessa minskar även drift- och underhållsbehovet på totalen i avloppsrenings-verket. Detaljprojektering för genomförandet finns framtagen och entreprenörer är upphandlade för att genomföra åtgärderna.

Åtgärderna innebär att en bergvärmepump installeras med tillhörande energibrunnar samt en elpanna som spets vid behov. Detta ersätter då pelletspannan och oljepannan. Oljepannan kommer att behållas som nöddrift vid exempelvis längre strömavbrott. Det innebär även att det befintliga ventilationsaggregatet inklusive styrutrustning byts ut till ett nytt med effektivare värmeåtervinning. Processventilation installeras för att transportera aggressiv luft ”direkt” från täckta bassänger, slamutlastning mm.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Investering Strömsbruk avloppsreningsverk, värme- och ventilationsåtgärder

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att godkänna projektet Bergsjövägen Ilsbo med en budget på 1,5 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att huvudvattenledningen från Ilsbo vattenverk, som passerar under Bergsjövägen vid skolan är i dåligt skick. Det skulle få stora konsekvenser för Ilsbo samhälle om denna ledning går sönder. Hela samhället skulle bli utan vatten och dessutom finns det risk för att vägen undermineras.

Åtgärden innebär att en ny vattenledning förläggas med schaktfri metod under vägen intill den gamla ledningen. På andra sidan vägen vid skolan förgrenas vattenledningen med ventiler. Detta innebär att vattnet kan ledas åt olika håll från denna punkt. Även mätarbrunnar byts ut som ligger inom vägområdet och kopplas in på nya huvudledningen.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Investering Bergsjövägen Ilsbo

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga till ärende § 21 Investeringsbeslut Gnarp avloppsreningsverk;

att lägga till ärende § 22 Investering Bergsjö avloppsreningsverk, processåtgärder biosteg;

att lägga till ärende § 23 Investering Strömsbruk avloppsreningsverk, värme- och ventilationsåtgärder; samt

att lägga till ärende § 24 Investering Bergsjövägen Ilsbo

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2023-00034-1 Beslut-2023000065-KS-§ 25 Val till styrelse MSVA
 • MSVAB-2023-00036-1 Protokollsutdrag MRP Affärsplan 2023-2026
 • MSVAB-2023-00037-1 Protokollsutdrag internkontrollplan 2023
 • MSVAB-2023-00038-1 Protokollsutdrag Övriga frågor
 • MSVAB-2023-00039-1 Protokollsutdrag Granskning av arbetsmiljöarbetet
 • MSVAB-2023-00040-1 Protokollsutdrag Bolagsenkät
 • MSVAB-2023-00041-1 Protokollsutdrag Övriga frågor
 • MSVAB-2023-00044-1 Protokoll kommunfullmäktige 2022-12-19 § 57 Val av kommunala nämnder bolag
 • MSVAB-2023-00044-1 Protokoll kommunfullmäktige 2023-02-27 §23 Valärenden signerad
 • MSVAB-2023-00045-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13
 • MSVAB-2023-00046-1 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-03-13 § 96 Beslut om dataskyddsombud 1359174_1_1
 • MSVAB-2023-00052-2 Protokollsutdrag Årsredovisning
 • MSVAB-2023-00055-1 Protokollsutdrag Övriga frågor 2023-03-24
 • MSVAB-2023-00058-1 Beslut-2023000060-KS-§ 42 Valärende lekmannarevisorer
 • MSVAB-2023-00061-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Årsredovisning
 • MSVAB-2023-00061-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13 – Årsredovisning
 • MSVAB-2023-00061-2 Beslut-2023000154-KS-§ 86
 • MSVAB-2023-00061-3 KS_2023_135 – KF §74 Årsredovisning 2022 Mitt Sverige Vatten och Avfall AB
 • MSVAB-2023-00061-4 Beslut-Årsredovisning 2022 MSVA
 • MSVAB-2023-00062-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Kontaktcenter
 • MSVAB-2023-00063-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Klimatplan
 • MSVAB-2023-00071-1 Protokoll Kommunfullmäktige 2023-04-24 §103 Uppsägning av avtal med Medelpads Räddningstjänstförbund
 • MSVAB-2023-00072-1 Protokoll kommunfullmäktige 2023-04-24 §104 Kommunikationsstrategi
 • NVAB-2022-00083-2 Beslut-2022000332-KS-§ 5 Beslut om checkkredit
 • NVAB-2023-00010-1 Beslut-2023000047-KS-§ 10 Styrelsearvoden
 • NVAB-2023-00011-1 Beslut-2023000063-KS-§ 23 Val av styrelse NVAB
 • NVAB-2023-00017-1 Beslut-2023000057-KS-§ 41 Valärende lekmannarevisorer
 • NVAB-2023-00020-1 Beslut-2023000153-KS-§ 85
 • NVAB-2023-00020-2 Beslut-Årsredovisning 2022 NVAB
 • REKO-2023-00012-1 Protokoll kommunfullmäktige 2023-03-27 § 78 Inriktningsbeslut fastighetsnära
 • REKO-2023-00013-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Årsredovisning
 • REKO-2023-00013-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13 – Årsredovisning
 • SVAB-2023-00053-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-02-27 – Exploat
 • SVAB-2023-00061-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13 – Laglighetsprövning
 • SVAB-2023-00090-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Årsredovisning
 • SVAB-2023-00090-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13 – Årsredovisning
 • TVAB-2023-00026-1 KS_2023_134 – KF §75 Årsredovisning 2022 Timrå Vatten AB

Yrkande till kommunstyrelsen i Nordanstig

Carina Ohlson lyfter behovet av att kommunstyrelsen tar beslut gällande utvecklingen i Mellanfjärden, vilken påverkar VA-verksamheten.

Styrelsen diskuterar och beslutar att läsa på om ärendet och behandla det vid kommande styrelsemöte i september.

Nästa sammanträde; Studiebesök
Datum: 2023-06-08
Tid: 09:00-16:00
Plats: Stadshuset Sundsvall

Nästa sammanträde: Strategidag
Datum: 2023-08-30
Tid: 08:00-19:00 (inklusive middag)
Plats: Clarion Hotel Sundsvall

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.